MESTO   ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

 
Váš list/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje
Rožňava
 - - -  /11.12.2020
MsÚ/RV-33/2021-19789-VYST Ing.Porubán/058-7773244 27.04.2021
 
 
STAVEBNÉ  POVOLENIE
 
Ing. Marian Baláž, bytom Zakarpatská 17, 048 01 Rožňava (ďalej len „stavebník“) podal na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní pre stavbu „Rodinný dom“ s prípojkami v mestskej časti Rožňava – Nadabula, na pozemku C-KN 480/1 v katastrálnom území Nadabula.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“)  v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojil územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním a v rámci zahájeného konania prerokoval a posúdil žiadosť v zmysle  §§ 37, 62 a 63 stavebného zákona a §§ 3, 8 a 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zosúladil predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a rozhodol nasledovne:
 
I.
 
Podľa §§ 39a, 66 stavebného zákona, §§ 4, 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s §§ 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“)
 
p o v o ľ u j e   l í n i o v ú    s t a v b u
 
„NN elektrická prípojka“
na pozemkoch parc. č. C-KN 607/2, 608/2, 608/3, 145/2, 145/6 a 524/6 (E-KN 243, 244, 245, 246, 247, 248/1, 249/103, 249/203, 249/302, 249/402, 251/1, 252/201, 252/202 a 1063/101)
pre 4 rodinné domy na pozemkoch parc. č. C-KN 480/1, 480/2, 483/1 a 483/2 v katastrálnom území Nadabula.
 
 
NN elektrická prípojka s odbernými elektrickými zariadeniami pre štyri pozemky a domy. Pre napojenie je potrebné z vývodu v NN rozvádzači existujúcej transformačnej stanice napojiť káblom novú rozpojovaciu skriňu (SR), z ktorej budú napájané cez nové podzemné káblové NN vedenie nové rozpojovacie a istiacie skrine (SR1 a SR2) osadené v blízkosti napájaných pozemkov. Podzemný kábel pri križovaní s cestnou komunikáciou bude uložený do chráničky. Z osadených skríň SR1 a SR2 sa budú napájať jednotlivé elektromerové rozvádzače ER umiestnené v oplotení napájaných pozemkov na verejne prístupnom mieste, a to zo skrine SR1 elektromerové rozvádzače ER1 a ER2, zo skrine SR2 elektromerové rozvádzače ER3 a ER4. Z týchto elektromerových skríň potom budú napojené podzemnými káblami hlavných domových vedení HVD jednotlivé rodinné domy. 
 
 
II.
 
Podľa §§ 39a, 66 stavebného zákona, §§ 4, 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s §§ 46, 47 správneho poriadku
 
p o v o ľ u j e    s t a v b u
 
„Rodinný dom“
na pozemku parc. č. C-KN 1866/844 v katastrálnom území Nadabula.
 
 
Navrhovaný stavebný pozemok parc. č. C-KN 480/1 je záhrada v zastavanom území obce a podľa územného plánu mesta sa nachádza v obytnom území so zástavbou rodinnými domami.
 
 
Identifikačné údaje navrhovanej stavby:
Druh stavby
rodinný dom
Konštrukcia
Montovaná
Zastavaná plocha
93,50 m2
Počet podlaží
1 (prízemie)
Úžitková plocha
83,38 m2
Počet bytov
1
Obytná plocha
67,02 m2
Počet izieb
3 + 1
 
 
Navrhovaná stavba je montovaný prízemný rodinný dom bez suterénu a obytného podkrovia so sedlovou strechou. Vstup do domu je z prednej strany do zádveria, z ktorého sú prístupné ďalšie priestory domu. Chodba je navrhnutá centrálne a vchádza sa z nej do kuchyne a obývacej izby s východom na terasu (denná časť domu), do troch izieb, kúpeľne a WC (nočná časť domu). Rodinný dom bude vykurovaný elektrickými konvektormi. Súčasťou stavby bude odberné elektrické zariadenie napojené cez NN elektrickú prípojku na trafostanicu, a vodovodná a kanalizačná prípojka na verejné inžinierske siete. Dažďové vody budú odvádzané do zbernej nádrže. Vstup a chodník pre peších, vjazd a dve parkovacie státia sú situované na západnej strane domu a pozemku. Pozemok bude oplotený.
 
III.
 
Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
 1. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v spojenom územnom a stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu a projektanta.
 2. Pôdorysné rozmery stavby sú 11,2 m x 8,7 m. Odstupová vzdialenosť stavby od pozemných komunikácií na západnej strane je 4,0 m, na severnej strane je 2,0 m, na južnej strane je 5,754 m a východnej strane od susedného pozemku je 20,264 m, tak ako je zakreslená v grafickej prílohe tohto stavebného povolenia. Výška strechy bude 3,9 m od úrovne podlahy stavby.
 3. Pred začatím stavby v zmysle § 75a ods. 1 stavebného zákona musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
 4. Pri uskutočnení stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až   § 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
 6. Na zhotovenie stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovujúce zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení použitých stavebných výrobkov.
 7. Stavebný materiál môže byť uložený výlučne na pozemku vo vlastníctve stavebníka, stavbou nesmie byť obmedzené užívanie verejných priestranstiev. Stavebníci sú povinní dbať o to, aby uskutočňovaním stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzom pozemku.
 8. Dodržať podmienky z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy:
  1. Z plochy skutočne zastavanej a spevnenej vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na parcele č. C-KN 480/1.
  2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín.
  3. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať o vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku predložením porealizačného geometrického plánu a stanoviska Okresného úradu Rožňava, pozemkového a lesného odboru. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor.
 9. Dodržať podmienky z hľadiska ochrany prírody a krajiny (ďalej len „OPaK“):
  • Podľa § 4 ods. 1 zákona OPaK vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu.
  • V prípade výrubu stromov alebo krov je dôležité dodržať podmienky podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona o OPaK. V rámci zastavaného územia mesta sa na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, nameraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 cm2, vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.
  • V súvislosti s § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov v platnom znení (ďalej len „zákon o inváznych rastlinách“) je nutné zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín. V prípade ich náletu na odkrytú zeminu ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom. Jedná sa o rastliny ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec (krídlatka), boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská.
  • Narušený pôdny kryt po ukončení stavby uviesť do stavu blízkemu pôvodnému, prípadne zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávovým semenom.
  • Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami, a to tak pri činnosti ako aj pri parkovaní.
  • Počas prác zabezpečiť, aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadne vzniknuté skládky počas prác vhodným spôsobom bezodkladne likvidovať.
 10. Dodržať podmienky z hľadiska nakladania s odpadmi:
  • S odpadmi ktoré budú vznikať počas realizácie a užívania stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z., a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. – Katalóg odpadov.
  • V prípade vzniku nebezpečného odpadu je možné ho likvidovať len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu. Po ukončení prác je potrebné predložiť na Okresný úrad Rožňava do 10 dní doklady o likvidácii nebezpečného odpadu.
  • V prípade, ak sa výkopová zemina vzniknutá pri výkopových prácach použije ako materiál na účely výstavby na mieste inom, ako na mieste výkopu, je na využívanie takéhoto odpadu na povrchovú úpravu terénu potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z.z.
  • Ku kolaudačnému konaniu musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby, odvezené.
  • Ku kolaudačnému konaniu predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie...) o zneškodnení, resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek štátnej správy odpadového hospodárstva).
 11. Dodržať podmienky z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky:
  • Výstavbou vjazdu nesmie byť ohrozená dotknutá miestna komunikácia a to najmä zvádzaním a odtekaním vôd na cestné teleso.
  • Ak počas výstavby dôjde k obmedzeniam verejnej premávky (čiastočná, úplná uzávierka) na predmetnej miestnej komunikácii je potrebné spracovať projekt prenosného dopravného značenia v zmysle platných noriem a vyhlášky MV SR č. 30/2020 o dopravnom značení.
 12. Dodržať podmienky z hľadiska pripojenia nového odberného elektrického miesta.
  1. Presmerovaný vývod pre autoservis v SR3 pri transformačnej stanici je potrebné istiť s hodnotou 3x80A.
  2. Pred realizáciou je potrebné uzatvoriť „Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy“ o pripojení, kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení.
  3. Po zriadení resp. výstavbe zariadenia stavebníka má stavebník právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o uzatvorenie zmluvy o prevádzke daného zariadenia.
 13. Pred realizáciou zemných prác stavebníci požiadajú o presné vytýčenie verejných rozvodov vedení a kanalizácie u prevádzkovateľov (SPP – distribúcia a.s., VSD a.s., VVS a.s., Slovak Telekom a.s. atď.)
 14. V zmysle § 66 ods. 2 stavebného zákona je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
 15. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky, prostredníctvom k tomu oprávnenej osoby na vykonávanie stavebných prác s výkonom vedenia uskutočňovania stavby stavbyvedúcim.
 16. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavby viesť na stavbe stavebný denník v zmysle § 43d stavebného zákona.
 17. Stavebník počas uskutočnenia stavby je povinný dbať, aby čo najmenej rušili užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení prác je povinný uviesť susedné pozemky alebo stavby do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkom náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
 18. Termín ukončenia stavby: 31.01.2023
 19. Stavebník je povinný po ukončení stavby a pred začatím užívania požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
 20. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania a dotknutých orgánov:
Do skončenia lehoty na podanie námietky účastníkov konania neboli vznesené a stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.
 
 
O d ô v o d n e n i e
 
Stavebník podal dňa 11.12.2020 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní pre stavbu „Rodinný dom“ s prípojkami v mestskej časti Rožňava – Nadabula, na pozemku C-KN 480/1 v katastrálnom území Nadabula.
 
Stavebný úrad v zmysle § 39a ods. 4 stavebného zákona spojil územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním a dňom podania žiadosti bolo správne konanie začaté.
 
Navrhovaný stavebný pozemok parc. č. C-KN 480/1 v katastrálnom území Nadabula je vo vlastníctve stavebníka. Pozemok podľa druhu a umiestnenia je záhrada v zastavanom území obce a podľa územného plánu mesta sa nachádza v obytnom území so zástavbou rodinnými domami. Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor z hľadiska ochrany využívania poľnohospodárskej pôdy v stanovisku č. OU-RV-PLO-2020/008786-002 zo dňa 21.10.2020 súhlasí s nepoľnohospodárskym použitím tohto pozemku vo výmere 200 m2 pre výstavbu rodinného domu.
 
Stavebník v konaní preukázal, že je vlastníkom stavebného pozemku pre umiestnenie rodinného domu a že má k priľahlým pozemkom iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom elektrickú prípojku a umiestniť skrine elektromerových rozvádzačov. Ďalej je potrebné uviesť, že stavebník v prípade podzemnej stavby v zmysle § 58 ods. 4 stavebného zákona nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide napr. o stavby prípojok k rodinnému domu, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený, napr. na cestnú komunikáciu.
 
Stavebný úrad po preštudovaní žiadosti a jej podkladov konštatoval, že žiadosť neposkytuje dostatočný podklad na jeho posúdenie, preto bol zástupca stavebníka (projektant) v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e), § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 1 písm. b) bodu 3 a písm. c) bodu 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyzvaný na doplnenie projektovej dokumentácie o návrh prípojky na technické vybavenie územia s elektrickou energiou, vrátane údajov o požiadavkách stavby a nárokov na zásobovanie energiami vzhľadom aj na vykurovanie stavby elektrickými konvektormi a na základe týchto podkladov o rozhodnutie, stanovisko, vyjadrenie, súhlas, posúdenie alebo iné opatrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k umiestneniu a povoleniu stavby.
 
Projektová dokumentácia NN elektrickej prípojky bola predložená dňa 27.1.2021 a navrhuje v zmysle podmienok prevádzkovateľa distribučnej siete až štyri odberné elektrické zariadenia pre pozemky a domy v lokalite s napojením priamo z vývodu v NN rozvádzači existujúcej transformačnej stanice.
 
Po doplnení žiadosti o projektovú dokumentáciu stavebný úrad listom č. MsÚ/RV-33/2021-3796-VYST zo dňa 11.2.2021 v súlade s ustanoveniami § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie spojeného územného a stavebného konania a nariadil ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním. Súčasne v oznámení upozornil účastníkov konania, že v zmysle § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
 
Stavebný úrad určil dotknutým orgánom rovnakú lehotu na predloženie stanovísk a upozornil ich na to, že ak v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanoviská k povoľovanej stavbe, podľa § 36 ods. 3 a § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
 
Stavebný úrad začatie spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania oznámil v zmysle § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona aj verejnou vyhláškou, vzhľadom na veľký počet účastníkov konania (vlastníkov pozemkov pod pozemnou komunikáciou).
 
Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci umiestnenia a povolenia stavby sa uskutočnilo dňa 24.3.2021. Na tomto ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní stavebný úrad prerokoval žiadosť o stavebné povolenie, podklady k žiadosti, podmienky dotknutých orgánov. Do skončenia lehoty na ich podanie vyjadrenia, námietky, požiadavky účastníkov konania neboli vznesené a predložené vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
 
Predložená žiadosť o stavebné povolenie bola preskúmaná z hľadísk uvedených v ustanoveniach §§ 37, 62, 63 stavebného zákona a §§ 3, 8, 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
 
K vydaniu stavebného povolenia boli dokladované:
 
 • Plnomocenstvo od stavebníka pre Ing. Janu Tomkovú zo dňa 24.8.2020;
 • Projektová dokumentácia rodinného domu, projektant Ing. Jurij Čerňak (Apex, s.r.o., Bajkalská 13, 821 02 Bratislava) + statika, požiarnobezpečnostné riešenie, energetické hodnotenie, elektroinštalácia, vykurovanie, zdravotechnika, vodovodná a kanalizačná prípojka, dopravné napojenie, dátum 07/2020;
 • Projektová dokumentácia elektrickej prípojky, projektant Ladislav Dudas, Starozagorská 39, 040 23 Košice, archívne číslo PS-87-20, dátum 5.1.2020;
 • Prehlásenie projekčnej kancelárie Apex s.r.o. zo dňa 16.7.2020;
 • Oznámenie zhotoviteľa Bau holding – rodinné domy s.r.o. vo veci realizácie stavby; zo dňa 20.7.2020 + výpis z obchodného registra;
 • Výpis z listu vlastníctva č. 2610 zo dňa 4.1.2021 (www.katasterportal.sk);
 • Informatívna kópia z katastrálnej mapy (www.katasterportal.sk) zo dňa 4.1.2021;
 • Nájomná zmluva medzi stavebníkom a Ing. Petrom Fábiánom zo dňa 24.3.2021 pre umiestneniu a výstavby NN elektrickej prípojky;
 • Stanovisko mesta Rožňava č. 5006/2020-45472-VYST zo dňa 21.9.2020 k projektovej dokumentácii a súladu s územným plánom;
 • Stanovisko Okresného úradu Rožňava, pozemného a lesného odboru č. OU-RV-PLO-2020/008786-003 zo dňa 21.10.2020 z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy;
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave, Okresného dopravného inšpektorátu č. ORPZ-RV-ODI1-223-011/2020 zo dňa 23.10.2020;
 • Stanovisko Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-RV-OSZP-2020/009010-002 zo dňa 4.11.2020 z hľadiska ochrany prírody a krajiny;
 • Stanovisko Východoslovenskej distribučnej a.s. č. 15415/2020/ zo dňa 16.9.2020 k existencii sietí;
 • Vyjadrenie Slovak Telekom a.s. č. 6612025824 zo dňa 14.9.2029 k existencii telekomunikačných vedení (dôjde do styku);
 • Vyjadrenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. č. 105010/2020/O, 276/2020 zo dňa 18.9.2020 k existencii inžinierskych sietí;
 • Vyjadrenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. č. 122000/2020/O, 323/2020 zo dňa 18.9.2020 k projektovej dokumentácii;
 • Vyjadrenie SPP – distribúcia a.s. č. TD/NS/0526/2020/Ve zo dňa 1.12.2020 k projektovej dokumentácii z hľadiska ochrany plynárenských zariadení;
 • Vyjadrenie Progres TC s.r.o. zo dňa 23.3.2021 k projektovej dokumentácii;
 • Stanovisko Východoslovenskej distribučnej a.s. k projektovej dokumentácii zo dňa 21.1.2021;
 • Stanovisko Okresného úradu Rožňava, pozemkového a lesného odboru č. OU-RV-OPLO1-2021/002551-002 zo dňa 10.3.2021 z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy;
 • Stanovisko Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-RV-OSZP-2021/002576-002 zo dňa 15.3.2021 z hľadiska ochrany prírody a krajiny;
 • Stanovisko Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-RV-OSZP-2021/002579-002 zo dňa 15.3.2020 z hľadiska zákona o odpadoch;
 • Záväzné stanovisko cestného správneho orgánu mesta Rožňava č. 3068/2021-17391-VYST zo dňa 23.4.2021 pre územné konanie;
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku zo dňa 4.1.2021.
 
 
Správny poplatok za vydanie stavebného povolenia bol uhradený dňa 11.12.2020 na bankový účet správneho orgánu v hodnote 50,- € podľa položky 60 písm. a) „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 
 
P  o  u  č  e  n  i e
 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom mesta Rožňava (Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava), na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky.
 
Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.
 
 
pdf icon
Príloha pre stavebníka: overená projektová dokumentácia
Grafická príloha: situácia
(PDF, 676 kB)
 
 
Ing. Ferenc Porubán
samostatný odborný referent
Touto verejnou vyhláškou sa doručí oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania vlastníkom pozemkov a stavby pozemnej komunikácie na parc. č. E-KN 243 až 252/202, 1063/101, C-KN 145/2, 145/6, 608/2 v katastrálnom území Nadabula, ktorým ich práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byt' stavebným povolením priamo dotknuté.
 

© Mesto Rožňava, 30. 4. 2021 Ing. Ferenc Porubán, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 
 
 
 
 
 
 
 
Publikované: 30.04.2021 12:49 hod.