MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Č.j.: 391/2019-5079-VYST-An
V Rožňave  31.01.2019
 

 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE

 

 

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, č. 49, 048 01 Rožňava podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na Ulici slnečnej č. 1, 2, 3,  súp. č. 1673,  nachádzajúci sa  na pozemku  parc.  č.  KN-C 875/21 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 4611/2017-50598-VYST-An zo dňa 09.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2017. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení ( ďalej „stavebný zákon“ ), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení preskúmal a posúdil návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v súlade s §§  80 a 81 stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a na základe toho podľa § 82 ods. (1) stavebného zákona, § 20 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a v súlade s §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol nasledovne:

 

p  o  v  o  ľ  u  j  e    u ž í v a n i e    s t a v b y
 
„Obnova obalových konštrukcií bytového domu“
 
súp. č. 1673, ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 875/21 v k. ú. Rožňava.

 

 Pozemok parc. č. KN-C 875/21 v k. ú. Rožňava, na ktorom sa nachádza bytový dom súp. č. 1673, sa nachádza v zastavanom území mesta Rožňava, na Ulici slnečnej. Objekt je dilatačne napojený na susednú stavbu, je tvorený tromi schodiskovými sekciami a štyrmi nadzemnými  podlažiami, na I. NP sa nachádzajú spoločné priestory bytového domu.

Na  zateplenie  obvodových stien  je použitý kontaktný zatepľovací systém CAPAROL, systém Capatect Minera Line hrúbky 140 mm. Obvodová stena vnútri lodžií sa zateplila tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hrúbky 100 mm, bočné steny, stropy a čelá lodžií sa zateplili minerálnou vlnou hrúbky 40 mm. Stropná konštrukcia nad nevykurovanými priestormi a steny vstupného podlažia sa zateplila  tepelným izolantom z minerálnej vlny hrúbky 80 mm.

Pôvodná dlažba sa na lodžiách odstránila, demontovalo sa oplechovanie a nahradilo sa novým, uložila sa nová mrazuvzdorná dlažba, vymenilo sa zábradlie.

Strešná konštrukcia sa zateplila tepelnou izoláciou na báze  EPS 100 S STABIL hrúbky 250 mm.

Odkvapový chodník sa po celom obvode bytového domu odstránil a nahradil sa novým z betónových tvárnic s parkovým obrubníkom. Súčasťou rekonštrukcie bytového domu bola výmena nášľapných vrstiev schodiskového priestoru, výmena exteriérový dverí v spoločných priestoroch, nad vstupmi do bytového domu sa zrealizovali nové striešky z oceľových jaklových profilov z krytinou z bezpečnostného skla hrúbky 8 mm, vymenila sa elektroinštalácia spočívajúca vo výmene hlavných elektro rozvodov a dozbrojenia rozvádzačov merania v spoločných priestoroch, vymenili stúpacích rozvodov teplej a studenej vody, kanalizácie.

Vlastník stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona uchovávať dokumentáciu stavby po celý čas jej užívania a pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

 

O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, č. 49, 048 01 Rožňava podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na Ulici slnečnej č. 1, 2, 3,  súp. č. 1673,  nachádzajúci  sa  na pozemku parc. č. KN-C 875/21 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 4611/2017-50598-VYST-An zo dňa 09.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2017.

Stavebný úrad posúdil predložené podklady na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle §§ 81 a 81b stavebného zákona a §§ 17, 18 vyhlášky MŽP SR č. 435/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že podaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol úplný, stavebný úrad listom č. 5451/2018-61484-VYST-An zo dňa 13.12.2018 oznámil začatie kolaudačného konania v súlade s § 18 ods. (3) správneho poriadku a nariadil ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.01.2018 so zrazom pozvaných na mieste stavby. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania  a dotknuté orgány, že námietky a pripomienky môžu v zmysle § 80 ods. (2)  stavebného zákona uplatniť najneskôr  na  ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Na miestnom šetrení stavebný úrad vyzval dodávateľa stavby, aby predložil písomný súhlas projektanta stavby k tomu, že dodávateľ stavby použil na zateplenie bytového domu iný zatepľovací systém ako bol navrhnutý projektantom a schválený stavebným úradom. Uvedená zmena bola písomne odsúhlasená projektantom stavby.

Na základe zistených skutočností na miestnom šetrení a ústnom pojednávaní stavebný úrad konštatuje, že  stavba je zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, až na vyššie uvedenú odchýlku, že podmienky stavebného povolenia boli dodržané a  užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by bránili  riadnemu užívaniu stavby a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené doklady: kópia právoplatného stavebného povolenia, písomný súhlas projektanta so zmenou zatepľovacieho systému na stavbe zo dňa 11.01.2019, energetický certifikát stavby, certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 30.11.2018, kópia stavebného denníka, doklad o zneškodnení stavebného odpadu, správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu zo dňa 17.08.2018, správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia zo dňa 15.06.2018, zápis o vykonaných skúškach inštalácií vody, kanalizácie, záväzné stanovisko dotknutých orgánov štátnej správy a to: OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňave č. ORHZ-RV1-5-004/2019  zo dňa 10.01.2019, Okresného úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2019/001089 zo dňa 02.01.2019.

Správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol dňa 06.11.2018 uhradený do pokladne Mesta Rožňava vo výške 50 € podľa položky 62a  písm.  c)  bod  2)  „Sadzobníka  správnych  poplatkov“,  tvoriaceho  prílohu k  zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v platnom znení.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa §§ 53, 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent

 

 

Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje kolaudačné rozhodnutie vlastníkom bytov v bytovom dome na Ulici slnečnej č. 1, 2, 3 a tiež ostatným účastníkom kolaudačného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.


 © Mesto Rožňava, 5. 2. 2019 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 5.02.2019 08:39 hod.