MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Č.j.: 151/2020-561-VYST-An
V Rožňave 08.01.2020
 
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
R O Z H O D N U T I E
 
Adam Gorazd Ondruška, bytom Mierová č. 20, 048 01 Rožňava podal na tunajšom stavebnom  úrade  návrh  na  vydanie rozhodnutia  o umiestnenie stavby „Modernizácia bytu č. 1, Mierová 20 v Rožňave - balkón“, ktorý bude súčasťou bytu č. 1, na prízemí bytového domu  súp. č. 277, ktorý  je  umiestnený   na  Ulici  mierovej  v Rožňave, na pozemku  parc.  č. KN-C 2081/62 v k. ú. Rožňava. Dňom podania návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bolo konanie o umiestnení stavby začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na  § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení posúdil návrh podľa § 35 stavebného  zákona   a  § 3 a § 4  vyhlášky  č.  453/2000 Z. z.  a  na  základe toho podľa § 39 a
§ 39a stavebného zákona a  § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) vydáva
 
r o z h o d n u t i e    o   u m i e s t n e n í    s t a v b y
 
„Modernizácia bytu č. 1, Mierová 20 v Rožňave - balkón“.
 
Stavba oceľovej konštrukcie balkóna bude  súčasťou bytu č. 1 na prízemí vo vlastníctve žiadateľa v bytovom dome súp. č. 277, na Ulici mierovej v Rožňave. Bude umiestnená pod existujúcim balkónom z južnej strany bytového domu. Oceľová konštrukcia balkóna bude kotvená do spodnej betónovej časti  bytového domu pomocou chemických kotiev cez valcový nosník U160, do ktorého sú privarené oceľové profily tvaru „T 120“ a podopierajú oceľový rošt, do ktorého bude kotvené oceľové zábradlie s priečnikmi a stredným madlom.
 
Pre umiestnenie  stavby sa určujú tieto podmienky:
  1. Balkón bude umiestnený na južnej strane bytového domu súp. č. 277, ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. KN-C 2081/62 v k. ú. Rožňava.
  2. Dĺžka balkónovej dosky je 2,63 m, šírka je 900 mm.
  3. Stavebník je povinný k stavebnému konaniu uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na vzdušný previs stavby nad pozemkom parc. č. KN-C 2081/62 v k. ú. Rožňava vo vlastníctve mesta Rožňava.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: do skončenia lehoty na ich podanie námietky účastníkmi konania neboli vznesené.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa jeho právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

 

O d ô v o d n e n i e

Adam Gorazd Ondruška, bytom Mierová č. 20, 048 01 Rožňava podal na tunajšom stavebnom  úrade  návrh  na  vydanie  rozhodnutia  o umiestnenie stavby „Modernizácia bytu č. 1, Mierová 20 v Rožňave - balkón“, ktorý bude súčasťou bytu č. 1, na prízemí bytového domu  súp. č. 277, ktorý  je  umiestnený   na  Ulici  mierovej  v Rožňave, na pozemku  parc.  č. KN-C 2081/62 v k. ú. Rožňava.
Stavebný úrad podaný návrh preskúmal a posúdil, v zmysle ustanovení § 35 stavebného zákona a  § 3 a § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení. Nakoľko predložené podklady neboli postačujúce na posúdenie stavby, stavebný úrad rozhodnutím č. 4300/2019-44809-VYST-An zo dňa 02.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.09.2019 vyzval navrhovateľa, aby v stanovenej lehote doplnil chýbajúce podklady a konanie prerušil. Po doplnení podkladov stavebný úrad listom č. 4300/2019-50585-VYST-An zo dňa 11.10.2019 oznámil začatie územného konania v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona a nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona.
 
V stanovenej lehote neboli stavebnému úradu doručené žiadne stanoviská, vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
 
Navrhovateľ s návrhom predložil tieto podklady: výpis z listu vlastníctva č. 3994 zo dňa 26.08.2019, kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 19.07.2019, projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach vrátane situácie osadenia stavby a statické posúdenie stavby, súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov s realizáciou balkóna na prízemí bytového domu, súhlas vlastníka pozemku nad ktorým bude stavba umiestnená, vyjadrenie správcu bytového domu zo dňa 16.09.2019.
 
Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatený podľa položky č. 59 písmena a) bodu 2 vo výške  40,- € do pokladne mesta Rožňava dňa 26.07.2019.
 
 
 
 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia prostredníctvom mesta Rožňava na Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

 

pdf icon Situácia umiestnenia stavby
(PDF, 448 kB)
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o umiestnení stavby a doručuje sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov na Ulici mierovej  č. 20 v Rožňave a  ostatným účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rožňava a webovej stránke mesta.

 


© Mesto Rožňava, 10. 1. 2020 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 10.01.2020 09:53 hod.