Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Lakosságnyilvántartás

Tt.253/1998. sz. törvénye a Szlovák Köztársaság állampolgárai tartózkodási helyének bejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakossági nyilvántartásáról
 

Állandó tartózkodási helyre történő bejelentkezés 

 
Ügyintéző:
 
Általános és Belügyi Igazgatási  Főosztály
 
 
Mgr. Andrea Klenovská
Eva Lázárová
058/7773237
058/7773241
 
 
 
 Az ügyintézés menete
 
A polgár állandó tartózkodása az állandó lakóhelyén való tartózkodását jelenti, általában azt a helyet, ahol a családja, szülei élnek, ahol a munkahelye van. A családtagok, esetleg a velük közös háztartásban élő más polgárok helyett az állandó tartózkodási helyre való bejelentkezést  a család egyik tagja vagy a velük közös háztartásban élő személy végezheti el; mindemellett be kell mutatnia ezen polgárok helyett a bejelentkezéshez szükséges iratokat. A 18. életévüket be nem töltött polgárok és  a  jogi cselekvőképességüktől megfosztott polgárok helyett az állandó tartózkodási helyre való bejelentkezést a törvényes képviselőjük , esetleg a gondnok végzi el . Azon polgárok helyett, akik számára  egészségi állapotukból kifolyólag az állandó tartózkodási helyre történő bejelentkezés rendkívüli terhet jelentene,   az állandó tartózkodási helyre való bejelentkezést az általuk írásban meghatalmazott helyettes végezheti el.
 
Formuláre
 
Potrebné doklady       
 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy személyazonosító igazolványról szóló igazolás. A 18. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermek törvényes képviselője bemutatja a gyermek szlovák hatóságok által kiállított születési anyakönyvi kivonatát vagy érvényes szlovák útlevelét vagy a szlovák állampolgárságáról szóló igazolást (6 hónapnál nem régebbit).
 • az épülethez vagy az épületrészhez fűződő tulajdonjogról szóló ingatlan-nyilvántartási igazgatóság által kiadott  okirat eredeti példánya (tulajdoni lap, az ingatlan nyilvántartásba való  bejegyzésről szóló határozat), nem pedig az internetről letöltött példány
 • a polgár állandó tartózkodási helyre való bejelentkezéséhez szükséges írásos jóváhagyás aláírása a lakhelybejelentő alkalmazottja előtt, vagy az ingatlantulajdonos vagy társtulajdonosok   hitelesített aláírásával ellátott jóváhagyás
 • az írásos beleegyezés nem szükséges, ha  tulajdonos vagy a társtulajdonosok bejelentkezéséről van szó
 •  a beleegyezés nem szükséges, ha olyan személyről van szó, akinek az ingatlanra bejegyzett haszonélvezeti joga van
 • a beleegyezés nem szükséges, ha a házastárs vagy a tulajdonos eltartásra szoruló gyermekéről van szó
 
Poplatky
 • a Tt. 145/1995 sz. közigazgatási illetékekről szóló törvénye alapján:  5€
 

 

Gyermekszületés

 
Ügyintéző:
 
Általános és Belügyi Igazgatási  Főosztály
Mgr. Andrea Klenovská
Eva Lázárová
058/7773237
058/7773241
 
 
 
Az ügyintézés menete
 

A gyermek születésekor a gyermek állandó tartózkodási helye az anya állandó tartózkodási helye. Ha nem lehet megállapítani az anya állandó tartózkodási helyét, a gyermek állandó tartózkodási helyének azt a községet kell tekinteni, amelynek  közigazgatási területén megszületett.

 Ha a Szlovák Köztársaság területén született gyermekről van szó,  a gyermek állandó tartózkodásának kezdete a születése napja. Ha a Szlovák Köztársaság területén kívül született gyermekről van szó, a gyermek állandó tartózkodásának kezdete a gyermek törvényes képviselője általi lakhelybejelentés napja. A gyermek törvényes képviselője bemutatja a gyermek SZK Belügyminisztériuma – Speciális anyakönyv Pozsony (MV SR – Osobitná matrika Brtislava) által kiállított születési anyakönyvi kivonatát.


 

Kijelentkezés az állandó tartózkodási helyről

 
Ügyintéző:
 
Általános és Belügyi Igazgatási  Főosztály
Mgr. Andrea Klenovská
Eva Lázárová
058/7773237
058/7773241
 
 
 
Az ügyintézés menete
 

Az állandó tartózkodási helyről történő kijelentkezés úgy történik, hogy a polgár bejelentkezik az új állandó tartózkodási helyére és ezzel automatikusan megszűnik az előző állandó tartózkodási helyéről szóló bejegyzés.  Ha az új állandó tartózkodási hely másik városban van, az illetékes hivatal a lakhelykijelentő lap megküldésével  jelenti ezt a változást az előző állandó tartózkodási hely lakhelybejelentőjének. 

Illetékek
 • illetékmentes

 


 

 

Az állandó tartózkodási hely megszűnése, külföldre költözés

 
Ügyintéző:
Általános és Belügyi Igazgatási  Főosztály
Mgr. Andrea Klenovská
Eva Lázárová
058/7773237
058/7773241
 
 
 
Az ügyintézés menete
 
Az a polgár, aki külföldre készül kiutazni azzal a szándékkal, hogy ott életvitelszerűen éljen, a kiutazása előtt köteles  kijelentkezni az állandó tartózkodási helyéről annál a lakhelybejelentőnél, amelynél az állandó tartózkodási helye be van jegyezve. A kijelentkezésnél feltünteti azt az  országot, ahová kiutazni szándékozik, ottani tartózkodási helyét és tartózkodásának első napját, amely nap az itteni állandó tartózkodási helyének megszűnése is egyben.
 
Az a külföldön tartózkodó polgár, aki külföldi tartózkodása alatt  úgy dönt, hogy   megszünteti a Szlovák Köztársaság területén   állandó tartózkodási helyét, kijelentkezhet állandó tartózkodási helyéről a Szlovák Köztársaság külképviseleti szervénél vagy meghatalmazottja által a Szlovák Köztársaságban. A Szlovák Köztársaság külképviseleti szerve vagy a meghatalmazott eljuttatja a lakhelybejelentőnek, amely az állandó tartózkodási helyét bejegyezte, a  polgár hitelesített aláírásával ellátott  lakhelykijelentő lapot, amelyen fel kell tüntetni a külföldi ország nevét és  ottani tartózkodási helyét. Állandó tartózkodási helye  megszűnésének  napja  a lakhelykijelentő lap  lakhelybejelentőhöz történő kézbesítésének  napja.  
 
 

 

Állandó tartózkodási hely megszüntetése

 
Ügyintéző:
 
Általános és Belügyi Igazgatási  Főosztály
Mgr. Andrea Klenovská
Eva Lázárová
058/7773237
058/7773241
 
 
Postup pri vybavovaní
 
 

Az ügyintézés menete

 • írásos kérelem az állandó tartózkodási hely megszüntetése iránt ( abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a kérelmet mindegyiknek szükséges benyújtania), amelyet a kérelmezők a lakhelybejelentő alkalmazottja előtt írnak alá, egyébként az aláírásukat hitelesíttetni szükséges
 • okirat, amely azt igazolja, hogy az a személy, akinek az állandó tartózkodási helyét   meg akarják szüntetni, nem rendelkezik a szóban forgó lakásra vagy épületre  bejegyzett  használati  joggal, az ingatlan-nyilvántartási igazgatóság által kiadott  ingatlanhoz fűződő tulajdonjogot igazoló okirat ( nem lehetséges sem fotokópia, sem a kataszterportálról letöltött tájékoztató kivonat benyújtása), jogerős bírói döntés a használati jog korlátozásáról  esetleg megszüntetéséről , jogerős bírói döntés a házasság felbontásáról és a házassági vagyonközösség megszüntetéséről.
 • az állandó tartózkodási hely   megszüntetése iránti kérelmet nem lehet benyújtani a lakás- vagy az épület- vagy épületrésztulajdonossal vagy társtulajdonossal szemben,valamint házastárssal és a tulajdonos vagy társtulajdonos  eltartásra szoruló gyermekével szemben.

 

Formanyomtatványok

 

 


 

Átmeneti tartózkodási hely

 
Ügyintéző:
 
Általános és Belügyi Igazgatási  Főosztály
 
 
Mgr. Andrea Klenovská
Eva Lázárová
058/7773237
058/7773241
 
 
 
Az ügyintézés menete
 

Szükséges iratok

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy személyazonosító igazolványról szóló igazolás. A 18. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermek törvényes képviselője bemutatja a gyermek szlovák hatóságok által kiállított születési anyakönyvi kivonatát vagy érvényes szlovák útlevelét vagy a szlovák állampolgárságáról szóló igazolást (6 hónapnál nem régebbit).
 •  
 • az épülethez vagy az épületrészhez fűződő tulajdonjogról szóló ingatlan-nyilvántartási igazgatóság által kiadott  okirat eredeti példánya ( nem lehetséges sem fotokópia, sem a kataszterportálról letöltött tájékoztató kivonat benyújtása )
 • a polgár átmeneti tartózkodási helyre való bejelentkezéséhez szükséges írásos tulajdonosi jóváhagyás aláírása a lakhelybejelentő alkalmazottja előtt, vagy az ingatlantulajdonos vagy társtulajdonosok   hitelesített aláírásával ellátott jóváhagyás
 • az írásos beleegyezés nem szükséges, ha  tulajdonos vagy a társtulajdonosok bejelentkezéséről van szó
 •  a beleegyezés nem szükséges, ha olyan személyről van szó, akinek az ingatlanra bejegyzett haszonélvezeti joga van
 • a beleegyezés nem szükséges, ha a házastárs vagy a tulajdonos eltartásra  szoruló gyermekéről van szó

Az ingatlantulajdonos esetleg a társtulajdonosok a bejelentőhely alkalmazottja előtt a bejelentőlapon  tett aláírásukkal igazolják jóváhagyásukat a polgár átmeneti tartózkodási helyre történő bejelentekezését illetően.

Formuláre

 

 

Átmeneti tartózkodás lejárta

 

Ügyintéző:

 
Általános és Belügyi Igazgatási  Főosztály
Mgr. Andrea Klenovská
Eva Lázárová
058/7773237
058/7773241
 
 
 
Az ügyintézés menete
 
Szükséges iratok
 • érvényes személyazonosító igazolvány
 • igazolás az átmeneti tartózkodásról, amelyet a polgár meg szándékozik szüntetni , amennyiben ilyen a tartózkodási helyre történő bejelentkezése idején ki lett állítva
 
Figyelmeztetés
 • az átmeneti tartózkodási hely automatikusan megszűnik, ha lejár az az idő, ameddig be volt jelentve ; ha az átmeneti tarózkodási hely a bejelentett időszaknál hamarabb szűnik meg, a polgár köteles bejelenteni ezt a tényt .
 
Illetékek
 • illetékmentes

 

Az átmeneti tartózkodási hely megszüntetése

 
Ügyintézők:
 
Általános és Belügyi Igazgatási  Főosztály
Mgr. Andrea Klenovská
Eva Lázárová
058/7773237
058/7773241
 
 
 
Az ügyintézés menete
 
Szükséges iratok
 • érvényes személyazonosító igazolvány
 • írásbeli kérelem az átmeneti tartózkodási hely megszüntetése iránt (amennyiben több tulajdonos van, a kérelmet minnyájuknak szükséges benyújtani), amelyet a kérelmezők a bejelentőhely alkalmazottja előtt aláírnak, különben aláírásukat hitelesíttetni szükséges; igazoló okirat arról, hogy az a személy, akinek az átmeneti tartózkodási helyét meg szándékoznak szüntetni, nem rendelkezik a szóban forgó lakáshoz vagy épülethez fűződő használati joggal; az ingatlan-nyilvántartó igazgatóság által kiadott ingatlanhoz fűződő tulajdonjogot igazoló aktuális okirat (nem lehetséges fotokópiát vagy a kataszterportálról letöltött tájékoztató jellegű kivonatot benyújtani), jogerős bírósági határozatot a  használati jog korlátozásáról, esetleg megszüntetéséről;   jogerős bírósági döntést a házasság felbontásáról és a házassági vagyonközösség megszüntetéséről. Nem lehet benyújtani átmeneti tartózkodási hely megszüntetése iránti kérelmet az épület vagy épületrész tulajdonosával vagy társtulajdonosával szemben, valamint házastárssal szemben és a tulajdonos vagy társtulajdonos eltartásra szoruló gyermeke ellen.
 
Formanyomtatványok
 
Poplatky
 • Illetékmentes

 


 

Igazolás az állandó és az átmeneti tartózkodási helyről

 

Ügyintézők:

 
Általános és Belügyi Igazgatási  Főosztály
Mgr. Andrea Klenovská
Eva Lázárová
058/7773237
058/7773241
 
 
 
Az ügyintézés menete
 

Az állandó vagy az átmeneti tartózkodási helyről szóló igazolás kiállítása.

             

Szükséges iratok

 • Érvényes személyazonosító igazolvány 

            

Illetékek

 • A  Tt. 145/1995 sz.,  a közigazgatási illetékekről szóló törvénye alapján az illeték összege, ha a polgárnak szüksége van az állandó tartózkodási helyről szóló igazolásra : 5 €

 

 
 

 

Tartózkodási helyről szóló tájékoztatás

 
Ügyintézők:
 
Általános és Belügy Igazgatási  Főosztály
Mgr. Andrea Klenovská
Eva Lázárová
058/7773237
058/7773241
 
 
Az ügyintézés menete
 

A polgár írásos kérelemben kérelmezheti a lakos tartózkodási helyéről szóló tájékoztatást.

           

Szükséges iratok

 • Érvényes személyazonosító igazolvány         

 

Formanyomtatványok

 


 
 

Nyilatkozat adatszolgáltatás megtiltásáról

 
Ügyintézők:
 
Általános és Belügyi Igazgatási  Főosztály
 
 
Mgr. Andrea Klenovská
Eva Lázárová
058/7773237
058/7773241
 
 
 
Az ügyintézés menete
 

A polgár a bejelentőhelynek kézbesített írásos kijelentése alapján megtilthatja a tartózkodási helyéről   szóló tájékoztatást; a kijelentésben meg kell jelölni azt az időszakot, amelyre az adatszolgáltatási tilalom szól --  ez az időszak nem tarthat tovább három  évnél.

Formanyomtatvány

 

 

Állandó és átmeneti tartózkodási hely elektronikusan történő bejelentése

 
Ügyintézők:
 
Általános és Belügyi Igazgatási  Főosztály
Mgr. Andrea Klenovská
Eva Lázárová
058/7773237
058/7773241
 
 
 
Az ügyintézés menete
 

Az állandó tartózkodási helyre történő bejelentkezés   vagy az állandó lakhelyről történő kijelentkezés, esetleg a tartózkodási helyről szóló igazolás kikérése elektronikus úton is intézhető. Jelenleg a belügyminisztériumi portálon keresztül elérhető több elektronikus szolgáltatás, amelyeknek listája , rövid leírással, a www.slovensko.sk honlapon található.

Ahhoz, hogy a Központi Lakhelybejelentő elektronikus szolgáltatásait igénybe tudja venni, szükséges:

chipkártyás  személyazonosító igazolvány (eID kártya) és személyi biztonsági kód (BOK), amellyel bejelentkezik a szolgáltatásba.  A személyazonosító igazolványhoz kártyaleolvasó is szükséges.

A személyazonosító igazolvány chipjén levő aláírótanúsítványon keresztülminősített elektronikus aláírást készít (KEP).


 

 Tlačivá 

1. Lakhelybejelentő lap – állandó tartózkodási helyre (minta) (PDF, 190 kB) 

2. Lakhelykijelentő lap – állandó tartózkodási helyről (minta) (PDF, 209 kB)

3. Jóváhagyás – a polgár állandó tartózkodási helyre való bejelentkezéséhez (minta) (PDF, 192 kB)

4. Kérelem az állandó tartózkodási hely megszüntetése iránt (PDF, 180 kB)

5. Lakhelybejelentőlap – átmeneti tartózkodási helyre (PDF, 209 kB)

6. Jóváhagyás – a polgár átmeneti tartózkodási helyre való bejelentkezéséhez (minta) (PDF, 192 kB)

7. Kérelem az átmeneti tartózkodási hely megszüntetése iránt ( minta) (PDF, 210 kB)

8. Kérelem a polgár tartózkodási helyéről szóló tájékoztatás iránt (PDF, 189 kB)

9. Nyilatkozat az adatszolgáltatási tilalomról  (PDF, 126 kB)