MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje V Rožňave
  MsÚ/RV-5306/2021-52538-VYST-An Mgr. Angyalová I./7773259 22.11.2021

 

Vec Oznámenie o začatí kolaudačného konania  a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebné   bytové   družstvo,  so  sídlom  Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na Ulici edelényskej č. 22, 24, súp. č. 1960,  nachádzajúci  sa  na   pozemku  C-KN parc.  č. 4026/2 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 234/2019-26701-VYST-An zo dňa 26.03.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2019. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie  stavebný  poriadok  a  bývanie   v   platnom   znení,  v  spojení   § 5 a § 13 zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona  a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) upovedomuje o začatí kolaudačného konania všetkých známych účastníkov a súčasne

n a r i a ď u j e
 
k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
 
20.12.2021 o 10.00 hod.
 
so zrazom pozvaných na mieste stavby, Ulica edelényska č. 22 v Rožňave.

 

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave po predchádzajúcom telefonickom resp. mailovom dohovore.

 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
 
Touto verejnou vyhláškou sa oznamuje začatie kolaudačného konania a nariadenie miestneho šetrenia a ústneho pojednávania a doručuje sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov na Ulici edelényskej č. 22, 24 a ostatným účastníkom kolaudačného konania, ktorí môžu  byť  stavbou priamo dotknutí  tým, že  majú   vlastnícke   alebo  iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 

© Mesto Rožňava, 22. 11. 2021 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 22.11.2021 15:02 hod.