MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Č.j.: 4886/2020-53273-VYST-An
V  Rožňave 11.11.2020
 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

S T A V E B N É      P O V O L E N I E

 

Stavebné bytové družstvo Rožňava, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na  Ulici jarnej č. 35, 37 v  Rožňave, súp. č. 351 nachádzajúci sa  na   pozemku  C-KN parc.  č.  2073/8 v k. ú. Rožňava. Dňom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia, bolo stavebné konanie začaté.

Predmetom obnovy bytového domu je zateplenie obvodového plášťa, stropnej konštrukcie nad nevykurovanými priestormi technického podlažia, strešnej konštrukcie, obnova lodžií, , úprava vnútorných priestorov (oprava omietok, maľby), výmena vstupných brán, rekonštrukcia bleskozvodu a komínových telies.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný   poriadok  a bývanie   v znení neskorších predpisov  a  v spojení  s  §  5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v rámci zahájeného konania prerokoval žiadosť v zmysle § 60 ods. 1 stavebného zákona  a po preskúmaní   žiadosti  podľa § 62 ods. 1  stavebného   zákona   a  § 8 a § 9  vyhlášky MŽP SR č. 453/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú  niektoré   ustanovenia stavebného zákona,  v   súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  a rozhodol nasledovne:
 
p o v o ľ u j e    s t a v b u
 
„Obnova obalových konštrukcií bytového domu“,
 
na  Ulici jarnej č. 35, 37,  súpisné číslo 351, nachádzajúci sa na pozemku C-KN parc. č.
2073/8 v k. ú. Rožňava.
 
Predmetný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Rožňava, na Ulici jarnej. Objekt je riešený ako radový s dvomi schodiskovými sekciami, tvorený štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným technickým podlažím s umiestnením pivničných  a spoločných priestorov. Obvodový plášť je nosný, vytvorený kombináciou tehlových blokov, nadokenných prekladov a pozdĺžnych stužovadiel. Prevažné murivo je tvorené z tehlových blokov murovaných z tehál 375 mm. Na východnej strane sú umiestnené balkóny. Pôvodná strecha je jednoplášťová s vonkajším odvodnením do pododkvapového žľabu po celom obvode stavby. Stropnú konštrukciu tvoria prefabrikované stropné panely  hrúbky  225 mm.

Na  zateplenie  obvodových stien  je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém Capatect Standard A hrúbky 160 mm. Zateplenie stropnej konštrukcie nad nevykurovanými priestormi je navrhnuté lamelami z minerálnej vlny CLT C1 bez povrchovej úpravy izolačnými doskami Nobasil FKD hrúbky 100 mm, zateplenie stropnej konštrukcie nad nevykurovanými priestormi vstupného podlažia –priestory s pivničnými boxmi  je  navrhnuté   lamelami  z minerálnej  vlny  CLT  C1  bez  povrchovej úpravy  hrúbky 100 mm, na zateplenie stropov balkónov zo spodnej a čelných strán sú navrhnuté izolačnými doskami Nobasil FKD S hrúbky 80 mm. Strešná konštrukcia sa zateplí tepelnou izoláciou NOBASIL DDP, ktorá sa prekryje asfaltovými pásmi s bridlicovým posypom celkovej hrúbky 240 mm. Poškodené murivo komínových  telies sa vymení a opatrí sa  novou omietkou, na komíny sa zrealizujú nové komínové betónové krycie dosky s odkvapovou drážkou na spodnej strane. Farebný odtieň je navrhnutý vo väčšinovej farbe SIENA 50, v menšinovej farbe Siena 40 a Siena 45.

Pôvodná dlažba sa na lodžiách odstráni, demontuje sa oplechovanie. Odstránené časti sa nahradia novými. Zábradlie sa v celom rozsahu vrátane kotvenia vymení.

V rámci obnovy bytového domu sa zrealizuje výmena vstupných brán, striešok nad vstupmi do bytového domu, na predsadených schodiskových ramenách a podeste pri vstupe do bytového domu sa vymenia nášľapné vrstvy za protišmykovú, mrazuvzdornú, betónovú dlažbu, výmena PVC krytiny v pivničných priestoroch, opravia sa omietky v spoločných priestoroch a zrealizujú sa nové maľby.

Základné parametre stavby:

Zodpovedný projektant: RoboKo, s.r.o., Kpt. Nálepku č. 1, 040 01 Košice
Dodávateľ stavby: bude určený výberovým konaním
Investor:
vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, Ulice jarnej č. 35, 37 v Rožňave
Zastavaná plocha: 481 m²
Termín začatia: po nadobudnutí právoplatnosti povolenia
Termín ukončenia stavby: 30.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu a projektanta.
 2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce vo výškach, ako aj predpisy o bezpečnosti na zdvíhacích zariadeniach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
 4. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu začatie stavby a dodávateľa určeného výberovým konaním.
 5. Pri uskutočnení stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovujúce zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení použitých vhodných stavebných výrobkov.
 6. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o overení použitých stavebných výrobkov (certifikáty, zhody, technické osvedčenia) a v zmysle § 14 zákona  č. 555/2005 Z. z.  o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov, energetický certifikát.
 7. Termín dokončenia stavby 30.11.2022.
 8. Stavebník je povinný dbať o to, aby uskutočňovaním stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzom pozemku, alebo majetku.
 9. Stavebné odpady a odpady z demolácií vzniknuté počas búracích a stavebných prác na objekte je držiteľ a pôvodca povinný zaradiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015Z. z..
 10. Ku kolaudačnému konaniu musí stavebník predložiť doklad o zneškodnení resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby na Okresný úrad Rožňava (ŠSOH).
 11. Stavebník je povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov ako aj bytov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
 12. Stavebník je povinný po ukončení stavby a pred začatím jej užívania požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
 13. Stavebné práce je možné vykonávať len pod trvalým dozorom odborne spôsobilej osoby. Stavebné práce môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na konkrétny druh prác oprávnenie.
 14. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavby viesť na stavbe stavebný denník.
 15. V zmysle § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona stavenisko bude označené informačnou tabuľou na ktorej bude uvedený názov stavby, zhotoviteľ, stavebný dozor, dátum začatia a ukončenia stavebných prác.
 16. Pri prácach na fasáde je potrebné zabezpečiť ochranu a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do blízkosti lešenie (v blízkosti bytového domu  na západnej strane je chodník). Vstupy do objektu je potrebné chrániť vytvorením komunikačného tunela.
 17. Stavebník je povinný umiestniť 3ks špeciálnych 3 komorových búdok pre dažďovníky APUS 3 do severnej štítovej steny bytového domu.
 18. Pred začatím prác je stavebník povinný upovedomiť o začatí stavebných prác na bytovom dome Správu Národného parku Slovenský kras, Ing. Štefana Matisa (tel. 0911 390243, mail:matis@sopsr.sk).
 19. Zo zákona o ochrane prírody a krajiny podľa § 4 ods. 1 vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu.
 20. Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami, a to tak pri činnosti ako aj pri parkovaní.
 21. Počas prác bude zabezpečené aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadné vzniknuté skládky budú počas prác vhodným spôsobom bezodkladne likvidované.
 22. Narušený pôdny kryt je po ukončení stavby uviesť do stavu blízkemu pôvodnému, prípadne zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávnym semenom.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia stavba nezačne.
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Do skončenia lehoty na ich podanie neboli vznesené námietky účastníkov konania a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
 
 
O d ô v o d n e n i e

Stavebné bytové družstvo Rožňava, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo dňa 27.08.2020 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na  Ulici jarnej č. 35, 37 v  Rožňave, súp. č. 351 nachádzajúci sa  na   pozemku  C-KN parc.  č.  2073/8 v k. ú. Rožňava.

Stavebný úrad predloženú žiadosť o stavebné povolenie spolu aj s podkladmi preskúmal v zmysle § 62 ods. 1  stavebného zákona a § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a vzhľadom k tomu, že nezistil žiadne nedostatky, oznámil  začatie  stavebného  konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona listom č. 4886/2020-46657-VYST-An  zo dňa  02.10.2020, všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala  dostatočný  podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania. Súčasne upozornil účastníkov konania, že môžu v súlade s § 61 ods. 3 svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa §  61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. V stanovenej lehote neboli stavebnému úradu doručené žiadne námietky, pripomienky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia.

Stavebnými prácami sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti stavby, bezpečnosť stavby  pri  jej  užívaní, energetická  úspornosť stavby, požiarna bezpečnosť, mechanická odolnosť stavby a tým sa predĺži životnosť stavby. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, dodávateľ bude určený po výberovom konaní.

Nakoľko uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani záujmy alebo práva jednotlivých účastníkov konania a predložená dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu, stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia. 

K žiadosti o stavebné povolenie boli predložené  tieto doklady: výpis  listu  vlastníctva č. 3534 zo dňa 26.08.2020, kópia z katastrálnej mapy zo dňa 26.08.2020, projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, statický posudok a požiarna bezpečnosť stavby, energetické posúdenie stavby, zápisnica z domovej schôdze vlastníkov bytov a nebytových

priestorov zo dňa 12.08.2020, vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a to: OR Hasičského a záchranného zboru Rožňava č. ORHZ-RV1-362-001/2020  zo dňa 29.06.2020,Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Rožňava č. RÚVZRV-HZPaZ-2020/517-2 zo dňa 25.06.2020, Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2020/005329-002   zo   dňa   08.06.2020  a  OU-RV-OSZP-2020/008635-002   zo  dňa 09.10.2020, Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOPaK) č. OU-RV-OSZP-2020/005179-002 zo dňa 15.06.2020.

Správny  poplatok  za  vydanie  stavebného  povolenia  bol  zaplatený  v hotovosti dňa 27.08.2020 do pokladne správneho orgánu v hodnote 100 €, podľa položky 60 písm. c) bod 2) „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova ul. 29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
 

 
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 

Touto verejnou vyhláškou, sa doručuje stavebné povolenie vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici jarnej č. 35, 37 a ostatným  účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 13. 11. 2020 Mgr. Iveta Agyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 13.11.2020 13:08 hod.