PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

 

Odbor dopravy


 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Prešov
  04039/2019/OOD-007 Bc. Lichvár/0517081775 13.7.2020

 

Vec:
Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov.

Prešovský samosprávny kraj, ako objednávateľ výkonov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme a zároveň vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľuje o z n á m i ť


možnosť podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov
na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
na obdobie 2020/2021.


V prílohe tohto oznámenia pripájame samotný oznam a vzor tlačiva požiadavky, v ktorých podrobnejšie uvádzame zámer oznamu a potrebné údaje k vyplneniu požiadavky. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v prípade, ak budete:

  • v mene občanov Vašej obce - mesta,
  • v mene školy vo Vašej obci - meste, resp. školy v inej obci - meste, do ktorej dochádzajú deti Vašej obce - mesta,
  • v mene zamestnávateľov Vašej obce - mesta,

 

žiadať o tvorbu cestovného poriadku v inej podobe, ako je terajší stav (podobu platných cestovných poriadkov na obdobie 2019/2020 si môžete nájsť na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja alebo na webových stránkach konkrétnych dopravcov) vyplnili podľa predtlače tlačiva „Požiadavka na tvorbu cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021 podaná obcou – mestom“, ktoré tvorí prílohu tohto listu. Po zosumarizovaní požiadaviek prebehne ich vyhodnotenie, odstúpenie dopravcom, spoločnosti IDS Východ, spracovanie návrhov cestovných poriadkov, prerokovanie s dopravcami a samotné schválenie.
 

pdf icon Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov
(PDF, 113 kB)

 

S pozdravom


Ing. Alexander Galajda
poverený vedením odboru

 

 


© Mesto Rožňava, 5. 8. 2020 Alena Šikúrová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 5.08.2020 20:15 hod.