MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
Č.j.: 413/2019-1574-VYST-An
V Rožňave  14.01.2019
 
 
                                                   
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE
 
BYTEX RV, s.r.o, so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytovho domu“ na Ulici mierová č. 18,  súp. č. 276,  nachádzajúci  sa  na   pozemku  parc.  č. KN-C 2081/61 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 4598/2017-52368-VYST-An zo dňa 26.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2017. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení ( ďalej „stavebný zákon“ ), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení preskúmal a posúdil návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v súlade s §§  80 a 81 stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe toho podľa § 82 ods. (1) stavebného zákona, § 20 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a v súlade s §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol nasledovne:
 
           
p  o  v  o  ľ  u  j  e    u ž í v a n i e    s t a v b y
 
„Obnova obalových konštrukcií bytového domu
súpisné číslo 276, na Ulici mierovej č. 18, ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C
2081/61 v k. ú. Rožňava.
 
Predmetný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Rožňava. Jedná sa o sedem podlažný, nepodpivničený bytový dom so vstupným podlažím ako technické podlažie. Je realizovaný v murovanom konštrukčnom systéme T 03 B s obvodovým plášťom hrúbky 450 mm z tehál CDm. Pôvodná strecha je jednoplášťová s hydroizoláciou z asfaltových pásov. Stropnú konštrukciu tvoria stropné železobetónové dosky  hrúbky  215 mm.
 
Na  zateplenie  obvodových stien bol použitý kontaktný zatepľovací systém CAPAROL, systém Capatect Minera Line hrúbky 140 mm. Pôvodná dlažba sa na lodžiách odstránila, demontovalo sa oplechovanie  a  nahradilo  sa  novým, uložila  sa  nová  mrazuvzdorná  dlažba, vymenilo sa zábradlie. Zábradlie nebolo osadené na 3 ks novovytvorených balkónových doskách na I. NP z južnej strany bytového domu, ktoré boli predmetom samostatných správnych konaní.
 
Súčasťou rekonštrukcie bytového domu bola výmena vstupných brán z obidvoch strán bytového domu, výmena prístrešku nad vstupom do bytového domu, umiestnenie nových striešok nad balkónmi posledného podlažia, výmena bleskozvodu.
 
Vlastník stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona uchovávať dokumentáciu stavby po celý čas jej užívania a pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.
 

O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e

BYTEX RV, s.r.o, so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala dňa 26.10.2018 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytovho domu“ na Ulici mierová č. 18,  súp. č. 276,  nachádzajúci  sa  na   pozemku  parc.  č.   KN-C 2081/61 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 4598/2017-52368-VYST-An zo dňa 26.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2017.
Stavebný úrad posúdil predložené podklady na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle §§ 81 a 81b stavebného zákona a §§ 17,18 vyhlášky MŽP SR č. 435/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia bola úplná, stavebný úrad listom č. 5353/2018-58825-VYST-An zo dňa 26.11.2018 oznámil začatie kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.12.2018 zo zrazom pozvaných na mieste stavby. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania  a dotknuté orgány, že námietky a pripomienky môžu v zmysle § 80 ods. (2) stavebného zákona uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
 
Na miestnom šetrení stavebný úrad zistil, že dodávateľ stavby použil na zateplenie bytového domu iný zatepľovací systém ako bol navrhnutý projektantom a schválený stavebným úradom. Uvedená zmena bola písomne odsúhlasená projektantom stavby. Na stavbe neboli vymenené pôvodné oceľové okná za plastové, nakoľko v čase rekonštrukcie bytového domu už boli vymenené. Predmetom stavebného povolenie bolo osadenie 3 ks zábradlia na novovytvorených balkónových doskách na I. NP z južnej strany bytového domu, ktoré boli predmetom samostatných správnych konaní. Zábradlie nebolo osadené z dôvodu ich nedokončenia vlastníkmi bytov.
 
Zástupca OR Hasičského a záchranného zboru požiadal dodávateľa stavby o predloženie certifikátu na bezpečnostné sklo na strieške pred vstupom do bytového domu. Dotknutý orgán stanoviskom č. ORHZ-RV1-790-004/2018 zo dňa 27.12.2018 súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
 
Na základe zistených skutočností na miestnom šetrení a ústnom pojednávaní stavebný úrad konštatuje, že  stavba je zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, až na vyššie uvedenú odchýlku, že podmienky stavebného povolenia boli dodržané a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by bránili  riadnemu užívaniu stavby a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené doklady: kópia právoplatného stavebného povolenia, písomný súhlas projektanta so zmenou zatepľovacieho systému, správa o odbornej prehliadke o skúške  ochrany pred bleskom zo dňa 12.10.2018, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 19.10.2018, energetický certifikát,  kópia stavebného denníka, doklad o odovzdaní stavebného materiálu na skládku, certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov, záväzné stanovisko dotknutého orgánu štátnej správy a to: OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňave č. ORHZ-RV1-790-004/2018 zo dňa 27.12.2018.
 
Správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol dňa 26.10.2018 uhradený do pokladne Mesta Rožňava  vo výške 50 € podľa položky 62a písm. c) bod 2) „Sadzobníka správnych poplatkov“, tvoriaceho prílohu k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v platnom znení.
 
P o u č e n i e
 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa §§ 53, 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova 29,  048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
 
             
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje kolaudačné rozhodnutie vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici mierovej č. 18 a tiež ostatným účastníkom kolaudačného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 

© Mesto Rožňava, 18. 1. 2019 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 18.01.2019 07:30 hod.