Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Lakhatás

LAKÁSKIUTALÁS IRÁNTI KÉRELEM
állami támogatással felépített lakások – Družba, Nadabula
 
Ügyintéző:
 
Szociális és Lakáspolitikai Főosztály
 
 
Mgr. Ľudmila Černická
058/7773 284
 
 
 
A kérvény benyújtása és az ügyintézés menete
 
1. lépés A KÉRVÉNY BENYÚJTÁSA ELŐTT
 

A kérvény benyújtása előtt ajánlatos átszámolni az igénylő és a vele közös háztartásban élők  előző évi havi nettó átlagjövedelmét, valamint tájékozódni a jövedelmet érintő  várólistára való besoroláshoz szükséges feltételekről  (ugyanis,ha az igénylő nem felel meg ezeknek a feltételeknek, feleslegessé válik minden további okiratbeszerzés).

(7.) Bevételekre vonatkozó feltételek – lakások a Družbán és Nadabulán (PDF, 103 kB)
 
 
2. lépés: A KÉRVÉNY BENYÚJTÁSA

Az írásos kérelem előírt nyomtatványon történő benyújtása a szükséges mellékletekkel együtt. A mellékletek listája a nyomtatvány mellett fel van tüntetve. Az igénylő a kérelemben specifikálja az igényelt lakást (lokalitást, szobák számát, szintet). Az igénylő a szobák számát illetően legfeljebb két variációt jelölhet meg. A szintet csak egészségi okokra hivatkozva jelölheti meg, amelyet orvosi igazolással támaszt alá.

(2.) Kérelem bérlakás kiutalása iránt – Družba, Nadabula (PDF, 293 kB)
(3.) Jövedelem igazolás (PDF, 99 kB)
(4.) Egészségkárosultságról szóló igazolás akadálymentes lakás kiutalása iránti kérelem esetén (PDF, 85 kB)
(5.) Igazolás a háztartási hulladékszállítási díjhátralékról és az adóhátralékról (PDF, 93 kB)
(6.) Igazolás a bérleti díj-hátralékról, amnnyiben az igénylő községi lakást bérel (PDF, 71 kB)
 
 
3. lépés: A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
 
A kérelem elbírálása a következő szempontok alapján történik:
 • tartalmi szempontból. Amennyiben a kérvényhez nem lett csatolva minden szükséges okirat, az igénylő hiánypótlásra történő felszólítást kap, amelynek a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül eleget kell tennie.
 • a várólistára való besorolás feltételeinek teljesítése szempontjából. A várólistára történő besorolás feltételei:
  •  a kérvény tartalmazza az összes szükséges mellékletet
  •  az igénylőnek és a lakótársként nyilvántartásba kerülő személyeknek  nincs a várossal szemben teljesítetlen kötelezettsége és teljesítették minden  adókötelezettségüket.
  •  az igénylő nem rendelkezik   Rozsnyó közigazgatási területén levő lakás- vagy háztulajdonnal (a kivételek az általános érvényű rendelet 4. §-a 3. bekezdésében vannak feltüntetve)
  •  teljesítettek a bevételt érintő feltételek (minimális és maximális bevétel)
 
4. lépés: ELUTASÍTÁS / VÁRÓLISTÁRA TÖRTÉNŐ BESOROLÁS
 

Amennyiben a kérelem tartalmilag hiányos és az igénylő  az előírt határidőn belül nem nyújtotta be a szükséges okiratokat vagy nem teljesítettek a várólistára való besorolás feltételei, a kérelem elutasításra kerül. Az igénylő az elutasításról szóló írásos értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül jogosult az elutasítás ellen írásos kifogást emelni. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

Ha a kérelem tartalmilag hiánytalan és a várólistára való besorolás  minden feltétele teljesített, a kérelem az általános érvényű rendelet szerint pontozódik és az így kapott  pontszám, valamint a teljes kérelem benyújtása dátuma alapján kerül fel a várólistára. Az igénylőnek jogában áll a várólistára történő besorolásról szóló írásos értesítéstől számított 15 napon belül írásos kifogást emelni, mégpedig a helytelen pontszám miatt. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügy és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

 
5. lépés:  A VÁRÓLISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS A KÉRELEM NYILVÁNTARTÁSA
 

A várólista havonta kerül összeállításra, a hónap elteltével. Legkésőbb 10 napon belül   közzé van téve a város honlapján.

Lakásigénylők várólistája
 

A kérelem a várólistán a hiánytalan  kérelem benyújtásától számított 12 hónapig van nyilvántartva. Az igénylő köteles a kérelmet 12 hónap elmúltával felszólítás nélkül aktualizálni (írásban vagy e-mailben), ellenkező esetben a kérelem töröltetik  a várólistáról. A kérelem várólistáról történő  törlésének további indokait az általános érvényű rendelet 5. §-a 6. bekezdése tartalmazza.

 (9.) A kérelem 12 hónap eltelte után történő  aktualizálása (PDF, 61 kB)
 

Az igénylő köteles a kérelemben feltüntetett adatok változását 30 napon belül  bejelenteni és bemutatni a változásokat alátámasztó okiratokat. Amennyiben a változások befolyással vannak a jelen rendelet szerinti  összpontszámra, a kérelem újra pontozódik és az új összpontszám, valamint a változásokat alátámasztó iratok benyújtásának dátuma  alapján kerül a várólistán besorolásra. Ha az igénylő nem jelenti be azokat a változásokat, amelyek csökkentik az összpontszámot, a kérelem töröltetik a várólistáról.

 (10.) A kérelemben feltüntetett  adatok változásának bejelentése (PDF, 220 kB)
 
6. lépés  A LAKÁS KIUTALÁSA ÉS A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE  
 

A lakás megüresedése esetén, ill. a lakásbérlet felmondásának nyilvántartásba vétele esetén  a lakás az aktuális várólista szerint kerül felajánlásra  az igénylőnek. Amennyiben a várólistán olyan igénylők következnek, akiknek azonos az összpontszámuk és egyezik a kérelmük benyújtási dátuma, a sorrend a bizottsági ülésen történő  sorsolással dől el. Amennyiben a lakás nem a kérelem benyújtásának évében  kerül kiutalásra, az igénylő a lakás kiutalását megelőzően köteles bemutatni a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges, a vele egy háztartásban élők előző éves nettó bevételéről szóló igazolást.

A lakás az igénylő számára kiutalásra kerül, ha az igénylő:
 • megfelel a bevételre vonatkozó feltételeknek (a bevétel nem haladja meg a maximális bevételt)
 • az igénylőnek és azoknak a  személyeknek, akik vele egy háztartásban élőként lesznek nyilvántartva, nincs a várossal szemben teljesítetlen kötelezettsége és teljesítette minden  adókötelezettségét
 • nem kerültek megállapításra  olyan tények, amelyek csökkentik az összpontszámát
 
(7.) Bevételekre vontkozó feltételek  –   Družbán és Nadabulán levő lakások (PDF, 103 kB)
(19.) A bérleti díj és a lakáshasználattal kapcsolatos teljesítések térítési díjának összege, valamint a pénzbeli biztosíték összegének  kiszámítása (PDF, 47 kB)

A bérleti szerződés megkötése előtt az igénylő köteles pénzbeli biztosítékot befizetni  az általános érvényű rendelet 19. §-a 5. bekezdése alapján (a pénzbeli biztosíték összege a 6 havi előírt bérleti díj összege 10 eurókra lefelé kerekítve, ill. 4 hónapi bérleti díj az akadálymentesített lakások jövőbeni bérlőinek esetében, akiknek a törvényből adódó egészségkárosultsága van). A pénzbeli biztosíték összegét és annak befizetési határidejét  a lakáskiutalásról szóló értesítés tartalmazza. Abban az esetben, ha  olyan igénylőnek lett kiutalva a lakás, aki olyan lakásban lakik, amelyre vonatkozik a pénzbeli biztosíték befizetése, az igénylő az általa befizetett pénzbeli biztosíték  és a kiutalt lakásra vonatkozó pénzbeli biztosíték közötti különbséget fizeti ki, ill. kapja vissza.

Legkésőbb a pénzbeli biztosíték befizetésének napjától számított 30 napon belül sor kerül a határozott időre ( legfeljebb 3 évre , akadálymentesített lakások esetén 10 évre ill. 1 évre) szóló bérleti szerződés megkötésére.

A bérleti szerződés megkötése után az igénylő köteles a bérleti szerződés megkötésének hónapjára (ill. időarányosan) kifizetni a lakbért és a lakáshasználattal kapcsolatos teljesítések térítési díját, valamint a következő havi bérleti díjat ( a bérleti díjat mindig egy hónappal előre  kell kifizetni) és a villanyóra-díjat.

 
7. lépés: A BÉRLETI SZERZŐDÉS ISMÉTELT MEGKÖTÉSE 
 
A bérleti szerződést ismételten csak akkor lehet megkötni, ha a bérlő és a vele egy háztartásban élők :
 • teljesítik a bevételre vonatkozó feltételeket ( nem haladja meg a maximális bevételt)
 • nincs a várossal szemben kötelezettségük vagy engedélyezett a  tartozás részletfizetéssel történő törlesztése A város vagyongazdálkodási alapelvei alapján.
 • nem áll fenn olyan indok, amely alapján a bérbeadónak jogában áll felmondani a bérleti szerződést  a Polgári Törvénykönyv 711. §-a 1. bek. c), d) és g) pontja alapján, és a bérlő a bérleti jogviszony fennállása idején  betartotta a bérleti szerződésben foglalt feltételeket.
 

Amennyiben a bérlőnek nem áll érdekében ismételten megkötni a bérleti szerződést, köteles erről a lakásbérlet szerződésben foglalt határidejének lejárta előtt legalább három hónappal értesíteni a főosztályt.

(7.) Bevételekre vontkozó feltételek  –   Družbán és Nadabulán levő lakások (PDF, 103 kB)
 
8. lépés: A BÉRLETI JOGVISZONY BÉRLŐ ÁLTALI MEGSZÜNTETÉSE  
 
A bérlő írásban felmondhatja a lakásbérleti szerződést  és a bérleti jogviszony megszűnik:
 • a bérbeadó és a bérlő írásban történő megállapodásával, amennyiben a jóváhagyott  várólistán soron következő igénylő átveszi a lakást. A bérleti szerződés az új bérlővel kötött bérleti szerződés megkötésének napját megelőző napon szűnik meg. 
 • a  felmondási idő leteltével,  amely három hónap és amely a bérlő általi felmondás hónapját követő hónap első napjától kezdve telik. 

Az a bérlő, aki írásban felmondott, köteles írásban bejelenti a számlaszámát, amelyre vissza lesz utalva a bérleti díj hátralékával, a lakás használatával kapcsolatos teljesítések  díjainak hátralékával és a bérelt lakás átlagos elhasználódásán felüli kárértékkel csökkentett pénzbeli biztosíték. A bérlő a számlaszámról szóló bejelentést a   város alkalmazottja előtt köteles aláírni.

Súvisiace predpisy

 

Kapcsolódó jogszabályok:
 

 

 

Alacsonyabb standardú LAKÁSOK KIUTALÁSA IRÁNTI KÉRELEM

 
Ügyintéző:
 
Szociális és Lakáspolitikai Főosztály
Mgr. Ľudmila Černická
058/7773 284
 
 
 
A kérvény benyújtása és az ügyintézés menete
 
1. lépés: A KÉRVÉNY BENYÚJTÁSA
 

Írásbeli kérelem előírt nyomtatványon történő benyújtása a szükséges mellékletekkel együtt. A mellékletek listája a kérelemnél van feltüntetve. Az igénylő a kérelemben pontosan leírja az igényelt lakást  (szobák számát, lokalitást).  

(13.) Kérelem alacsonyabb standardú lakás kiutalása iránt (PDF, 178 kB)
(5.) Igazolás a háztartási hulladékszállítási díjhátralékról és az adóhátralékról    (PDF, 93 kB)
(6.)  Igazolás a bérleti díj-hátralékról, amnnyiben az igénylő községi lakást bérel (PDF, 71 kB)
(14.) Igazolás az aktivációs munkákról  (PDF, 45 kB)
(15.)  Iskolalátogatási igazolás    (PDF, 206 kB)
 
2. lépés: A KÉRVÉNY ELBÍRÁLÁSA
 
A benyújtott kérvény a következő szempontok szerint kerül elbírálásra:
 • tartalmi szempontból. Amennyiben a kérvényhez nem lett csatolva minden szükséges okirat, az igénylő hiánypótlásra történő felszólítást kap, amelynek a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül eleget kell tennie.
 • a várólistára való besorolás feltételeinek teljesítése szempontjából. A várólistára történő besorolás feltételei:
  •  az igénylő a város közigazgatási területén állandó tartózkodás hellyel rendelkezik legalább 1 éve
  • a kérvény tartalmazza az összes szükséges mellékletet
  • az igénylőnek és a lakótársként nyilvántartásba kerülő személyeknek  nincs a várossal szemben teljesítetlen kötelezettsége és teljesítették minden  adókötelezettségüket.
  • az igénylő nem rendelkezik   Rozsnyó közigazgatási területén levő lakás- vagy háztulajdonnal (a kivételek az általános érvényű rendelet 4. §-a 3. bekezdésében vannak feltüntetve)
 
3. lépés:  ELUTASÍTÁS / VÁRÓLISTÁRA TÖRTÉNŐ BESOROLÁS
 

Amennyiben a kérelem tartalmilag hiányos és az igénylő  az előírt határidőn belül nem nyújtotta be a szükséges okiratokat vagy nem teljesítettek a várólistára való besorolás feltételei, a kérelem elutasításra kerül. Az igénylő az elutasításról szóló írásos értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül jogosult az elutasítás ellen írásos kifogást emelni. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

Ha a kérelem tartalmilag hiánytalan és a várólistára sorolás  minden feltétele teljesített, a kérelem az általános érvényű rendelet szerint pontozódik és az így kapott  pontszám, valamint a teljes kérelem benyújtása dátuma alapján kerül fel a várólistára. Az igénylőnek jogában áll a várólistára történő besorolásról szóló írásos értesítéstől számított 15 napon belül írásos kifogást emelni, mégpedig a helytelen pontszám miatt. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügy és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

  
4. lépés:   A VÁRÓLISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS A KÉRELEM NYILVÁNTARTÁSA
 

A várólista havonta kerül összeállításra, a hónap elteltével. Legkésőbb 10 napon belül   közzé van téve a város honlapján.

Lakásigénylők várólistája

A kérelem a várólistán a hiánytalan  kérelem benyújtásától számított 12 hónapig van nyilvántartva. Az igénylő köteles a kérelmet 12 hónap elmúltával felszólítás nélkül aktualizálni (írásban vagy e-mailben), ellenkező esetben a kérelem töröltetik  a várólistáról.

 
(9.) A kérelem 12 hónap eltelte után történő  aktualizálása  (PDF, 61 kB)
 

Az igénylő köteles a kérelemben feltüntetett adatok változását 30  belül  bejelenteni és bemutatni a változásokat alátámasztó okiratokat. Amennyiben a változások befolyással vannak a jelen rendelet szerinti  összpontszámra, a kérelem újra pontozódik és az új összpontszám, valamint a változásokat alátámasztó iratok benyújtásának dátuma  alapján kerül a várólistán besorolásra. Ha az igénylő nem jelenti be azokat a változásokat, amelyek csökkentik az összpontszámot, a kérelem töröltetik a várólistáról.

(10.) A kérelemben feltüntetett  adatok változásának bejelentése  (PDF, 220 kB)
 
5. lépés:  A LAKÁS KIUTALÁSA ÉS A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
 

A lakás megüresedése esetén, ill. a lakásbérlet felmondásának nyilvántartásba vétele esetén  a lakás az aktuális várólista szerint kerül felajánlásra  az igénylőnek. Amennyiben a várólistán olyan igénylők következnek, akiknek azonos az összpontszámuk és egyezik a kérelmük benyújtási dátuma, a sorrend a bizottsági ülésen történő  sorsolással dől el.

A lakás az igénylő számára kiutalásra kerül, ha az igénylő:
 • az igénylőnek és a lakótársként nyilvántartásba kerülő személyeknek  nincs a várossal szemben teljesítetlen kötelezettsége és teljesítették minden  adókötelezettségüket.
 • nem kerültek megállapításra  olyan tények, amelyek csökkentik az összpontszámát
 • az iskolaköteles gyermekeknek nincsenek igazolatlan órái az iskolában

A bérleti szerződés határozott időre van megkötve. Az első szerződéskötés alkalmával általában 2 hónapra, és a további, ismételt szerződés alkalmával legfeljebb 6 hónapra.

6. krok   OPAKOVANÉ UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY 
 
A bérleti szerződést ismételten csak akkor lehet megkötni, ha a bérlőnek  és a vele egy háztartásban élőknek :
 • nincs a várossal szemben kötelezettségük vagy engedélyezett a  tartozás részletfizetéssel történő törlesztése A város vagyongazdálkodási irányelvei alapján,
 • nem áll fenn olyan indok, amely alapján a bérbeadónak jogában áll felmondani a bérleti szerződést  a Polgári Törvénykönyv 711. §-a 1. bek. c), d) és g) pontja alapján, és a bérlő a bérleti jogviszony fennállása idején  betartotta a bérleti szerződésben foglalt feltételeket,
 • a bérlő a lakást azokkal a személyekkel lakja, akik lakótársként lettek nyilvántartásba véve
 
Kapcsolódó jogszabályok:
 

 

 

KISMÉRETŰ LAKÁSOK KIUTALÁSA IRÁNTI KÉRELEM

 
Ügyintéző:
 
Szociális és Lakáspolitikai Főosztály
Mgr. Ľudmila Černická
058/7773 284
 
 
 
A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE
 
1. lépés: A KÉRELEM BENYÚJTÁSA

Az írásos kérelem előírt nyomtatványon történő benyújtása a szükséges mellékletekkel együtt. A mellékletek listája a nyomtatvány mellett fel van tüntetve. Az igénylő a kérelemben specifikálja az igényelt lakást (szobák számát, szintet). Az igénylő a szintet csak egészségi okból, a szociális szolgáltatásra való ráutaltság alapján igényelheti. Ha az igénylő nincs szociális szolgáltatásra utalva és öregségi nyugdíja, csak 4. emeleti lakást igényelhet.

(11.) Kérelem kisméretű lakás kiutalása iránt (PDF, 70 kB)
(1.) Szociális szolgáltatásra való ráutaltság megállapítása iránti kérelem, amennyiben nem rendelkezik teljeskörű felülvizsgálati szakvéleménnyel (PDF, 299 kB)
(5.) Igazolás a háztartási hulladékszállítási díjhátralékról és az adóhátralékról (PDF, 93 kB)
(6. ) Igazolás a bérleti díj-hátralékról, amnnyiben az igénylő községi lakást bérel (PDF, 72 kB)
 
2. lépés: A KÉRVÉNY ELBÍRÁLÁSA
 
A kérelem elbírálása a következő szempontok alapján történik:
 • tartalmi szempontból. Amennyiben a kérvényhez nem lett csatolva minden szükséges okirat, az igénylő hiánypótlásra történő felszólítást kap, amelynek a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül eleget kell tennie.
 • a várólistára való besorolás feltételeinek teljesítése szempontjából. A várólistára történő besorolás feltételei:
  • az igénylő állandó tartózkodási hellyel rendelkezik a város területén legalább 1éve
  • az igénylő és lakótársként nyilvántartásba kerülő személyek szociális szolgáltatásra utaltak
  • a kérvény tartalmazza az összes szükséges mellékletet  
  • az igénylőnek és a lakótársként nyilvántartásba kerülő személyeknek  nincs a várossal szemben teljesítetlen kötelezettsége és teljesítették minden  adókötelezettségüket.
  • az igénylő nem rendelkezik   Rozsnyó közigazgatási területén levő lakás- vagy háztulajdonnal (a kivételek az általános érvényű rendelet 4. §-a 3. bekezdésében vannak feltüntetve)
  • teljesítettek a bevételt érintő feltételek (minimális bevétel a létminimum 1,5-szerese és nincs  a nyugdíjból végrehajtás címén való levonás )
(12.) Bevételekre vonatkozó feltételek (PDF, 214 kB)
 
3. lépés: ELUTASÍTÁS / VÁRÓLISTÁRA TÖRTÉNŐ BESOROLÁS
 

Amennyiben a kérelem tartalmilag hiányos és az igénylő  az előírt határidőn belül nem nyújtotta be a szükséges okiratokat vagy nem teljesítettek a várólistára való besorolás feltételei, a kérelem elutasításra kerül. Az igénylő az elutasításról szóló írásos értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül jogosult az elutasítás ellen írásos kifogást emelni. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

Ha a kérelem tartalmilag hiánytalan és a várólistára sorolás  minden feltétele teljesített, a kérelem az általános érvényű rendelet szerint pontozódik és az így kapott  pontszám, valamint a teljes kérelem benyújtása dátuma alapján kerül fel a várólistára. Az igénylőnek jogában áll a várólistára történő besorolásról szóló írásos értesítéstől számított 15 napon belül írásos kifogást emelni, mégpedig a helytelen pontszám miatt. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügy és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

  
4. lépés:  A VÁRÓLISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS A KÉRELEM NYILVÁNTARTÁSA
 

A várólista havonta kerül összeállításra, a hónap elteltével. Legkésőbb 10 napon belül   közzé van téve a város honlapján.

Lakásigénylők várólistája
 

A kérelem a várólistán a hiánytalan  kérelem benyújtásától számított 12 hónapig van nyilvántartva. Az igénylő köteles a kérelmet 12 hónap elmúltával felszólítás nélkül aktualizálni (írásban vagy e-mailben), ellenkező esetben a kérelem töröltetik  a várólistáról. A kérelem várólistáról történő  törlésének további indokait az általános érvényű rendelet 5. §-a 6. bekezdése tartalmazza.

(9.) A kérelem 12 hónap eltelte után történő  aktualizálása  (PDF, 61 kB)
 

Az igénylő köteles a kérelemben feltüntetett adatok változását 30  belül  bejelenteni és bemutatni a változásokat alátámasztó okiratokat. Amennyiben a változások befolyással vannak a jelen rendelet szerinti  összpontszámra, a kérelem újra pontozódik és az új összpontszám, valamint a változásokat alátámasztó iratok benyújtásának dátuma  alapján kerül a várólistán besorolásra. Ha az igénylő nem jelenti be azokat a változásokat, amelyek csökkentik az összpontszámot, a kérelem töröltetik a várólistáról.

 

(10.) A kérelemben feltüntetett  adatok változásának bejelentése (PDF, 220 kB)
 
5. lépés  A LAKÁS KIUTALÁSA ÉS A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE   
 

A lakás megüresedése esetén, ill. a lakásbérlet felmondásának nyilvántartásba vétele esetén  a lakás az aktuális várólista szerint kerül felajánlásra  az igénylőnek. Amennyiben a várólistán olyan igénylők következnek, akiknek azonos az összpontszámuk és egyezik a kérelmük benyújtási dátuma, a sorrend a bizottsági ülésen történő  sorsolással dől el.

A lakás az igénylő számára kiutalásra kerül, ha az igénylő:
 • az igénylőnek és a lakótársként nyilvántartásba kerülő személyeknek  nincs a várossal szemben teljesítetlen kötelezettsége és teljesítették minden  adókötelezettségüket.
 • nem kerültek megállapításra  olyan tények, amelyek csökkentik az összpontszámát
 • be lett fizetve a pénzbeli biztosíték (300€ az egyszobás lakásért, 200€ a garzonért)
 
A bérleti szerződés határozott időre van megkötve, legfeljebb 1 évre.
 
6. lépés: A BÉRLETI SZERZŐDÉS ISMÉTELT MEGKÖTÉSE
 

A bérleti szerződést ismételten csak akkor lehet megkötni, ha a bérlő és a vele egy háztartásban élőknek :

 • nincs a várossal szemben kötelezettsége vagy engedélyezett a  tartozás részletfizetéssel történő törlesztése A város vagyongazdálkodási irányelvei alapján.
 • nem áll fenn olyan indok, amely alapján a bérbeadónak jogában áll felmondani a bérleti szerződést  a Polgári Törvénykönyv 711. §-a 1. bek. c), d) és g) pontja alapján, és a bérlő a bérleti jogviszony fennállása idején  betartotta a bérleti szerződésben foglalt feltételeket.
 • a bérlő csak azokkal a személyekkel lakik a lakásban, akik lakótársként nyilvántartásba lettek véve 
 
Kapcsolódó jogszabályok:
 

 

 

A ŠAFÁRIKOVA 101. SZÁM ALATTI LAKÁS KIUTALÁSA IRÁNTI KÉRELEM

 

Ügyintéző:

 
Szociális és Lakáspolitikai Főosztály
Mgr. Ľudmila Černická
058/7773 284
 
 
 
A kérelem benyújtása és az ügyintézés menete
 
1. lépés: A KÉRELEM BENYÚJTÁSA
 

Az írásos kérelem előírt nyomtatványon történő benyújtása a szükséges mellékletekkel együtt. A mellékletek listája a nyomtatvány mellett fel van tüntetve. Az igénylő a kérelemben specifikálja az igényelt lakást (szobák számát, szintet). Az igénylő a szintet csak egészségi okból specifikálhatja, amelyet orvosi igazolássl támaszt alá.

(16.) A Šafárikova 101.szám alatti lakás kiutalása iránti KÉRELEM (PDF, 176 kB)
(3.) Jövedelem igazolás (PDF, 99 kB)
(5.) Igazolás a háztartási hulladékszállítási díjhátralékról és az adóhátralékról   (PDF, 93 kB)
(6.) Igazolás a bérleti díj-hátralékról, amnnyiben az igénylő községi lakást bérel (PDF, 71 kB)
(15.) Iskolalátogatási igazolás     (PDF, 206 kB)
 
2. lépés: A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
 
A kérelem elbírálása a következő szempontok alapján történik:
 • tartalmi szempontból. Amennyiben a kérvényhez nem lett csatolva minden szükséges okirat, az igénylő hiánypótlásra történő felszólítást kap, amelynek a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül eleget kell tennie.
 • a várólistára való besorolás feltételeinek teljesítése szempontjából. A várólistára történő besorolás feltételei:
  • az igénylő állandó tartózkodási hellyel rendelkezik a város területén legalább 1éve
  • a kérvény tartalmazza az összes szükséges mellékletet  
  • az igénylőnek és a lakótársként nyilvántartásba kerülő személyeknek  nincs a várossal szemben teljesítetlen kötelezettsége és teljesítették minden  adókötelezettségüket.
  • az igénylő nem rendelkezik   Rozsnyó közigazgatási területén levő lakás- vagy háztulajdonnal (a kivételek az általános érvényű rendelet 4. §-a 3. bekezdésében vannak feltüntetve)
  •  teljesítettek a bevételt érintő feltételek (minimális bevétel )

 

(12.) Bevételekre vonatkozó feltételek (PDF, 214 kB)
 
3. lépés: ELUTASÍTÁS/ VÁRÓLISTÁRA TÖRTÉNŐ BESOROLÁS
 

Amennyiben a kérelem tartalmilag hiányos és az igénylő  az előírt határidőn belül nem nyújtotta be a szükséges okiratokat vagy nem teljesítettek a várólistára való besorolás feltételei, a kérelem elutasításra kerül. Az igénylő az elutasításról szóló írásos értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül jogosult az elutasítás ellen írásos kifogást emelni. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

Ha a kérelem tartalmilag hiánytalan és a várólistára sorolás  minden feltétele teljesített, a kérelem az általános érvényű rendelet szerint pontozódik és az így kapott  pontszám, valamint a teljes kérelem benyújtása dátuma alapján kerül fel a várólistára. Az igénylőnek jogában áll a várólistára történő besorolásról szóló írásos értesítéstől számított 15 napon belül írásos kifogást emelni, mégpedig a helytelen pontszám miatt. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügy és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

 

4. lépés: A VÁRÓLISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS A KÉRELEM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE
 

A várólista havonta kerül összeállításra, a hónap elteltével. Legkésőbb 10 napon belül   közzé van téve a város honlapján.

Lakásigénylők várólistája 
 

A kérelem a várólistán a hiánytalan  kérelem benyújtásától számított 12 hónapig van nyilvántartva. Az igénylő köteles a kérelmet 12 hónap elmúltával felszólítás nélkül aktualizálni (írásban vagy e-mailben), ellenkező esetben a kérelem töröltetik  a várólistáról.

(8.) A kérelem 12 hónap eltelte után történő  aktualizálása  (PDF, 61 kB)
 

Az igénylő köteles a kérelemben feltüntetett adatok változását 30  belül  bejelenteni és bemutatni a változásokat alátámasztó okiratokat. Amennyiben a változások befolyással vannak a jelen rendelet szerinti  összpontszámra, a kérelem újra pontozódik és az új összpontszám, valamint a változásokat alátámasztó iratok benyújtásának dátuma  alapján kerül a várólistán besorolásra. Ha az igénylő nem jelenti be azokat a változásokat, amelyek csökkentik az összpontszámot, a kérelem töröltetik a várólistáról.

(10.) A kérelemben feltüntetett  adatok változásának bejelentése (PDF, 220 kB)
 
5. lépés: A LAKÁS KIUTALÁSA ÉS A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
 

A lakás megüresedése esetén, ill. a lakásbérlet felmondásának nyilvántartásba vétele esetén  a lakás az aktuális várólista szerint kerül felajánlásra  az igénylőnek. Amennyiben a várólistán olyan igénylők következnek, akiknek azonos az összpontszámuk és egyezik a kérelmük benyújtási dátuma, a sorrend a bizottsági ülésen történő  sorsolással dől el.

A lakás az igénylő számára kiutalásra kerül, ha az igénylő:

 • az igénylőnek és a lakótársként nyilvántartásba kerülő személyeknek  nincs a várossal szemben teljesítetlen kötelezettsége és teljesítették minden  adókötelezettségüket.
 • nem kerültek megállapításra  olyan tények, amelyek csökkentik az összpontszámát
 • az iskolaköteles gyermekeknek nincsenek igazolatlan órái az iskolában

 

A bérleti szerződés határozott időre van kötve. Az első szerződéskötés alkalmával , a további, ismételt szerződéskötés alkalmával legfeljebb 6 hónapra.

6. lépés: A BÉRLETI SZERZŐDÉS ISMÉTELT MEGKÖTÉSE
 
A bérleti szerződést ismételten csak akkor lehet megkötni, ha a bérlő és a vele egy háztartásban élőknek
 • nincs a várossal szemben kötelezettsége vagy engedélyezett a  tartozás részletfizetéssel történő törlesztése A város vagyongazdálkodási irányelvei alapján.
 • nem áll fenn olyan indok, amely alapján a bérbeadónak jogában áll felmondani a bérleti szerződést  a Polgári Törvénykönyv 711. §-a 1. bek. c), d) és g) pontja alapján, és a bérlő a bérleti jogviszony fennállása idején  betartotta a bérleti szerződésben foglalt feltételeket.
 • a bérlő a lakást csak azokkal a személyekkel lakja, akik lakótársként nyilvántartásba lettek véve
 
Kapcsolódó jogszabályok:
 
 

 

KÖLCSÖNÖS LAKÁSCSERE

Ügyintéző:
 
Szociális és Lakáspolitikai Főosztály
Mgr. Ľudmila Černická
058/7773 284
 
 
A kérelem benyújtása és az ügyintézés menete
 
1. lépés: A KÉRELEM BENYÚJTÁSA
 

Lakáscsere engedélyezése iránti írásos kérelem benyújtása az előírt nyomtatványon a kölcsönös lakáscseréről szóló megegyezéssel együtt  (csak azonos típusú lakások esetén). 

(17.) Kérelem a lakáscseréről szóló megállapodás jóváhagyása iránt (PDF, 127 kB)
(3.) Jövedelem igazolás (PDF, 99 kB)
(5.) Igazolás a háztartási hulladékszállítási díjhátralékról és az adóhátralékról   (PDF, 93 kB)
(6.) Igazolás a bérleti díj-hátralékról, amnnyiben az igénylő községi lakást bérel  (PDF, 71 kB)
 
2. lépés: A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
 
A kérelmet Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága bírálja el.
 
3. lépés: A KÉRELEM ELUTASÍTÁSA 
 
A lakáscsere elutasításra kerül, ha:
 • A bérlők közül valamelyik felmondás alatt áll.
 • A bérlők közül valamelyiknek várossal szembeni kötelezettsége van. Ez a feltétel nem érvényes, ha a várossal szemben annak a bérlőnek áll fenn kötelezettsége, aki a nagyobb alapterületű lakást lakja és  kisebbre cseréli azt.

 

4. lépés: BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

A bizottság ajánlása alapján sor kerül a bérleti szerződés megkötésére. Az a bérlő, aki az alacsonyabbpénzbeli biztosítékú lakást cseréli, kifizeti a már befizetett pénzbeli biztosíték és a nagyobb lakás pénzbeli biztosítéka közötti különbséget. Annak a bérlőnek, aki a nagyobb pénzbeli biztosítékú lakást cseréli , visszakapja a befizetett pénzbeli biztosíték és a kisebb lakás pénzbeli biztosítéka közötti különbséget.

Kapcsolódó jogszabályok: