MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Č.j.: 4015/2018-48997-VYST-An
V  Rožňave 04.10.2018
 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

S T A V E B N É      P O V O L E N I E

 

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podala na príslušnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na Šafárikovej ulici č. 107 súp. č. 468 v Rožňave, ktorý je umiestnený  na pozemku  parc.  č. KN-C 1942/3 v k. ú. Rožňava. Súčasťou povolenia obnovy obalových konštrukcií bytového domu je výmena spoločných rozvodov elektroinštalácie a zdravotechniky. Dňom podania žiadosti bolo stavebné konanie začaté.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný  poriadok  a  bývanie  v  platnom znení v spojení  s  §§  5 a 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v rámci zahájeného konania prerokoval žiadosť v zmysle § 60 ods. (1) stavebného zákona  a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 ods. (1) stavebného zákona  a §§ 8, 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení a rozhodol nasledovne:

 

p o v o ľ u j e    s t a v b u

„Obnova obalových konštrukcií bytového domu„

na  Šafárikovej ulici č. 107,  súpisné číslo  468, nachádzajúci sa na pozemku

 parc. č. KN-C 1942/3 v k. ú. Rožňava.

 

Predmetný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Rožňava. Je zrealizovaný v stavebnej sústave T-08 B, ako päť podlažný so štyrmi obytnými nadzemnými podlažiami a jedným technickým podlažím, čiastočne zapusteným. Obvodový plášť je predsadený z troskopemzobetónových panelov hrúbky 240 mm a železobetónovými nosnými stenovými dielcami hrúbky 190 mm. Stropnú konštrukciu tvoria stropné železobetónové dosky  hrúbky  190 mm. Strešná konštrukcia je pôvodne riešená ako dvojplášťová s vnútorným odvodnením do strešných vpustov.

Na  zateplenie  obvodových stien je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém STOMIX s izolantom na báze minerálnej vlny hrúbky 140 mm. Stropy čiastočne zapusteného suterénu, nad ktorými sú vykurované miestnosti bytov budú dodatočne zateplené izolačnými doskami z kamennej vlny - lamelami LG1 hrúbky 80 mm, zateplenie priestorov v interiéry bytového domu je navrhnuté tepelným izolantom na báze minerálnej vlny hrúbky 80 mm. Na zateplenie priečelných stien lodžií je navrhnutý tepelný izolant z minerálnej vlny hrúbky 100 mm.

Zateplenie strešného plášťa je navrhnuté tepelným izolantom na báze EPS STABIL hrúbky 250 mm.

Pôvodná dlažba sa na lodžiách odstráni, demontuje sa oplechovanie, nahradí sa novým, uloží sa nová mrazuvzdorná dlažba, vymení sa zábradlie.

Súčasťou rekonštrukcie bytového domu je výmena vnútorných spoločných rozvodov elektroinštalácie v pôvodnom trasovaní, výmena spoločných rozvodov studenej a teplej vody, kanalizácie a vykurovania, výmena bleskozvodu, výmena odkvapového chodníka, výmena strešného svetlíka, umiestnenie striešok nad vstupom do bytového domu a na poslednom podlaží bytového domu.

 

Základné parametre stavby:

Zodpovedný projektant: Patrium s.r.o, Petzvalová č. 33, 040 11 Košice
Dodávateľ stavby: bude určený výberovým konaním
Investor:

vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Šafárikovej ulici č. 107 v Rožňave

Zastavaná plocha:

285 m²

Termín začatia: po nadobudnutí právoplatnosti povolenia
Termín ukončenia stavby: 31.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky

 1. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu a projektanta.
 2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce vo výškach, ako aj predpisy o bezpečnosti na zdvíhacích zariadeniach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
 4. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu začatie stavby a dodávateľa určeného výberovým konaním.
 5. Pri uskutočnení stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovujúce zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení použitých vhodných stavebných výrobkov.
 6. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o overení použitých stavebných výrobkov (certifikáty, zhody, technické osvedčenia) a v zmysle  §  14 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení, energetický certifikát.
 7. Termín dokončenia stavby 31.10.2020.
 8. Stavebník je povinný dbať o to, aby uskutočňovaním stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzom pozemku, alebo majetku.
 9. S odpadmi, ktoré budú v vznikať počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.  a  je  potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. - katalógov odpadov.
 10. Ku kolaudácii stavby musia byť všetky druhy odpadov odvezené a stavebník je  povinný predložiť doklad o zneškodnení resp. zhodnotení vzniknutých odpadov stavebnému úradu a na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 11. Stavebník je povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov ako aj bytov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
 12. Stavebník je povinný po ukončení stavby a pred začatím jej užívania požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
 13. Stavebné práce je možné vykonávať len pod trvalým dozorom odborne spôsobilej osoby. Stavebné práce môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na konkrétny druh prác oprávnenie.
 14. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavby viesť na stavbe stavebný denník.
 15. V zmysle § 66 ods. (3) písm. j) stavebného zákona stavenisko bude označené informačnou tabuľou na ktorej bude uvedený názov stavby, zhotoviteľ, stavebný dozor, dátum začatia a ukončenia stavebných prác.
 16. Pri prácach na fasáde je potrebné zabezpečiť ochranu a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do blízkosti lešenie (v blízkosti bytového domu  na západnej strane je chodník). Vstupy do objektu je potrebné chrániť vytvorením komunikačného tunela.
 17. Zatepľovacie práce na bytovom dome sa nesmú vykonávať v hniezdnom období dážďovníkov obyčajných t. j. od 15.4 do 15.8. kalendárneho roka. K splneniu uvedenej požiadavky je nevyhnutné vymedziť 1 m širokú ochrannú zónu v okolí hniezd, kde sa v čase hniezdenia nebude vôbec zasahovať. Rekonštrukčné práce v ostatných častiach stavby sa môžu vykonávať bez obmedzenia. Začatie stavebných prác je stavebník povinný telefonicky resp. prostredníctvom mailu ohlásiť pracovníkovi ŠOP SR, Správy NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, Ing. Štefanovi Matisovi (tel. +421 911 390 243, e-mail: matis@sopsr.sk).
 18. Nakoľko počas rekonštrukčných prác dôjde k zániku vetracích otvorov v atike bytového domu, tieto je nutné nahradiť špeciálnymi búdkami pre dážďovníky. Stavebník je povinný   umiestniť  2  ks   špeciálnych   búdok   pre  dážďovníkov  typu  APUS  3  do
 19. Južnej štítovej steny bytového domu a 1ks špeciálnych búdok pre netopiere MXI-B do severnej steny bytového domu.

 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia stavba nezačne.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Do skončenia lehoty na ich podanie neboli vznesené námietky účastníkov konania a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

 

O d ô v o d n e n i e

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podala dňa 02.07.2018 na príslušnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na Šafárikovej ulici č. 107 súp. č. 468 v Rožňave, ktorý je umiestnený  na pozemku  parc.  č. KN-C 1942/3 v k. ú. Rožňava. Súčasťou povolenia obnovy obalových konštrukcií bytového domu je výmena spoločných rozvodov elektroinštalácie a zdravotechniky.

Stavebný úrad predloženú žiadosť o stavebné povolenie spolu aj s podkladmi preskúmal   v   zmysle   § 62  ods. (1)   stavebného   zákona   a   §§ 8, 9   vyhlášky   MŽP   SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a vzhľadom k tomu, že nezistil žiadne nedostatky, oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 ods. (4) stavebného zákona listom č. 4015/2018-43289-VYST-An zo dňa 06.08.2018 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome oznámil začatie konania verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mesta  a zverejnenej na webovej stránke mesta v lehote 15 dní.  Nakoľko boli  stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala  dostatočný  podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. (2) stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania. Súčasne upozornil účastníkov konania, že môžu v súlade s § 61 ods. (3) svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 61 ods. (6) stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Stavebnými prácami sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti stavby, bezpečnosť stavby pri jej užívaní, energetická úspornosť stavby, požiarna bezpečnosť, mechanická odolnosť stavby a tým sa predĺži životnosť stavby. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, dodávateľ bude určený po výberovom konaní. Vzhľadom k tomu, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani záujmy alebo práva jednotlivých účastníkov konania a predložená dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

K žiadosti  o stavebné  povolenie  boli  predložené tieto doklady: výpis listu vlastníctva č. 5044 zo dňa 27.06.2018, kópia z katastrálnej mapy zo dňa 27.06.2018, projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, statický posudok a požiarna bezpečnosť stavby, energetické posúdenie hospodárnosti stavby, zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Šafárikovej ulici  č. 107 zo dňa 13.03.2018, vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a to: OR Hasičského a záchranného zboru Rožňava č. ORHZ-RV1-379-001/2018 zo  dňa  14.05.2018, Regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva  Rožňava č. 440/2018-299/HŽPaZ zo dňa 21.06.2018, Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2018/005954 zo dňa 21.05.2018, (ŠSOPaK) č. OU-RV-OSZP-2018/005796 zo dňa 16.05.2018 a č. OU-RV-OSZP-2018/008288 zo dňa 10.08.2018.

Správny  poplatok  za  vydanie  stavebného  povolenia  bol  zaplatený  v hotovosti dňa

02.07.2018 do pokladne správneho orgánu v hodnote 100 €, podľa položky 60 písm. c) bod 2) „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova č.  29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

 

Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje stavebné povolenie vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Šafárikovej ulici č. 33 a tiež ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

 

 


© Mesto Rožňava, 10. 10. 2018 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 10.10.2018 14:20 hod.