MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Č.j.: MsÚ/RV-418/2022-2784-VYST-An
V Rožňave  25. 01. 2022
 
 
                                                   
 
V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A
 
KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE
 
Spoločnosť BYTEX RV, s.r.o.,  so  sídlom  Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obnova bytového domu“ na Ulici zlatej č. 4, súp. č. 292, nachádzajúci  sa  na   pozemku  C-KN   parc.  č. 2081/64  v  k. ú.  Rožňava. Stavba  bola   povolená   stavebným  povolením č. 784/2020-7849-VYST-An zo dňa 24.02.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.04.2020. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení preskúmal a posúdil návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v súlade s §  80 a § 81 stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a na základe toho podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol nasledovne:
 
p  o  v  o  ľ  u  j  e    u ž í v a n i e    s t a v b y
 
„Obnova bytového domu“
súp. č. 292, na Ulici zlatej č. 4, ktorý sa nachádza na pozemku C-KN parc. č.
2081/64k. ú. Rožňava.
 
Predmetný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Rožňava, na Ulici zlatej. Je zrealizovaný v systéme pozdĺžneho dvojtraktu s výškou siedmych nadzemných podlaží bez  podpivničenia. Obvodový  plášť  je  murovaný, stropy  tvoria  železobetónové   panely, komunikačné jadro je situované v centre dispozície bytového domu a je tvorené dvojramenným železobetónovým schodiskom a výťahom, zastrešenie je riešené plochou strešnou konštrukciou.
Na  zateplenie  obvodových stien bol použitý kontaktný zatepľovací systém Capatect MINERAL LINE ETA hrúbky 150 mm. Ostenia, komíny a čelá balkónov sú zateplené zatepľovacím systémom Capatect MINERAL LINE hrúbky 30 mm. Na obvodovom   múre   sa   odstránila  sklobetónová  výplň, murivo sa domurovalo  tvárnicami hrúbky 375 mm s potrebnou povrchovou úpravou. Tenkovrstvová omietka je zrealizovaná vo väčšinovom farebnom riešení WEBERPAS SE1C a SE1E, v menšinovom farebnom riešení WEBERPAS ZE5C a WEBERPAS MARMOLIT, omietka jemnozrnná 1050 M080.
 
Strešná konštrukcia je zateplená doskami z kamennej vlny ISOVER hrúbky 260 mm s konečnou povrchovou úpravou PVC-P fóliou FATRAFOL 810. Na fasádu bytového domu sa  osadili nové klampiarske konštrukcie.
Pôvodné zábradlie sa na balkónoch a francúzskych  oknách vymenilo, demontovalo sa oplechovanie a nahradilo sa novým, zrealizoval sa nový odkvapový chodník. V spoločných priestoroch bytového domu sa opravili omietky, zrealizovali sa nové maľby, osadili sa nové balkónové dvere v schodiskovom priestore, sušiaky na prádlo, zrealizovala sa rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu.
 
Vlastník stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona uchovávať dokumentáciu stavby po celý čas jej užívania a pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.
 
 
O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e
                       
Spoločnosť BYTEX RV, s.r.o.,  so  sídlom  Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala dňa 26. 10. 2021 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obnova bytového domu“ na Ulici zlatej č. 4, súp. č. 292, nachádzajúci  sa  na   pozemku  C-KN   parc.  č. 2081/64 v  k. ú.  Rožňava.  Stavba bola povolená   stavebným povolením č. 784/2020-7849-VYST-An  zo  dňa  24. 02. 2020,  ktoré   nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 04. 2020. Stavebný úrad posúdil predložené podklady na vydanie kolaudačného rozhodnutia   v   zmysle   § 81  a  § 81b  stavebného   zákona  a  § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 435/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia bola úplná, stavebný úrad listom č. MsÚ/RV-5221/2021-53798-VYST-An zo dňa 07. 12. 2022 oznámil začatie kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním na deň 05. 01. 2022 zo zrazom pozvaných na mieste stavby. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania  a dotknuté orgány, že námietky a pripomienky môžu v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
 
Na miestnom šetrení stavebný úrad zistil, že dodávateľ stavby použil na zateplenie bytového domu iný zatepľovací systém ako bol navrhnutý projektantom a schválený stavebným úradom. Uvedená zmena bola písomne odsúhlasená projektantom stavby.
 
Na základe zistených skutočností na miestnom šetrení a ústnom pojednávaní stavebný úrad konštatuje, že  stavba je zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, až na vyššie uvedené odchýlku,  že podmienky stavebného povolenia boli dodržané a  užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by bránili  riadnemu užívaniu stavby a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené doklady:
 • kópia právoplatného stavebného povolenia,
 • písomný súhlas projektanta so zmenou zatepľovacieho systému,
 • správa o odbornej prehliadke o skúške  ochrany pred bleskom zo dňa 27. 09. 2021,
 • správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia zo dňa 24. 09. 2021,
 • zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 19. 10. 2021,
 • energetický certifikát
 • kópia stavebného denníka,
 • doklad o odovzdaní stavebného materiálu na skládku,
 • certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov,
 • čestné vyhlásenie spoločnosti o vykonávaní stavebných prác v subdodávke,
 • súhlas projektanta so zmenou zatepľovacieho systému,
záväzné stanovisko dotknutého orgánu a to:
 • OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňave č. ORHZ-RV1-20-001/2022 zo dňa 05. 01. 2022,
 • Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2021/010182-002 zo dňa 22. 12. 2021.
 
Správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol dňa 26. 10. 2021 uhradený do pokladne Mesta Rožňava  vo výške 50 € podľa položky 62a písm. c) bod 2) „Sadzobníka správnych poplatkov“, tvoriaceho prílohu k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v platnom znení.
 
 
P o u č e n i e
 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova 29,  048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje kolaudačné rozhodnutie vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici zlatej č. 4 a tiež ostatným účastníkom kolaudačného  konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 

© Mesto Rožňava, 26. 1. 2022 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 
Publikované: 26.01.2022 16:45 hod.