MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Váš list zo dňa
Naše číslo
Vybavuje V Rožňave
  4581/2020-41863-VYST-An Mgr. Angyalová I./7773259 12.08.2020

 

Vec
Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
 
Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podalo na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Obnova obalových konštrukcií bytového domu – šikmá strecha“ na Ulici Letnej  č. 29, 31, súp. č. 325 v Rožňave, ktorý je umiestnený na   pozemku  C-KN parc. č.  1969/97 v k. ú. Rožňava vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. 325, na Ulici letnej č. 29, 31 v Rožňave. Dňom podania návrhu bolo konanie o umiestnení stavby začaté.
           
Predmetom umiestnenia stavby je zastrešenie bytového domu valbovou, väzníkovou strešnou konštrukciou so sklonom strešnej roviny 25°, ktorá bude zakrytá betónovou krytinou Bramac, červenohnedej farby. Klampiarske prvky sú navrhnuté z lakoplastového plechu červenohnedej farby.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona  upovedomuje o začatí  konania o umiestnení stavby všetkých známych účastníkov konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavebných úprav, upúšťa v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
 
Účastníci konania môžu v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko neoznámi k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova č. 29, na treťom poschodí v kancelárii č. 309.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.

 

pdf icon Situácia umiestnenia stavby
(PDF, 640 kB)

 

Mgr. Iveta Angyalová
 samostatný odborný referent
 
 

Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje začatie konania o umiestnení stavby a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania a doručuje sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov na Ulici letnej č. 29, 31 v Rožňave a  ostatným účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rožňava a webovej stránke mesta.

 


© Mesto Rožňava, 13. 8. 2020 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 13.08.2020 11:18 hod.