MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Č.j.: 4581/2020-41863-VYST-An
V Rožňave 15.10.2020
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
R O Z H O D N U T I E

 

Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podalo na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Obnova obalových konštrukcií bytového domu – šikmá strecha“ na  Ulici Letnej  č. 29, 31, súp. č. 325 v Rožňave,  ktorý je umiestnený na pozemku C-KN parc.  č.  1969/97 v k. ú. Rožňava vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. 325, na Ulici letnej č. 29, 31 v Rožňave. Dňom podania návrhu bolo konanie o umiestnení stavby začaté.

Predmetom umiestnenia stavby je zastrešenie bytového domu valbovou, väzníkovou strešnou konštrukciou so sklonom strešnej roviny 25°, ktorá bude zakrytá betónovou krytinou Bramac, červenohnedej farby. Klampiarske prvky sú navrhnuté z lakoplastového plechu červenohnedej farby.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na  § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení posúdil návrh podľa § 35 stavebného  zákona   a  § 3, § 4  vyhlášky  č. 453/2000 Z. z. a na základe toho podľa § 39, § 39a a § 42 ods. 2)stavebného zákona, § 46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

 

r o z h o d n u t i e    o   u m i e s t n e n í    s t a v b y
 
„Obnova obalových konštrukcií bytového domu – šikmá strecha“ na  Ulici  letnej  č. 29, 31,  súpisné číslo 325, nachádzajúci sa na pozemku C-KN
 parc. č. 1969/97 v k. ú. Rožňava.
 
Pozemok C-KN parc. č. 1969/97 v k. ú. Rožňava, na ktorom sa nachádza bytový dom súp. č. 325, sa nachádza v zastavanom území mesta Rožňava, na Ulici letnej. Zastrešenie bytového domu valbovou, väzníkovou strešnou konštrukciou bude realizované nad štvrtým nadzemným podlažím bytového domu s vonkajším odvodnením do pododkvapového žľabu. Nosná konštrukcia strechy  je navrhnutá pomocou krovovej konštrukcie s nosnou konštrukciou väznicovou stojatej stolice, ktorá bude zakrytá betónovou škridlou Bramac červenohnedej farby. Dažďové  zvody  z  lakoplastového  plechu  červenohnedej  farby   budú   napojené  do existujúcich ležatých rozvodov napojených na verejnú kanalizáciu. Prístup na strechu bude zabezpečený cez nový výlez zo schodiska.
 

Pre umiestnenie  stavby sa určujú tieto podmienky:

  1. Strešná konštrukcia bude umiestnená nad štvrtým nadzemným podlažím bytového domu. Pôdorysné rozmery   stavby   sú   navrhnuté   na   12,6 x 28,45  m.  Výška   nadstavby  je  navrhnutá  na 3,62  m,  sklon strešnej konštrukcie je navrhnutý na 25˚.
  2. Maximálna výška stavby je navrhnutá na 15,69 m.

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: do skončenia lehoty na ich podanie námietky účastníkmi konania neboli vznesené.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa jeho právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

 

O d ô v o d n e n i e

Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podalo na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Obnova obalových konštrukcií bytového domu - šikmá strecha“ na  Ulici   Letnej  č. 29, 31, súp. č. 325 v Rožňave,  ktorý je umiestnený na pozemku  C-KN parc.  č. 1969/97 v k. ú. Rožňava vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. 325, na Ulici letnej č. 29, 31 v Rožňave.

Stavebný úrad podanú žiadosť preskúmal a posúdil, v zmysle ustanovení § 35 stavebného zákona a  § 3 a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení. Nakoľko predložené podklady boli postačujúce na posúdenie stavby, stavebný úrad listom č. 4581/2020-41863-VYST-An zo dňa 12.08.2020 stavebný úrad oznámil v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona  začatie územného konania  a  nakoľko  boli  stavebnému  úradu  dobre známe  pomery staveniska v súlade s § 36 ods. 2  stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona. Stavebný úrad oznámil začatie konania o umiestnení stavby aj verejnou vyhláškou účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb.

Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu neboli v stanovenej lehote doručené žiadne námietky a pripomienky od účastníkov konania a dotknutých orgánov a v priebehu konania

nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Navrhovateľ s návrhom predložil tieto podklady: výpis z listu vlastníctva č. 4119 zo dňa 01.07.2020, kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 01.07.2020, projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach vrátane situácie osadenia stavby, zápisnicu  z  domovej  schôdze  vlastníkov  bytov  a  nebytových  priestorov  v bytovom  dome  na  Ulici letnej  č. 29, 31 zo dňa 12.12.2020,  vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. RÚVZRV-HZPaZ-2020/549-2 zo dňa 08.07.2020, stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru č. ORHZ-RV1-383-001/2020 zo dňa 16.06.2020, Okresného úradu Rožňava (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2020/007287-002 zo dňa 18.08.2020.

Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatený podľa položky č. 59 písmena a) bodu 2 vo výške   100,- € do pokladne mesta Rožňava dňa 23.07.2020.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia prostredníctvom mesta Rožňava na Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

 

pdf icon

Príloha: - situácia umiestnenia stavby

(PDF, 596 kB)
 
 
 
 Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou, sa doručuje rozhodnutie o umiestnení stavby vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici letnej č. 29, 31 v Rožňave  a tiež ostatným účastníkom územného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb – rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 10. 2020 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 16.10.2020 12:56 hod.