Dohodou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 250/2019 podpísanou dňa 2. 5.  2019 nám na realizáciu podujatia Letný prímestský tábor Tajomstvo šatníka bola schválená dotácia vo výške 500.- € V plnej výške nám na účet bola pripísaná dňa 20. 6. 2019

Prostriedky sme podľa Dohody mohli použiť na organizačno-technické zabezpečenie podujatia „Letný prímestský tábor Tajomstvo šatníka“,konkrétne na: strava pre účastníkov Dopravné - autobus, materiál na tvorivé a dramatické dielne, odmeny pre účastníkov. Celá dotácia bola vyčerpaná v súlade s podmienkami Dohody.

V prílohe prikladáme tabuľku, v ktorej sú uvedené všetky výdavky spojené s daným podujatím hradené z dotácie a iných zdrojov spolu s číslom v našom peňažnom denníku. Ďalej v prílohe prikladáme fotokópie všetkých účtovných dokladov hradených z dotácie.

Denná účasť na tábore oscilovala medzi 81 až 83 účastníkmi. Podujatie prebiehalo priestoroch domov saleziánok: Nám. baníkov 29 a na ihrisku saleziánov: Nám. baníkov 30. Deti sa zúčastnili výletu z Drienovca turistickým chodníkom ku kostolu sv. Ladislava. Do priebehu tábora aktívne zapojili animátori – mládežníci a saleziáni a saleziánky pôsobiaci v meste, čo veľmi pozitívne vplývalo na celkovú rodinnú atmosféru podujatia. Podujatia sa zúčastnili jedna animátorky Ružomberka. S priebehom tábora sme boli veľmi spokojní. Myšlienka tábora bola pozvať deti na dobrodružnú cestu ojavovanie Narnie a bojovať so zlom, ktoré nás klame a robí nešťasnými. Na tejto ceste sme ukázali deťom cnosti nielen obyvateľov Narnie, ale aj kresťana.

Celým podujatím deti sprevádzali deti, ktoré objavili Narniu: Peter, Zuzka Lucia a Edmund, ktorí moderovali program formou krátkych scénok. Spolu s deťmi sa vydali na cestu do Narnie s úlohou pomôcť obyvateľom bojovať so zlou čarodejnicou.

V Pondelok sa deti zoznámili s hlavnými postavami a tie ich pozvali vytvoriť si zástavu svojej skupiny, pokrik, učili sa hymnu a tanec tábora. V utorok sa deti zapojili do športových súťaží. Stredu bola v znamení tvorivých dielní ( náranky, vyrábanie štítov, ozdobovanie pohárov servítkovou technikou, vyrábanie skrine Narnie, maľovanie tričiek, natieranie bránok) bola hra v meste. Štvrtok deti išli oslobodiť zajatého Edmunda k Debratskému kostolu sv. Ladislava, kde sme odvoz zabezpečili autobusmi SAD. Piatok sa niesol v znamení príprav na boj a po obede a zmrzline, ktorú sponzorovala Piroška prebiehal boj medzi deťmi s Aslanom a čarodejnicou – vodné hry.

Po nich nasledovalo vyhodnotenie jednotlivých skupín, odovzdanie cien a každé dieťa dostalo fotku z tábora s logom Laury,  mesta a spoluorganizátorov a to v prítomnosti rodičov detí. Nasledovalo spoločné občerstvenie detí s rodičmi. Rodičia prejavili vďačnosť a pochválili organizátorov a animátorov ako pripravili tábor a za venovanie sa deťom celý týždeň.

O podujatí, ktoré Laura združenie mladých zorganizovala s finančnou dotáciou mesta Rožňava, sme informovali vyvesenými plagátmi kostoloch na dverách kde sídli združenie, v Oratku Domka&Laura a distribuovaním prihlášok v školách, kostoloch mesta a na

FB:https://lookaside.fbsbx.com/file/LPT%20prihlaska.pdf?token=AWwI2SfWNu9jPASoIQPN5LvpCs_OEpFTZ2qWFDoF9zy5u6hRIp431i7faZ78MmKSCxF6dZE1rj-8GLvGkwn_CSZjBfQcBGJfV-A7U0eTqfbpMxIUmIMiCcSVXPezYlhrk5ML1kn0qiY9uu1ypOtbV5IcqZQNHtBn2ZaxXNfYpfAPvw

 

Fotogalériu nájdete na:

https://www.facebook.com/groups/domkarv/photos/?filter=albums

 

Ďakujeme Vám za dôveru prejavenú aj touto formou a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pre dobro mládeže nášho mesta.

 

 


© Mesto Rožňava, 13. 8. 2019 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 13.08.2019 20:12 hod.