MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje V Rožňave
  148/2019-5594-VYST-An Mgr. Angyalová I./7773259 04.02.2019

 

Vec: Oznámenie o začatí kolaudačného konania  a nariadenie ústneho pojednávania

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na Ulici slnečnej č. 7, 8, 9,  súp. č. 1671,  nachádzajúci  sa  na   pozemku  parc.  č.   KN-C 875/23 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 4620/2017-51917-VYST-An zo dňa 23.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2017. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona  a § 18 ods. (3) zákona č. 71/1967 o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) upovedomuje o začatí kolaudačného konania všetkých známych účastníkov a súčasne

 

n a r i a ď u j e
 
k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
 
04.03.2019 o 10.00 hod.
 
so zrazom pozvaných na mieste stavby, Ulica slnečná č. 7 v Rožňave.
 
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 80 ods. (2) stavebného zákona môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, na treťom poschodí v kancelárii č. 312 v úradných hodinách pred ústnym pojednávaním alebo pri ústnom pojednávaní.
 
 
 
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje začatie kolaudačného konania a nariadenie miestneho šetrenia a ústneho pojednávania a doručuje sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov na Ulici slnečnej č. 7, 8, 9  a ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 2. 2019 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 5.02.2019 09:20 hod.