V rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (ďalej len „NP TSP“) sa  dňa 10.07.2015 uskutočnila lokálna porada v obci Žakovce. Na základe pozvania od koordinátorky NP TSP p. Mgr. Ing. Ľubici Froncovej sa porady sa zúčastnili aj terénni sociálni pracovníci z Rožňavy. Pozvanie prijali terénni sociálni pracovníci z 13 samospráv.  Prítomných privítal na pôde Inštitútu Krista Veľkňaza jeho dlhoročný spoluzakladateľ a zároveň diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity Ing. Mgr. PhDr. Pavol Vilček. Pán Vilček nás oboznámil so zariadeniami, ktoré doteraz vybudovali. Ide o:
  • Dom Božského Srdca Ježišovho - útulok a resocializačné centrum
  • Dom pre telesne postihnutých – Dom nepošvrneného srdca Panny Márie
  • Dom Božieho Milosrdenstva – pre ženy po opustení detských domovov, po liečbe závislostí a prepustení z väzby
  • Dom Márie Magdalény – pre matky s deťmi
V rámci lokálnej porady sme mali možnosť si tieto zariadenia pozrieť, oboznámiť sa s ich fungovaním, s metódami práce s klientmi a navštívili sme aj chránenú dielňu v Ľubici. Pre všetkých zúčastnených bola návšteva Žakoviec veľmi podnetná a poskytla množstvo nápadov pri práci s klientmi.  


TSP RožňavaInštitút Krista Veľkňaza


Dom Márie Magdalény  pre matky s deťmi


Výstavba nového domu pre matky s deťmi


Chránená dielňa v Ľubici


Výrobky z chránenej dielne© Mesto Rožňava, 29. 7. 2015, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava


Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.