Zimné mesiace využívajú Technické služby mesta okrem iného aj na správu zelene v katastrálnom území Rožňavy. Výrub stromov je smerovaný do mimovegetačného obdobia, ktoré trvá vždy od 1. októbra do 31. marca. Zvyčajne sa to deje nasledovne. Občania mesta sa môžu s požiadavkou na výrub a orez drevín obrátiť na Kanceláriu prvého kontaktu na Mestskom úrade, ktorá následne posunie požiadavku na Odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií. Tento odbor na základe ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou vydá rozhodnutie na výrub drevín. Technické služby mesta Rožňava vykonávajú výrub drevín len na základe kladného rozhodnutia mesta Rožňava.

„Za kalendárny rok 2019 bol v mimovegetačnom období realizovaný výrub 46 kusov drevín,“ uviedol Václav Fabo z Technických služieb mesta (TSM). Čo sa týka druhov, boli to smrek obyčajný, borovica lesná, javor horský, agát biely, lipa malolistá, smrekovec opadavý, čerešňa vtáčia, no i ďalšie.

Z hľadiska lokality sa najviac stromov vyrúbalo na Vargovom poli, konkrétne na uliciach Zlatá, Letná a Šafárikova, a tiež na Sídlisku Juh. Hlavné dôvody výrubu boli zlý zdravotný stav drevín, ich postupné vyhynutie a vyschnutie v dôsledku napadnutia chorobami, poškodenie silným nárazovým vetrom, ktorý polámal konáre. „Takisto veľa obyvateľov sa na nás obracia s požiadavkou na výrub a orez konárov, pretože dreviny rastú príliš blízko bytových domov a pri silnom vetre a rozkolísaní dreviny hrozí rozbitie okien. Obyvatelia v dobrej viere pred tridsiatimi rokmi sami povysádzali dreviny okolo bytoviek a v ich tesnej blízkosti. Bohužiaľ asi nepočítali s tým, že môžu za tie roky vyrásť do takých rozmerov,“ pokračoval Fabo. Pri veľa bytových domoch tiež prebiehajú rekonštrukcie fasády a stromy resp. konáre prekážajú práci robotníkov. Pracovníci technických služieb to musia riešiť buď orezom zo strany bytového domu alebo v nevyhnutnom prípade výrubom dreviny.

Aj v tejto súvislosti majú TSM Rožňava na obyvateľov mesta prosbu, aby svojvoľne nevysádzali dreviny na území mesta. Je lepšie, ak sa s požiadavkou o novú výsadbu drevín obrátia na Mestský úrad. Pri nevhodne zvolenom mieste výsadby hrozia časom nastať problémy, napríklad korene môžu poškodiť podzemné inžinierske siete.

 


© Mesto Rožňava, 30.  4. 2020 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 30.04.2020 07:45 hod.