Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Obnova obalových konštrukcií bytového domu

 23.11.2022
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Obnova obalových konštrukcií bytového domu

MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava


 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje V Rožňave
  MsÚ/RV- 5010/2022-53488-VYST-An Mgr. Angyalová I./7773259 21. 11. 2022

 

Vec Oznámenie o začatí kolaudačného konania  a nariadenie ústneho pojednávania
 
Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na Ulici okružnej č. 22, 24, súp. č. 2147,  nachádzajúci  sa  na   pozemku C-KN parc.  č.  1684/64 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 453/2020-53071-VYST-An zo dňa 27. 01. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 03. 2020. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie  stavebný  poriadok  a  bývanie   v   platnom   znení,  v  spojení   § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona  a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) upovedomuje o začatí kolaudačného konania všetkých známych účastníkov a súčasne

n a r i a ď u j e
 
k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
 
20. 12. 2022 o 10:00 hod.
 
so zrazom pozvaných na mieste stavby, Ulica okružná č. 22, 24 v Rožňave.
 
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.  
 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, na treťom poschodí v kancelárii č. 309 v úradných hodinách pred ústnym pojednávaním alebo pri ústnom pojednávaní.
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
Touto verejnou vyhláškou sa oznamuje začatie kolaudačného konania a nariadenie miestneho šetrenia a ústneho pojednávania a doručuje sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov na Ulici okružnej č. 22, 24 a ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 

© Mesto Rožňava, 23. 11. 2022 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave