MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Č.j.:  4929/2020-58461-VYST-An
V Rožňave  23.11.2020
 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE

 

Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na ulici J. A. Komenského  č. 25, súp. č. 2086,  nachádzajúci  sa  na   pozemku  C-KN parc.  č. 875/594 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 667/2019-43340-VYST-An zo dňa 06.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.09.2019. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov preskúmal a posúdil návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v súlade s § 80 a § 81 stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a na základe toho podľa § 81 ods. 4 a § 82 ods. 2 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol nasledovne:
 
 
p  o  v  o  ľ  u  j  e    u ž í v a n i e    s t a v b y
 
„Obnova obalových konštrukcií bytového domu“
 
súp. č. 2086, ktorý sa nachádza na pozemku C-KN parc. č. 875/594 v k. ú. Rožňava.
 
Predmetný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Rožňava, na ulici J. A. Komenského. Jedná sa o deväť podlažný, samostatne stojaci bytový dom s ôsmymi obytnými podlažiami a jedným technickým podlažím. Obvodový plášť je samonosný z vrstvených dielcov hrúbky 300 mm. Strešný plášť je vytvorený ako dvojplášťová strecha s hydroizolačnou vrstvou a asfaltových pásov. Stropnú konštrukciu tvoria stropné železobetónové dosky  hrúbky  150 mm.

Na  zateplenie  obvodových stien je použitý kontaktný zatepľovací systém weber. therm exclusive s tepelným izolantom hrúbky 160 mm. Na zateplenie obvodových stien vo vnútri lodžií je použitý kontaktný zatepľovací systém weber.therm exclusive s tepelným izolantom hrúbky 120 mm, stropy lodžií sú zateplené tepelným izolantom hrúbky 80 mm. Zateplenie stropu nad nevykurovanými priestormi vstupného podlažia je riešené tepelným izolantom na báze minerálnej vlny Nobasil FKD hrúbky 100 mm a lamelami z minerálnej vlny CLT C1 bez povrchovej úpravy hrúbky 100 mm, steny strojovne výťahu sú zateplené tepelným izolantom z minerálnej vlny  hrúbky 80 mm.  Farebné riešenie tenko vrstvovej omietky je riešené vo väčšinovej farbe Weber color line SE1E a v doplnkových farbách Weber color line M01B a Weber color line 1040 M116.

Zateplenie strešného plášťa je zrealizované tepelným izolantom hrúbky 240 mm. Na odvetranie inštalačných šácht panelového domu sú osadené turbíny Lomanco BIB 14, na zabezpečenie odvodu prípadnej vlhkosti z vrstiev strešného plášťa sa osadili pod novú hydroizolačnú vrstvu plastové vetracie komíniky.

Pôvodná dlažba sa na lodžiách odstránila, demontovalo sa oplechovanie a nahradilo sa novým, uložila sa nová mrazuvzdorná dlažba, vymenilo sa zábradlie. Na stropnú konštrukciu lodžií zo spodnej strany sa ukotvili vyťahovacie sušiaky na prádlo a osadili sa ochranné striešky.

Súčasťou rekonštrukcie bytového domu je výmena dverí do strojovne výťahu, bleskozvodu, odkvapového chodníka. Vo vstupnej hale sa zrealizovala nová omietka stien, závesný kazetový  sadrokartónový podhľad stropu, pod ktorý sa uložili funkčné  existujúce elektrické rozvody, uložila sa nová keramická dlažba. V závetrí sa uložila nová keramická, protišmyková dlažba, nad závetrím sa zrealizovala strieška, ktorá je obložená protipožiarnymi doskami.

Vlastník stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona uchovávať dokumentáciu stavby po celý čas jej užívania a pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

 

O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e

Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo dňa 03.09.2020 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na ulici J. A. Komenského  č. 25, súp. č. 2086,  nachádzajúci  sa  na   pozemku  C-KN parc.  č. 875/594 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 667/2019-43340-VYST-An zo dňa 06.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.09.2019.

Stavebný úrad posúdil predložené podklady na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 81 a § 81b stavebného zákona a § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 435/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že podaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol úplný, stavebný úrad listom č. 4929/2020-45379-VYST-An zo dňa 18.09.2020 oznámil začatie kolaudačného konania v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku a nariadil ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním na deň 19.10.2020 so zrazom pozvaných na mieste stavby. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania  a dotknuté orgány, že námietky a pripomienky môžu v zmysle § 80 ods. 2  stavebného zákona uplatniť najneskôr  na  ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Súčasťou podaných podkladov ku kolaudačnému konaniu bolo stanovisko projektanta ku nezrealizovaným stavebným úpravám v pivničných priestoroch pozostávajúcich z realizácie deliacich sadrokartónových priečok, ktorými sa mali oddeliť pivnice, práčovňa a chodba. Túto zmenu stavebný úrad na tvare miesta preskúmal a zistil, že sa jedná o nepodstatnú odchýlku od schválenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní a z toho

dôvodu stavebný úrad spojil kolaudačné konanie s konaním o zmene stavby v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona.

Na základe zistených skutočností na miestnom šetrení a ústnom pojednávaní stavebný úrad konštatuje, že je stavba zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, až na vyššie uvedenú odchýlku a podmienky  stavebného  povolenia  boli  dodržané,  užívaním  stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by bránili  riadnemu užívaniu stavby a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené doklady: kópia právoplatného stavebného povolenia, energetický certifikát stavby, certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 27.08.2020, kópia stavebného denníka, doklad o zneškodnení stavebného odpadu, zápisnica z domovej schôdze zo dňa 20.02.2020, správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu zo dňa 18.08.2020, správa o odbornej prehliadke a skúške vyhradeného elektrického zariadenia zo dňa 27.02.2020, vyjadrenie projektanta ku stavebným úpravám suterénu zo dňa 11.02.2020, záznam z meraní únosnosti v ťahu kotiev Ejot H4 eco a Ejotherm zo dňa 12.03.2020,  záväzné stanovisko dotknutého orgánu a to: OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňave č. ORHZ-RV1-577-001/2020  zo dňa 21.10.2020, vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2020/008691-002 zo dňa 12.10.2020.

Správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol dňa 03.09.2020 uhradený do pokladne Mesta Rožňava  vo výške 50 € podľa položky 62a  písm.  c)  bod  2)  „Sadzobníka  správnych  poplatkov“,  tvoriaceho  prílohu   k  zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou sa doručuje kolaudačné rozhodnutie vlastníkom bytov v bytovom dome na ulici J. A. Komenského  č. 25 a tiež ostatným účastníkom kolaudačného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 

© Mesto Rožňava, 25. 11. 2020 Mgr. Iveta Agyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

Publikované: 25.11.2020 16:37 hod.