Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na I. polrok 2023

 24.11.2022
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka mesta Rožňava predkladá mestskému zastupiteľstvu v Rožňave návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK na 1. polrok 2023 , ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na I. polrok 2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na I. polrok 2023
 
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka mesta Rožňava predkladá mestskému zastupiteľstvu v Rožňave návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK na 1. polrok 2023 , ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým.

Hlavná kontrolórka mesta pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj podľa Zásad na vykonávanie kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Rožňava a v zmysle ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
 
V súlade s § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo primátor mesta, ak vec neznesie odklad.
 
I.    Stanoviská a iná činnosť
 1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025.
 2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2022.
 3. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2022.
 4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2022.
 5. V súlade s § 18f písm. i/ vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
 6. Sledovanie stavu a vývoja dlhu mesta Rožňava v zmysle § 17 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
II.    Kontrolná činnosť na I. polrok 2023
 1. Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Z.z. v z.n.p. o majetku obcí a dodržiavanie Zásad hospodárenia s majetkom mesta , v súvislosti s predajom hnuteľného a nehnuteľného mesta za obdobie roku 2022.
 2. Kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia s majetkom mesta, v súvislosti s kúpou nehnuteľností do majetku mesta za obdobie roku 2022.
 3. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. §§ 5, 5a, 5b, povinne zverejňované informácie u organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.
 4. Kontrola vymáhania pohľadávok mesta, okrem daňových pohľadávok. Kontrolované obdobie roky 2021 – 2022, kontrolovaný subjekt mesto Rožňava.
 
Ostatná činnosť ÚHK
 1. Vybavovanie sťažností a petícií a kontrola vybavovania sťažností a petícií, v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p. a zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v z.n.p. a v Zmysle zásad na vybavovanie sťažností a petícií.
 2. Vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti.
 4. Zvyšovanie kvalifikácie v zmysle zákonníka práce.
 5. Iná činnosť vyplývajúca z funkcie hlavnej kontrolórky podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. a z postavenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.
    
V Rožňave dňa 23. 11. 2022
 
 
 JUDr. Katarína Balážová
Hlavná kontrolórka mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 23. 11.  2022 Ing. Dana Majorčíkova, Útvar hlavného kontrolóra, Mestský úrad v Rožňave