MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje V Rožňave
  4681/2020-44441-VYST-An Mgr. Angyalová I./7773259 9.09.2020

 

 

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

BYTEX RV s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podala na príslušnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Obnova bytového domu“ na Ulici mierovej č. 8, súp. č. 271 v Rožňave, ktorý je umiestnený  na pozemku C-KN  parc. č. 2081/56 v k. ú. Rožňava. Dňom podania žiadosti bolo stavebné konanie začaté.

Predmetom obnovy bytového domu je zateplenie obvodového plášťa a strešnej konštrukcie, zateplenie stropov nad nevykurovanými priestormi suterénu, výmena klampiarskych konštrukcií, zábradlí na balkónoch, bleskozvodu, zamurovanie otvoru v obvodovom múre po odstránení sklobetónových tvárnic v strojovni výťahu, rekonštrukcia NN hlavných rozvodov, rozvodov umelého osvetlenia v spoločných priestoroch, odstránenie prístrešku nad vstupom do bytového domu, oprava omietok a maľby v schodiskovom priestore, zhotovenie soklov v schodiskovom priestore.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona  upovedomuje o začatí  stavebného konania všetkých známych účastníkov konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavebných úprav, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány v súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko neoznámi k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova č. 29, na treťom poschodí v kancelárii č. 309.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.

 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
 
 
 

Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania a doručuje sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ulici mierovej č. 8 a ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

 

© Mesto Rožňava, 18. 9. 2020 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

Publikované: 18.09.2020 10:24 hod.