Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Obnova obalových konštrukcií bytového domu

 20.11.2023
Obnova obalových konštrukcií bytového domu
MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava


Č.j.:   MsÚ/RV-4648/2023-51755-VYST-An
V Rožňave  15. 11. 2023

    
V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A
KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE
 
Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na Ulici okružnej č. 6, 8, súp. č. 2144,  nachádzajúci  sa  na   pozemku C-KN parc.  č.  1684/63 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 343/2022-929-VYST-An zo dňa 12. 01. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 02. 2022. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté.
 
Predmetom stavebného povolenia je zateplenie obvodového plášťa bytového domu a stropných konštrukcií v nebytových priestoroch vstupného podlažia, sanácia lodžií vrátane zábradlia, výmena odkvapového chodníka a bleskozvodu, výmena výťahu, výmena rozvodov vody a kanalizácie.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení preskúmal a posúdil návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v súlade s  § 81 stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a na základe toho podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol nasledovne:
 
p  o  v  o  ľ  u  j  e    u ž í v a n i e    s t a v b y
 
„Obnova obalových konštrukcií bytového domu“
 
súpisné číslo 2144, na Ulici okružnej č. 6, 8,  ktorý sa nachádza na pozemku C-KN
parc. č. 1684/63  v k. ú. Rožňava.
 
 Predmetný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Rožňava, na Ulici okružnej. Objekt je súčasťou skupinovej zástavby a je cez dilatačnú škáru pripojený ku susednému objektu. Je tvorený deviatimi nadzemnými podlažiami, z toho osem obytné v celej svojej pôdorysnej ploche a jedno technické s umiestnením pivničných a spoločných priestorov.  Obvodový plášť je v štítoch predsadený, z vrstvených dielcov hrúbky 300 mm.

Strecha je dvojplášťová s vnútorným odvodnením s dodatočným zateplením fóliovým systémom na báze PVC.

Na  zateplenie  obvodových stien  je použitý kontaktný zatepľovací systém Capatect Standard A hrúbky 160 mm. Zateplenie stropnej konštrukcie nad nevykurovanými priestormi vstupného podlažia a v pivničných priestoroch je riešené lamelami z minerálnej vlny CLT C1 hrúbky 100 mm bez povrchovej úpravy, na zateplenie bočných stien lodžií a čelá lodžiových stien a stropov sú použité izolačné dosky Nobasil FKD S hrúbky 100 mm, na zateplenie stropov lodžií sú použité izolačné dosky Nobasil FKD S hrúbky 80 mm. Farebný odtieň fasády bytového domu  je zrealizovaný vo väčšinovej farbe GRANIT 60, v menšinovej farbe HERBA 45, HERBA 55 a COELIN 5.

Pôvodná dlažba sa na lodžiách odstránila, demontovalo sa oplechovanie. Odstránené časti sa nahradili novými. Zábradlie sa v celom rozsahu vrátane kotvenia vymenilo.

Odkvapový chodník sa po celom obvode bytového domu odstránia a nahradil sa novým z betónových tvárnic, uloženými v štrkovo pieskovom lôžku. Zrealizovala  sa výmena výťahu, vymenili sa  rozvody vody a kanalizácie.
 
Vlastník stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona uchovávať dokumentáciu stavby po celý čas jej užívania a pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.
 
O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e
               

 Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na Ulici okružnej č. 6, 8, súp. č. 2144,  nachádzajúci  sa  na   pozemku C-KN parc.  č.  1684/63 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 343/2022-929-VYST-An zo dňa 12. 01. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 02. 2022.

Stavebný úrad posúdil predložené podklady na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 81 a § 81b stavebného zákona a § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 435/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia bola úplná, stavebný úrad listom č. MsÚ/RV- 4648/2023-45978-VYST-An zo dňa 11. 10. 2023 oznámil začatie kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie  spojené   s  miestnym   zisťovaním   na   deň   08. 11. 2023 zo zrazom pozvaných na mieste stavby. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania  a dotknuté orgány, že námietky a pripomienky môžu v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Na základe zistených skutočností na miestnom zisťovaní a ústnom pojednávaní stavebný úrad konštatuje, že je stavba zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou,  podmienky stavebného povolenia boli dodržané a  užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by bránili  riadnemu    užívaniu   stavby  a  preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené doklady:
 • kópia právoplatného stavebného povolenia,
 • overená projektová dokumentácia stavby,
 • správa o odbornej prehliadke o skúške  bleskozvodu zo dňa 06. 12. 2022,
 • správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia zo dňa 26. 04. 2022,
 • zápisy o tlakovej skúške vnútorného vodovodu zo dňa 18. 03. 2022, 22. 03.2022, 11. 04. 2022, 13. 04. 2022, 22. 04. 2022, 27. 04. 2022,
 • zápis tesnosti kanalizačného stúpacieho potrubia zo dňa 11. 04. 2022, 13. 04. 2022, 22. 04. 2022, 27. 04. 2022,
 • zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 31. 07. 2023,
 • energetický certifikát,
 • kópia stavebného denníka,
 • protokol z kontrolného merania výťažných síl zo dňa 17. 02. 2022,
 • doklad o odovzdaní stavebného materiálu na skládku,
 • certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov,
stanoviská dotknutých orgánov a to:
 • OR Hasičského  a záchranného  zboru  v  Rožňave  č. ORHZ-RV1-2023/000149-001  zo  dňa 08. 11. 2023,
 • Okresného   úradu   Rožňava,   odboru   starostlivosti   o   životné   prostredie   (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2023/010383-002 zo dňa 25. 10. 2023.
Správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol uhradený dňa 22. 09. 2023 do  pokladne  Mesta   Rožňava  vo  výške  50 €  podľa  položky  62a  písm. c)  bod  2)   doklad č. P-9139 „Sadzobníka správnych poplatkov“, tvoriaceho prílohu k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v platnom znení.
 
P o u č e n i e
 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova 29,  048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje kolaudačné rozhodnutie vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici okružnej č. 6, 8  a tiež ostatným účastníkom kolaudačného  konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 11. 2023 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave