MESTO ROŽŇAVA
ŠAFÁRIKOVA 29, 048 01 ROŽŇAVA

 

Letná činnosť  materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava v školskom  roku 2018/2019 - oznámenie
 
Mesto Rožňava ako zriaďovateľ materských škôl určuje  v školskom roku 2018/2019 prevádzku počas letných prázdnin v nasledovných materských školách:
 
MŠ  Štítnická 337/9/A v Rožňave a MŠ Pionierov 639/18 v Rožňave
v termíne od 01.07.2019 do 31.07.2019.
 
MŠ  Vajanského 370/6  v  Rožňave a Materská škola s VJM – Óvoda, J. A. Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó ako organizačná zložka Spojenej školy J. A. Komenského 5, Rožňava v termíne od 01.08.2019 do 23.08.2019.
 
 
Tel. kontakt:
Odbor školstva MsÚ - 777 32 76 
MŠ Štítnická - 734 30 96
MŠ Vajanského - 734 47 16
 
 
 
S pozdravom
                                                                                 
                                                                                                             Michal Domik v.r.
primátor mesta

© Mesto Rožňava, 24. 6. 2019 Ing. Jolana Zatrochová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

 

 

Publikované: 24.06.2019 10:53 hod.