Vážení rodičia!

Mesto Rožňava pripravuje novú koncepciu rozvoja školstva v meste. Zastávame názor, že koncepcia môže byť objektívna len vtedy, ak bude obsahovať  názory, návrhy a pripomienky všetkých dotknutých osôb t. j.  potrebujeme, aby okrem zamestnancov a žiakov  škôl a školských zariadení mali možnosť  vyjadriť sa k súčasnému stavu našich škôl a školských zariadení aj zákonní zástupcovia deti a žiakov. Z tohto dôvodu vám boli doručené základnou školou a základnou umeleckou školou / materské školy vám doručia v priebehu tohto týždňa /  – priamo vám resp. nepriamo, cez vaše deti – dotazníky, cez ktoré zisťujeme vašu spokojnosť/nespokojnosť s týmito inštitúciami resp. zaujímajú nás aj vaše návrhy prípadných zmien. Ospravedlňujeme sa za to, že vyplnenie tlačiva bude trochu časovo náročnejšie vzhľadom na množstvo otázok, ale čím viac informácií získame od vás / a v čo najväčšom počte návratnosti /, tým presnejšie budeme vedieť určiť priority školstva a samozrejme aj cestu k dosiahnutiu pozitívnych zmien v školách a školských zariadeniach v meste.

Ďakujeme za pochopenie

 

 


© Mesto Rožňava, 7. 9.  2020 Mgr. Alžbeta Tamásová, Odbor školstva

Publikované: 7.09.2020 14:53 hod.