MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Č.j.: 4016/2019-49113-VYST-An
V Rožňave  30.09.2019
 
V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A
 
KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE
 

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na Ulici letnej č. 32, 34, 36, 38, 40,  súp. č. 322,  nachádzajúci  sa  na   pozemku  parc.  č.   KN-C 1989/7 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 461/2018-4291-VYST-An zo dňa 30.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.03.2018. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“ ), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov preskúmal a posúdil návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v súlade s § 80 a § 81 stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré ustanovenia stavebného zákona   a   na   základe   toho   podľa  § 82 ods. 1 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol nasledovne:

p  o  v  o  ľ  u  j  e    u ž í v a n i e    s t a v b y
 
„Obnova obalových konštrukcií bytového domu“
 
súp. č. 322, ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 1989/7 v k. ú. Rožňava.
 
Pozemok parc. č. KN-C 1989/7 v k. ú. Rožňava, na ktorom sa nachádza bytový dom súp. č. 322, sa nachádza v zastavanom území mesta Rožňava, na Ulici letnej. Je tvorený štyrmi nadzemnými podlažiami a čiastočne zapusteným suterénom. Konštrukčný systém je murovaný pozdĺžny, tvorený sústavou murovaných nosných obvodových stien s hrúbkou 450 mm a stredového múru hrúbky 500 mm zloženého z radu piliérov. Strešná konštrukcia je jednoplášťová so spádovaním do žľabov umiestnených po okraji strechy, na ktorej sa nachádzajú vyústenia vetracieho potrubia kanalizácie. Výstup na strechu je zabezpečený cez strešný výlez.

Na  zateplenie  obvodových stien bol použitý zatepľovací systém BAUMIT StarSystem MV s tepelným izolantom na báze minerálnej vlny hrúbky 160 mm. Na zateplenie stropu technického podlažia sú použité  lamely LG1 bez povrchovej úpravy  na  báze kamennej vlny hrúbky 80 mm, na zateplenie stien v interiéry bytového domu je použitý zatepľovací systém KEMATERM MINERAL hrúbky 80 mm.

Navrhovaná obnova strešnej konštrukcie riešila zateplenie strešného plášťa pridaním tepelnej izolácie izolantom ESP 100S Stabil hrúbky 300 mm s prekrytím styčných škár, vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy systémom z mPVC Fatrafol 810 mechanicky kotvenej.  Pôvodný strešný výlez sa vymenil za nový so zabudovaným rolovacím schodiskom.

Pôvodná dlažba sa na lodžiách bytov sa odstránila, demontovalo sa oplechovanie a  nahradilo sa novým, uložila sa nová mrazuvzdorná dlažba, vymenilo sa zábradlie. Balkóny sa v schodiskovom priestore odstránili, vymurovalo sa parapetné murivo a táto časť sa prekryla zatepľovacím systémom BAUMIT StarSystem MV s tepelným izolantom na báze minerálnej vlny hrúbky 160 mm.

Odkvapový chodník sa po celom obvode bytového domu odstránil a nahradil sa novým z betónových tvárnic s parkovým obrubníkom.

Súčasťou rekonštrukcie bytového domu bolo umiestnenie nových striešok z oceľových jaklových profilov z krytinou z bezpečnostného skla hrúbky 8 mm nad vstupmi do bytového domu, výmena sušiakov na bielizeň, na schodisko pred vstupmi do bytového domu sa uložila nová mrazuvzdorná, protišmyková dlažba, v spoločných priestoroch sa vymenili pôvodné okenné a dverné výplne za plastové, dvojkrídlové vstupné brány z južnej strany bytového domu sa vymenili za jednokrídlové, okná sa nad vstupmi z južnej strane bytového domu zamurovali.

Vlastník stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona uchovávať dokumentáciu stavby po celý čas jej užívania a pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

 

O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala dňa 01.07.2019 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na Ulici letnej č. 32, 34, 36, 38, 40,  súp. č. 322,  nachádzajúci  sa  na   pozemku  parc.  č.   KN-C 1989/7 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 461/2018-4291-VYST-An zo dňa 30.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.03.2018.

Stavebný úrad posúdil predložené podklady na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 81 a § 81b stavebného zákona a § 17 a  § 18 vyhlášky MŽP SR č. 435/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že podaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol úplný, stavebný úrad listom č. 4016/2019-42850-VYST-An zo dňa 31.07.2019 oznámil začatie kolaudačného konania v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 02.09.2019 so zrazom pozvaných na mieste stavby. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania  a dotknuté orgány, že námietky a pripomienky môžu v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona uplatniť najneskôr  na  ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na miestnom šetrení stavebný úrad informoval prítomných, že stavebnému úradu bol predložený písomný súhlas projektanta so zmenou zatepľovacieho systému. Na základe zistených skutočností na miestnom šetrení a ústnom pojednávaní stavebný úrad konštatuje, že stavba je zrealizovaná v súlade so schválenou  projektovou dokumentáciou, až na vyššie uvedenú odchýlku,  že podmienky  stavebného  povolenia  boli  dodržané  a  užívaním  stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by bránili  riadnemu užívaniu stavby a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené doklady: kópia právoplatného stavebného povolenia, písomný súhlas projektanta so zmenou zatepľovacieho systému na stavbe, energetický certifikát stavby, certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 27.06.2019, kópia stavebného denníka, doklad o zneškodnení stavebného odpadu, správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu zo dňa 10.06.2019, záväzné stanovisko dotknutých orgánov štátnej správy a to: OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňave č. ORHZ-RV1-6103-006/2019  zo dňa 02.09.2019.

Správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol dňa 01.07.2019 uhradený do pokladne Mesta Rožňava  vo výške 50 € podľa položky 62a  písm.  c)  bod  2)  „Sadzobníka  správnych  poplatkov“,  tvoriaceho  prílohu k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje kolaudačné rozhodnutie vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ulici letnej č. 32, 34, 36, 38, 40 a tiež ostatným účastníkom kolaudačného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 3. 10. 2019 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
 
 
 
 
 
Publikované: 3.10.2019 09:00 hod.