Mesto Rožňava ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady oznamuje občanom, že rozhodnutia o vyrubení miestnych daní na rok 2020 boli doručené fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú zriadené elektronické schránky. Ostatným daňovníkom budú doručované až v čase, keď to situácia dovolí a bude to pre občanov bezpečné. Splatnosť bude stanovená v dvoch splátkach – prvá splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 2.11.2020.

Mesto Rožňava dáva možnosť daňovníkom platiť miestne dane vo výške vyrubenej na rok 2019, rozdiel doplatia až po vyrubení a doručení rozhodnutí.

Dane a poplatky na rok 2020, ako aj nedoplatky z minulých období  môžu občania uhrádzať na účty mesta prostredníctvom internetbankingu alebo vkladom v banke, s použitím variabilného symbolu, uvedeného na rozhodnutiach v roku 2019.

Daň z nehnuteľností a daň za psa sa platí na účet

č. SK 40 0200 0000 0000 2722 8582 vedený vo VÚB, a.s., prípadne

č. SK 74 0900 0000 0051 6717 5964 vedený v SLSP, a.s..

Poplatok za komunálne odpady sa platí na účet

č. SK 32 0200 0000 0012 7063 2053, vedený vo VÚB, a.s.

V prípade záujmu o aktuálnu sumu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady na rok 2020 môžu občania kontaktovať mestský úrad mailom (mesto@roznava.sk), prípadne telefonicky (058/7773 111).

 

Ďakujeme za pochopenie.

 


© Mesto Rožňava, 28. 4. 2020, Ing. Andrea Beshirová -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

 

 


 

Publikované: 20.03.2020 09:14 hod.