MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje V Rožňave
  4300/2019-50585-VYST-An Mgr. Angyalová I./7773259 11.10.2019

 

Vec
Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
 
Adam Gorazd Ondruška, bytom Mierová č. 20, 048 01 Rožňava podal na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby „Modernizácia bytu č. 1, Mierová 20 v Rožňave - balkón“, ktorý bude súčasťou bytu č. 1, na prízemí bytového domu súp. č. 277, ktorý je umiestnený na Ulici mierovej v Rožňave, na pozemku  parc.  č. KN-C 2081/62 v k. ú. Rožňava. Dňom podania návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bolo konanie o umiestnení stavby začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v spojení § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona  upovedomuje o začatí  konania o umiestnení stavby všetkých známych účastníkov konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavebných úprav, upúšťa v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
 
Účastníci konania môžu v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko neoznámi k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova č. 29, na treťom poschodí v kancelárii č. 312.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
 
 
pdf icon

Príloha: -situácia umiestnenia stavby

(PDF, 500 kB)
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje začatie konania o umiestnení stavby a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania a doručuje sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov na Ulici mierovej  č. 20 v Rožňave a  ostatným účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rožňava a webovej stránke mesta.
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 15. 11. 2019 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 15.11.2019 11:00 hod.