Mesto Rožňava, ako zriaďovateľ:

MŠ Pionierov 639/18, MŠ Štítnická 337/, MŠ Ernesta Rótha 518/4, MŠ Vajanského 370/6, MŠ Kyjevská 2020/14, MŠ – Óvoda Krátka 1825/28, MŠ s VJM, Komenského 5, ZŠ Zlatá 2, ZŠ akad. J. Hronca, Zakarpatská 12, ZŠ Pionierov 1, SŠ Komenského 5, ZUŠ Akademika Hronca 3490/9B,

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021, v súlade s opatreniami na celonárodnej úrovni v zmysle COVID AUTOMATU, ako aj v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 77/2021 z 5. februára 2021  a taktiež na základe odporúčania RÚVZ v Rožňave oznamuje, že vzhľadom na pretrvávajúci nepriaznivý stav ochorenia a šírenia sa Covid -19 / Rožňavský okres je už druhý mesiac v čiernej fáze – IV. stupeň varovania /

neobnoví prevádzku svojich škôl k 1. 3. 2021.

Zároveň informuje rodičov o plánovaných krokoch možného postupného otvárania škôl t. j. :

medzi najdôležitejšie kritéria obnovenia prevádzky škôl patria:

 1. Zlepšenie stavu ochorenia a šírenia sa koronavírusu /zníženie počtu nakazených/ v okrese Rožňava – na základe relevantných údajov od RÚVZ v Rožňave.
 2. Negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie Covid-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.
 3. Priebežný prieskum počtu detí a žiakov so záujmom o prezenčnú formu vyučovania a to v poradí:
  • materské školy,
  • 1. stupeň základnej školy,
  • 2. stupeň základných škôl,
  • základná umelecká škola v závislosti od postupného otvárania jednotlivých stupňov ZŠ.
 4. Priebežný prieskum personálneho zabezpečenia prevádzky školy.

 

Na základe COVID AUTOMAT-u sa bude situácia pravidelne – týždenne - monitorovať a aktuálne informácie budú zverejnené na webových sídlach škôl resp. mesta Rožňava. Taktiež budú zákonní zástupcovia informovaní o možnostiach pretestovania. Odporúčame využiť možnosti pretestovania sa priamo na mobilných odberných miestach zriadených na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti nás všetkých, po prerokovaní s inými zriaďovateľmi škôl, vás žiadame o zváženie pretestovania obidvoch rodičov aj v prípade, že žijú v spoločnej domácnosti.

 

 
Michal Domik
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 2. 2021, PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka -  Odbor školstva, Mestský úrad Rožňava

 

 

 

Publikované: 26.02.2021 10:09 hod.