MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje V Rožňave
  MsÚ/RV-3988/2022-36774-VYST-An Mgr.Angyalová I./7773259 27. 07. 2022

 

Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
 
BYTEX Rožňava, družstvo, so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podalo na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova bytového domu na Čučmianskej ulici č. 8, 10, 12, súp. č. 1687, nachádzajúci sa  na   pozemku C-KN parc.  č. 875/284  v k. ú. Rožňava. Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebné konanie začaté.
 
Predmetom stavebného povolenia je zateplenie obvodového a strešného plášťa, zateplenie stropov a vnútorných stien vstupného podlažia, rekonštrukcia balkónov, osadenie sušiakov na balkóny, úprava podlahy a schodiska v spoločných priestoroch a vonkajšieho schodiska, rekonštrukcia odkvapového chodníka, bleskozvodu, doplnenie núdzového osvetlenia a stop tlačidla, nové nátery, maľby v spoločných priestoroch, výmena okenných výplní.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona  upovedomuje o začatí  stavebného konania všetkých známych účastníkov konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavebných úprav, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
 
Účastníci konania môžu v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko
 
neoznámi k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova č. 29, na treťom poschodí v kancelárii č. 309.
 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
 
 
  
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 

Touto verejnou vyhláškou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania a doručuje sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov na Čučmianskej ulici  č. 8, 10, 12 a ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

 

© Mesto Rožňava, 28. 7. 2022 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 28.07.2022 19:04 hod.