MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Č.j.: 3648/2018-42577-VYST-An
V  Rožňave 26.07.2018
 
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
S T A V E B N É      P O V O L E N I E
 
Stavebné bytové družstvo Rožňava, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na  ulici J. A. Komenského č. 25 v  Rožňave, súp. č. 2086, nachádzajúci sa  na   pozemku  parc.  č. KN-C 875/594 v k. ú. Rožňava. Dňom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia, bolo stavebné konanie začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný  poriadok  a  bývanie  v znení neskorších predpisov  a  v spojení  s  § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v rámci zahájeného konania prerokoval žiadosť v zmysle § 60 ods. 1 stavebného zákona  a po preskúmaní   žiadosti podľa   § 62  ods. 1  stavebného  zákona  a  § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2002 Z. z.,  ktorou  sa  vykonávajú niektoré  ustanovenia   stavebného zákona,  v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a rozhodol nasledovne:
 
p o v o ľ u j e    s t a v b u
 
„Obnova obalových konštrukcií bytového domu„
na  ulici J. A. Komenského č. 25,  súpisné číslo  2086, nachádzajúci sa na pozemku
 parc. č. KN-C 875/594 v k. ú. Rožňava.

 

Predmetný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Rožňava, na ulici J. A. Komenského. Jedná sa o deväť podlažný, samostatne stojaci bytový dom s ôsmymi obytnými podlažiami a jedným technickým podlažím. Obvodový plášť je samonosný z vrstvených dielcov hrúbky 300 mm. Strešný plášť je vytvorený ako dvojplášťová s hydroizolačnou vrstvou a  asfaltových    pásov. Stropnú    konštrukciu  tvoria  stropné   železobetónové   dosky  hrúbky 150 mm.

Na  zateplenie  obvodových stien je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém weber.therm exclusive s tepelným izolantom hrúbky 160 mm. Na zateplenie obvodových stien vo vnútri lodžií je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém weber.therm exclusive s tepelným izolantom hrúbky 120 mm, stropy lodžií sa zateplia tepelným izolantom hrúbky 80 mm. Zateplenie stropu nad nevykurovanými priestormi vstupného podlažia je navrhnuté tepelným izolantom na báze minerálnej vlny Nobasil FKD hrúbky 100 mm a lamelami z minerálnej vlny CLT C1 bez povrchovej úpravy hrúbky 100 mm, steny strojovne výťahu budú zateplené tepelným izolantom z minerálnej vlny  hrúbky 80 mm.  Farebné riešenie tenko vrstvovej omietky je navrhnuté vo väčšinovej farbe Weber color line SE1E a v doplnkových farbách Weber color line M01B a Weber color line 1040 M116.

Zateplenie strešného plášťa je navrhnuté tepelným izolantom hrúbky 240 mm. Na odvetranie inštalačných šácht panelového domu sú navrhnuté turbíny Lomanco BIB 14, na zabezpečenie odvodu prípadnej vlhkosti z vrstiev strešného plášťa sa osadia pod novú hydroizolačnú vrstvu plastové vetracie komíniky.

Pôvodná dlažba sa na lodžiách odstráni, demontuje sa oplechovanie, nahradí sa novým, uloží sa nová mrazuvzdorná dlažba, vymení sa zábradlie. Na stropnú konštrukciu lodžie zo spodnej strany sa navrhuje kotvenie vyťahovacích sušiakov na prádlo a osadenie ochrannej striešky.

Súčasťou rekonštrukcie bytového domu je výmena dverí do strojovne výťahu, bleskozvodu, odkvapového chodníka. Vo vstupnej hale sa zrealizuje nová omietka stien, závesný kazetový  sadrokartónový podhľad stropu, pod ktorý sa uložia funkčné  existujúce elektrické rozvody, uloží sa nová keramická dlažba. V závetrí sa uloží nová keramická, protišmyková dlažba, nad závetrím sa zrealizuje prístrešok, ktorý bude obložený protipožiarnymi doskami. 

Základné parametre stavby:

Zodpovedný projektant: RoboKo, s.r.o., Hroncová č. 1, 040 01 Košice
Dodávateľ stavby: bude určený výberovým konaním
Investor:
vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového muna ulici J. A. Komenského č. 25 v Rožňave
Zastavaná plocha: 416 m²
Termín začatia: po nadobudnutí právoplatnosti povolenia
Termín ukončenia stavby: 31.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 
 1. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu a projektanta.
 2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce vo výškach, ako aj predpisy o bezpečnosti na zdvíhacích zariadeniach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
 4. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu začatie stavby a dodávateľa určeného výberovým konaním.
 5. Pri uskutočnení stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovujúce zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení použitých vhodných stavebných výrobkov.
 6. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o overení použitých stavebných výrobkov(certifikáty, zhody, technické osvedčenia) a v zmysle § 14 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov, energetický certifikát.
 7. Termín dokončenia stavby 31.07.2020.
 8. Stavebník je povinný dbať o to, aby uskutočňovaním stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzom pozemku, alebo majetku.
 9. S odpadmi, ktoré budú v vznikať počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.  a  je  potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. - katalógov odpadov.
 10. Ku kolaudácii stavby musia byť všetky druhy odpadov odvezené a stavebník je  povinný predložiť doklad o zneškodnení resp. zhodnotení vzniknutých odpadov stavebnému úradu a na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 11. Stavebník je povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov ako aj bytov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
 12. Stavebník je povinný po ukončení stavby a pred začatím jej užívania požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
 13. Stavebné práce je možné vykonávať len pod trvalým dozorom odborne spôsobilej osoby. Stavebné práce môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na konkrétny druh prác oprávnenie.
 14. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavby viesť na stavbe stavebný denník.
 15. V zmysle § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona stavenisko bude označené informačnou tabuľou na ktorej bude uvedený názov stavby, zhotoviteľ, stavebný dozor, dátum začatia a ukončenia stavebných prác.
 16. Pri prácach na fasáde je potrebné zabezpečiť ochranu a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do blízkosti lešenie (v blízkosti bytového domu  na západnej strane je chodník). Vstupy do objektu je potrebné chrániť vytvorením komunikačného tunela.
 17. Zatepľovacie práce na bytovom dome sa nesmú vykonávať v hniezdnom období dážďovníkov obyčajných t. j. od 15.4 do 15.8. kalendárneho roka. K splneniu uvedenej požiadavky je nevyhnutné vymedziť 1 m širokú ochrannú zónu v okolí hniezd, kde sa v čase hniezdenia nebude vôbec zasahovať. Rekonštrukčné práce v ostatných častiach stavby sa môžu vykonávať bez obmedzenia.
 18. Nakoľko počas rekonštrukčných prác dôjde k zániku vetracích otvorov v atike bytového domu, tieto je nutné nahradiť špeciálnymi búdkami pre dážďovníky a netopiere. Stavebník je povinný umiestniť 7ks   špeciálnych búdok pre dážďovníkov typu  APUS 3 do severnej štítovej steny bytového domu.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia stavba nezačne.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Do skončenia lehoty na ich podanie neboli vznesené námietky účastníkov konania a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

 

O d ô v o d n e n i e

Stavebné bytové družstvo Rožňava, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo dňa 15.11. 2018  na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na  ulici J. A. Komenského č. 25 v  Rožňave, súp. č. 2086, nachádzajúci sa  na   pozemku  parc.  č. KN-C 875/594 v k. ú. Rožňava.

Stavebný úrad predloženú žiadosť o stavebné povolenie spolu aj s podkladmi preskúmal v zmysle § 62  ods. 1 stavebného zákona a § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vzhľadom k tomu, že podklady na posúdenie stavby neboli postačujúce na jej posúdenie, rozhodnutím č. 5596/2018-62165-VYST-An zo dňa 19.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2018 vyzval žiadateľa o doplnenie chýbajúcich podkladov v stanovenej lehote a súčasne konanie prerušil. Dňa 22.03.2019 žiadateľ o vydanie stavebného povolenia podklady doplnil a na základe toho stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona listom č. 667/2019-37302-VYST-An zo dňa 31.05.2019 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome oznámil začatie konania verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mesta  a zverejnenej na webovej stránke mesta v lehote 15 dní.  Nakoľko boli  stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala  dostatočný  podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania. Súčasne upozornil účastníkov konania, že môžu v súlade s § 61 ods. 3 svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Stavebnými prácami sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti stavby, bezpečnosť stavby pri jej užívaní, energetická úspornosť stavby, požiarna bezpečnosť, mechanická odolnosť stavby a tým sa predĺži životnosť stavby. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, dodávateľ bude určený po výberovom konaní.

Vzhľadom k tomu, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani záujmy alebo práva jednotlivých účastníkov konania a predložená dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

K žiadosti o stavebné  povolenie  boli  predložené tieto doklady: výpis listu vlastníctva č. 4079 zo dňa 14.11.2018, kópia z katastrálnej mapy zo dňa 14.11.2018, projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, statický posudok a požiarna bezpečnosť stavby, energetické posúdenie hospodárnosti stavby, zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici J. A. Komenského  č. 25 zo dňa 29.10.2018 a 20.03.2019, vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a to: OR  Hasičského a záchranného zboru Rožňava č. ORHZ-RV1-566-001/2018 zo  dňa 06.08.2018, Regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva  Rožňava č. 602/2018-461/HŽPaZ zo dňa 28.08.2018, Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2018/008098 zo dňa 09.08.2018, (ŠSOPaK) č. OU-RV-OSZP-2018/008196 zo dňa 09.08.2018.

Správny  poplatok  za  vydanie  stavebného  povolenia  bol  zaplatený  v hotovosti dňa 15.11.2018 do pokladne správneho orgánu v hodnote 100 €, podľa položky 60 písm. c) bod 2) „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova č.  29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje stavebné povolenie vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici J. A. Komenského č. 25 a tiež ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 8. 2019 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

Publikované: 12.08.2019 22:26 hod.