MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Č.j.: 4580/2020-46139-VYST-An
V Rožňave 28.09.2020
 
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
R O Z H O D N U T I E
 

Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podalo na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Obnova obalových konštrukcií bytového domu – šikmá strecha“ na  Ulici budovateľskej  č. 25, 27, 29, súp. č. 648 v Rožňave,  ktorý je umiestnený na pozemku C-KN parc. č. 1773/6 v k. ú. Rožňava vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. 648 na Ulici budovateľskej č. 25, 27, 29 v Rožňave, Mesto Rožňava, Poľnohospodárske družstvo Rejdová, so sídlom Rejdová č. 257, 049 26 Rejdová. Dňom podania návrhu bolo konanie o umiestnení stavby začaté.

Predmetom umiestnenia stavby je zastrešenie bytového domu valbovou strešnou konštrukciou so sklonom strešnej roviny 23°, ktorá bude zakrytá betónovou krytinou Bramac, červenohnedej farby. Klampiarske prvky sú navrhnuté z lakoplastového plechu červenohnedej farby.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na  § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v  platnom  znení  posúdil  návrh  podľa § 35 stavebného  zákona   a  § 3 a § 4  vyhlášky  č. 453/2000 Z. z. a na základe toho podľa § 39 a § 39a a § 42 ods. 2 stavebného zákona, § 46 a §  47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

 

r o z h o d n u t i e    o   u m i e s t n e n í    s t a v b y

 

„Zastrešenie  bytového  domu  valbovou  strešnou  konštrukciou“, nad bytovým domom súp. č. 648 v Rožňave na Ulici budovateľskej  č. 25, 27, 29,  ktorý je umiestnený na pozemku C-KN parc. č. 1773/6 v k. ú. Rožňava.

Pozemok C-KN parc. č. 1773/6 v k. ú. Rožňava, na ktorom sa nachádza bytový dom súp. č. 648, sa nachádza v zastavanom území mesta Rožňava. Zastrešenie bytového domu valbovou strešnou konštrukciou bude realizované nad štvrtým nadzemným podlažím bytového domu s vonkajším odvodnením do pododkvapového žľabu. Nosná konštrukcia strechy  je navrhnutá pomocou krovovej konštrukcie s nosnou konštrukciou väznicovou stojacej stolice, ktorá bude zakrytá betónovou krytinou Bramac Klasic červenohnedej farby. Prístup na strechu bude zabezpečený cez nový výlez zo schodiska.

Pre umiestnenie  stavby sa určujú tieto podmienky:
  1. Strecha bude umiestnená nad štvrtým nadzemným podlažím bytového domu. Pôdorysné rozmery stavby sú navrhnuté na 47,7 x 11,44  m. Výška nadstavby  je  navrhnutá  na 3,06 m,  sklon strešnej konštrukcie je navrhnutý na 23˚.
  2. Maximálna výška stavby je navrhnutá na 14,21 m.

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: do skončenia lehoty na ich podanie námietky účastníkmi konania neboli vznesené.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa jeho právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.
 

O d ô v o d n e n i e

Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podalo dňa 23.07.2020 na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Obnova  obalových  konštrukcií  bytového  domu - šikmá  strecha“  na  Ulici   budovateľskej  č. 25, 27, 29,   súp.   č.   648   v   Rožňave,  ktorý   je   umiestnený    na    pozemku C-KN parc. č.  1773/6 v k. ú. Rožňava vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. 648 na Ulici budovateľskej č. 25, 27, 29 v Rožňave, Mesto Rožňava, Poľnohospodárske družstvo Rejdová, so sídlom Rejdová č. 257, 049 26 Rejdová.

Stavebný úrad podanú žiadosť preskúmal a posúdil, v zmysle ustanovení § 35 stavebného zákona a  § 3 a § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení. Nakoľko predložené podklady boli postačujúce na posúdenie stavby, stavebný úrad listom č. 4580/2020-41903-VYST-An zo dňa 12.08.2020 stavebný úrad oznámil v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona  začatie územného konania a nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska v súlades § 36 ods. 2  stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona. Stavebný úrad oznámil začatie konania o umiestnení stavby aj verejnou vyhláškou účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb.

Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu neboli v stanovenej lehote doručené žiadne námietky a pripomienky od účastníkov konania a dotknutých orgánov a v priebehu konania nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Navrhovateľ s návrhom predložil tieto podklady: výpis z listu vlastníctva č. 6164 zo dňa 12.08.2020, projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach vrátane situácie osadenia stavby, zápisnica  z  domovej  schôdze  vlastníkov  bytov  a  nebytových  priestorov  v bytovom dome  na Ulici budovateľskej č. 25, 27, 29 zo dňa 12.03.2020, súhlas vlastníka pozemku C-KN parc. č. 1773/1 v k. ú. Rožňava k napojeniu stavby na verejný vodovod, vyjadrenia, stanoviská dotknutých  orgánov  a  to: záväzné  stanovisko  Regionálneho  úradu verejného zdravotníctva č. RÚVZRV-HZPaZ-2020/602-2 zo dňa 10.07.2020, stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru č. ORHZ-RV1-413-001/2020 zo dňa 08.07.2020, Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. č. 105480/2020/o 278/2020 zo dňa 21.09.2020.

Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatený podľa položky č. 59 písmena a) bodu 2 vo výške   100,- € do pokladne mesta Rožňava dňa 23.07.2020.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia prostredníctvom mesta Rožňava na Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

 

pdf icon Grafická príloha: situácia umiestnenia
(PDF, 1,8 MB)
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent

 

 

Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje  a doručuje rozhodnutie o umiestnení stavby  vlastníkom  bytov  a  nebytových   priestorov   na   Ulici   budovateľskej   č. 25, 27, 29 a ostatným účastníkom konania o umiestnení stavby, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

 

 


© Mesto Rožňava, 30. 9. 2020 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

Publikované: 30.09.2020 14:05 hod.