MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje V Rožňave
   4739/2019-49541-VYST-An Mgr. Angyalová I./7773259 2.10.2019

 

 

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Stavebné bytové družstvo Rožňava, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na  Ulici okružnej č. 22, 24 v  Rožňave, súp. č. 2147, nachádzajúci sa  na   pozemku  parc.  č. KN-C 1684/64 v k. ú. Rožňava. Dňom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia, bolo stavebné konanie začaté.

Predmetom obnovy bytového domu je zateplenie obvodového plášťa, stropnej konštrukcie nad nevykurovanými priestormi technického podlažia, strojovne výťahu, strešnej konštrukcie, obnova lodžií, odkvapového chodníka, úprava vnútorných priestorov, výmena okien a dverí v spoločných priestoroch, výmena stúpacích rozvodov zdravotechniky.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v spojení § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona  upovedomuje o začatí  stavebného konania všetkých známych účastníkov konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavebných úprav, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko neoznámi k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova č. 29, na treťom poschodí v kancelárii č. 312.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.

 
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
 samostatný odborný referent
 
 

Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania a doručuje sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ulici okružnej č. 22, 24 a ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

 

 
 
 

© Mesto Rožňava, 3. 10. 2019 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

Publikované: 3.10.2019 09:15 hod.