Lokálna porada terénnych sociálnych pracovníkov v obci Spišský  Hrhov – „Inovatívne aktivity samosprávy“

 

V rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (ďalej len „NP TSP“) sa  dňa 25.5.2015 uskutočnila lokálna porada v obci Spišský Hrhov. Na základe pozvania od koordinátorky NP TSP p. Mgr. Ing. Ľubici Froncovej sa porady sa zúčastnili aj sociálni pracovníci z Rožňavy. Pozvanie prijali sociálni pracovníci z 13 samospráv.  Prítomných privítal na pôde obecného úradu starosta obce p. PhDr. Vladimír Ledecký, ktorý predstavil obec, ako aj  inovatívne aktivity samosprávy, na poli integrácie rómskej komunity.

V rámci lokálnej porady terénna sociálna pracovníčka zo Spišského Hrhova ukázala prítomným priestory v ktorých sa realizujú rôzne aktivity, ako sušenie liečivých rastlín a balenie čajov, výroba peletiek, drevársku dielňu a denný stacionár pre seniorov. Najviac nás zaujala výstavba nízko energetických domov pre sociálne slabších občanov. Ich výstavba, ako aj množstvo iných aktivít v obci, sa realizuje  prostredníctvom obecného sociálneho podniku. V rámci tohto podniku obec zamestnáva približne 70 ľudí. Pre všetkých zúčastnených bola návšteva tejto samosprávy veľmi podnetná a poskytla množstvo nápadov pri práci s klientmi.  

 


© Mesto Rožňava, 9. 6. 2015, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.