MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Č.j.: 786/2020-6300-VYST-An
V Rožňave  12.02.2020
 
 
V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A
 
KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE
 
Stavebné bytové družstvo Rožňava so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na Ulici letnej č. 33, 35,  súp. č. 324,  nachádzajúci  sa  na   pozemku  parc.  č.   KN-C 1989/5 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 488/2017-28239-VYST-An zo dňa 03.04.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2018. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej „stavebný zákon“ ), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov preskúmal a posúdil návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v súlade s § 80 a § 81 stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a na základe toho podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona, § 20 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol nasledovne:
 
p  o  v  o  ľ  u  j  e    u ž í v a n i e    s t a v b y
 
„Obnova obalových konštrukcií bytového domu“
 
súp. č. 324, ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 1989/5 v k. ú. Rožňava.
 
Predmetný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Rožňava. Objekt je riešený ako radový s dvomi schodiskovými sekciami a šiestimi nadzemnými  podlažiami a jedným technickým podlažím. Je realizovaný v stavebnom tehlovom konštrukčnom systéme vytvorený kombináciou tehlových blokov, nadokenných prekladov a pozdĺžnych tužidiel, celková hrúbka muriva je 375 mm. Pôvodná strecha je jednoplášťová s hydroizoláciou z asfaltových pásov.

Zateplenie  obvodových stien je zrealizované  kontaktným zatepľovacím systémom  Ceresit  ceretherm  universal MW hrúbky 160 mm.  Balkónové  dosky  sú  zateplené  tepelnýmizolantom hrúbky 80 mm,  stropy balkónov sú zateplené minerálnou vlnou hrúbky 80 mm. stropná konštrukcia nad vstupnou halou sa zateplila tepelným izolantom z minerálnej vlny hrúbky 100 mm.

Pôvodná dlažba sa na lodžiách odstránila, demontovalo sa oplechovanie a nahradilo sa novým, uložila sa nová mrazuvzdorná dlažba, vymenilo sa zábradlie. Strešná konštrukcia sa zateplila tepelnou izoláciou hrúbky 240 mm, strecha strojovne výťahu sa zateplila tepelnou izoláciou hrúbky 120 mm, steny sa zateplili tepelnou izoláciou hrúbky 100 mm.

Súčasťou rekonštrukcie bytového domu bola výmena okien a dverí v spoločných priestoroch, vstupnej brány, bleskozvodu, osadili sa nové konzoly na sušenie prádla,  nad vstupmi do bytového domu sa zrealizovali nové striešky z oceľových jaklových profilov z krytinou z bezpečnostného skla, zrealizovala sa nová nášľapná vrstva podesty a predsadeného schodiskového ramena pri vstupe protišmykovou, mrazuvzdornou dlažbou, v spoločných priestoroch sa zrealizovali nové, maľby, výmena elektroinštalácie spočívajúcej vo výmene hlavných elektro rozvodov ku jednotlivým elektromerom, výmena kabeláže a svietidiel v spoločných priestoroch.

Vlastník stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona uchovávať dokumentáciu stavby po celý čas jej užívania a pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

 

O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e

Stavebné bytové družstvo Rožňava so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podala dňa 13.09.2019 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na Ulici letnej č. 33, 35,  súp. č. 324,  nachádzajúci  sa  na   pozemku  parc.  č.   KN-C 1989/5 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 488/2017-28239-VYST-An zo dňa 03.04.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2018.

Stavebný úrad posúdil predložené podklady na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 81 a § 81b stavebného zákona a § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 435/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že podaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol úplný, stavebný úrad listom č. 4830/2019-49997-VYST-An zo dňa 07.10.2019 oznámil začatie kolaudačného konania v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku a nariadil ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním na deň 06.11.2019 so zrazom pozvaných na mieste stavby. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania  a dotknuté orgány, že námietky a pripomienky môžu v zmysle § 80 ods. 2  stavebného zákona uplatniť najneskôr  na  ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Na miestnom šetrení stavebný úrad zistil, že sa na stavbe nezrealizovalo zateplenie stropnej konštrukcie nad nevykurovanými priestormi podzemného podlažia a nezrealizovali sa nové stierky. Krídlo vchodových dverí zo západnej strany bytového domu bolo osadené s vnútorným otváraním, čo bolo v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní. Na uvedený nedostatok upozornil správcu bytového domu prítomný zástupca dotknutého orgánu Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Rožňave  a zároveň ich vyzval, aby dodávateľ stavby vymenil krídlo za otváracie smerom von. Po výmene dverného krídla príslušný dotknutý orgán vydal súhlasného stanovisko na účely kolaudácie stavby.

Dodávateľ stavby použil na zateplenie obvodového plášťa iný zatepľovací materiál ako povolil stavebný úrad v stavebnom povolení. Uvedená zmena je v súlade s technickou správou, ktorá je súčasťou schválenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní. Projektant umožnil použiť alternatívne výrobky a systémy s technickým osvedčením vydaným TSÚS iných výrobcov.

Na základe zistených skutočností na miestnom šetrení a ústnom pojednávaní stavebný úrad konštatuje, že  stavba je zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, až na vyššie uvedenú odchýlku, a podmienky  stavebného  povolenia  boli  dodržané  a  užívaním  stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by bránili  riadnemu užívaniu stavby a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené doklady: kópia právoplatného stavebného povolenia, energetický certifikát stavby, certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 18.07.2019, kópia stavebného denníka, doklad o zneškodnení stavebného odpadu, správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu zo dňa 11.07.2019, správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia, záväzné stanovisko dotknutého orgánu štátnej správy a to: OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňave č. ORHZ-RV1-713-007/2019  zo dňa 12.11.2019.

Správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol dňa 13.09.2019 uhradený do pokladne Mesta Rožňava  vo výške 50 € podľa položky 62a  písm.  c)  bod  2)  „Sadzobníka  správnych  poplatkov“,  tvoriaceho  prílohu   k   zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v platnom znení.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

Mgr. Iveta Angyalová
   samostatný odborný referent

 

 
 

Touto verejnou vyhláškou, sa doručuje kolaudačné rozhodnutie vlastníkom bytov v bytovom dome na Ulici letnej č. 33, 35 a tiež ostatným účastníkom kolaudačného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

 


© Mesto Rožňava, 14. 2. 2020 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 14.02.2020 10:55 hod.