MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Č.j.: 255/2020-37388-VYST-An
  V Rožňave 25.06.2020
 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E

 

BYTEX RV, s.r.o. so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala na príslušnom úrade v Rožňave žiadosť o zmenu v užívaní časti stavby „Spoločný priestor - práčovňa“, ktorý  je umiestnený na prízemí bytového domu súp. č. 495, ktorý je umiestnený na pozemku C-KN parc. č. 1894/2 v k. ú. Rožňava a je súčasťou vchodu č. 37, na ulici Šafárikovej.  Spôsob nového využívania bude nebytový priestor. Dňom podania žiadosti bolo konanie o zmene v užívaní časti  stavby začaté.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné

 

p  o  v  o  ľ  u  j  e

 

zmenu  v  užívaní  časti stavby „Spoločné zariadenie domu - práčovňa“ v  bytovom dome
súp. č. 495 na Šafárikovej ulici  č. 37 v Rožňave  na  „Nebytový priestor“.

 

Bytový  dom  je  umiestnený  v  zastavanom   území   mesta   Rožňava,   na   pozemku C-KN parc. č. 1864/2 v k. ú. Rožňava. Predmetom zmeny v užívaní časti stavby je spoločné zariadenie domu - práčovňa, na prízemí bytového domu, so samostatným vstupom zo severnej strany bytového domu cez vonkajšie schodisko, ktorá je súčasťou vchodu č. 37.  Podlahová plocha priestoru je 32,79 m². Priestor spoločného zariadenia domu pozostáva zo zádveria, miestnosti práčovne a sušiarne. Priestor je napojený na inžinierske siete spoločnými rozvodmi z bytového domu. Vykurovanie priestoru je riešené existujúcimi rozvodmi tepla v bytovom dome, podlaha je zakrytá PVC krytinou, povrchová úprava vnútorných stien je riešená vápenno cementovou omietkou a keramickým obkladom. Vetranie a presvetlenie nebytového priestoru je existujúcimi okennými otvormi. , stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 85 ods. 1 stavebného zákona, § 21 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z, v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
 

Podmienky pre nový spôsob užívania časti  stavby:

  1. Časť stavby sa musí užívať v súlade s týmto rozhodnutím o zmene v užívaní stavby.  Prípadné zmeny v užívaní časti stavby sa musia vopred prerokovať so stavebným úradom.

 

O d  ô  v  o  d  n  e  n  i e      

BYTEX RV, s.r.o. so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala dňa 12.11.2019 na príslušnom úrade v Rožňave žiadosť o zmenu v užívaní časti stavby „Spoločný priestor - práčovňa“, ktorý  je umiestnený na prízemí bytového domu súp. č. 495, ktorý je umiestnený na pozemku C-KN parc. č. 1894/2 v k. ú. Rožňava a je súčasťou vchodu č. 37, na ulici Šafárikovej.  Spôsob nového využívania bude nebytový priestor.

Stavebný úrad prehodnotil všetky doručené podklady k návrhu na zmenu v užívaní časti stavby v súlade s ustanoveniami § 81 ods. 1stavebného zákona, v nadväznosti na § 85 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s § 21 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že návrh na povolenie zmeny v užívaní časti stavby a podklady neboli postačujúce na posúdenie stavby, stavebný úrad rozhodnutím č. 255/2020-1503-VYST-An zo dňa 13.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2020 vyzval navrhovateľa, aby v stanovenej lehote doplnil chýbajúce poklady na posúdenie stavby a konanie prerušil. Po doplnení podkladov, stavebný úrad listom č. 255/2020-17163-VYST-An zo dňa 06.05.2020 oznámil začatie konania o zmene v užívaní časti stavby „Nebytový priestor“ na „byt“ všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 02.06.2020 so zrazom pozvaných na mieste stavby. Stavebný úrad zároveň upozornil účastníkov konania,  že v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Na miestnom šetrení, po upresnení informácií správcu bytového domu týkajúcich sa využitia „spoločného priestoru“ a príslušných právnych predpisov, týkajúcich sa prevodu vlastníckych práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, stavebný úrad konštatuje, že sa nejedná o nebytový priestor ani spoločný priestor, ale v súlade s § 2, bod 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa jedná o spoločné zariadenie domu. Vzhľadom k uvedenému, stavebný úrad vydáva rozhodnutie o zmene časti stavby „Spoločné zariadenie domu“ na „nebytový priestor“ a nie rozhodnutie o zmene časti stavby z “Nebytový priestor„ na „Byt“, s prihliadnutím na skutočnosť, že sa jedná o ten istý priestor, ktorý bol nesprávne pomenovaný a zároveň vydané stanoviská dotknutých orgánov OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňave č. ORHZ-RV1-202-001/2020 zo dňa 23.03.2020 k zmene využitia spoločných priestorov na nebytový priestor a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave č. RÚVZRV-HZPaZ-2020/269-2 zo dňa 23.03.2020 k zmene v užívaní časti stavby spoločných priestorov bytového domu na nebytový priestor v plnom rozsahu akceptuje.

Na miestnom šetrení zástupkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva predložila písomné vyjadrenie ku zvolanému správnemu konaniu, v ktorom uvádza, že dotknutý orgán vydal záväzné stanovisko k zmene „Spoločného priestoru“ na „Nebytový priestor“ a stavebný úrad oznámil konanie o zmene „Nebytový priestor“ na „Byt“. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o ten istý priestor, s tým istým dispozičným riešením a vybavením (voda, kanalizácia, kúrenie, elektrická energia, vetranie), ktorý bol nesprávne pomenovaný, stavebný úrad akceptuje predložené záväzné stanovisko dotknutým orgánom.

Nakoľko v stanovenej lehote neboli stavebnému úradu doručené žiadne námietky, pripomienky k povoleniu zmeny v užívaní časti stavby a zmenou v užívaní časti stavby nebude ohrozený život, zdravie osôb, ani životné prostredie, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

K žiadosti o zmenu v užívaní stavby boli doložené:  list vlastníctva č. 3811 zo dňa 13.01.2020, situáciu umiestnenia stavby s vyznačením časti stavby, ktorej sa mení užívanie, projekt požiarnej bezpečnosti, zápisnica z domovej schôdze zo dňa 18.09.219, zoznam priestorov s plochami v správe,  stanovisko dotknutých orgánov OR Hasičského a záchranného zboru Rožňava č. ORHZ-RV1-202-001/2020 zo dňa 23.03.2020, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Rožňava č. RUVZRV-HZPaZ-2020/269-2 zo dňa 23.03.2020.

Správny   poplatok  za  vydanie   rozhodnutia   o  zmene  v užívaní  stavby  bol zaplatený  dňa 12.11.2019 do pokladne Mesta Rožňava vo výške 30 € v zmysle položky 62 písm. a) bod 1) „Sadzobníka správnych poplatkov“, tvoriaceho prílohu k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v platnom znení.

 

P  o  u  č  e  n  i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou sa oznamuje a doručuje rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Šafárikovej ulici č. 37, 39, 41 a ostatným  účastníkom konania o zmene v užívaní v časti stavby, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 6. 2020 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 30.06.2020 16:42 hod.