Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Lakhatás

LAKÁSKIUTALÁSI KÉRELEM
állami támogatással felépített lakások – Družba, Nadabula
 

Ügyintéző:

Szociális és Lakáspolitikai Főosztály
 
 
Mgr. Ľudmila Černická
058/7773 284
 
 
 
A kérelem benyújtása és az ügyintézés menete
 
1. lépés A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ELŐTT
 

A kérelem benyújtása előtt ajánlatos átszámolni az igénylő és a vele közös háztartásban élők  előző évi havi nettó átlagjövedelmét, valamint tájékozódni a jövedelmet érintő  várólistára való besoroláshoz szükséges feltételekről  (ugyanis,ha az igénylő nem felel meg ezeknek a feltételeknek, feleslegessé válik minden további okiratbeszerzés).

(7) Bevételekre vonatkozó feltételek – lakások a Družbán és Nadabulán(PDF, 254 kB)
 
2. lépés: AZ IGÉNYLÉS BENYÚJTÁSA
 

Az írásos kérelem előírt formanyomtatványon történő benyújtása a szükséges mellékletekkel együtt. A mellékletek listája a nyomtatvány mellett található. Az igénylő az igényelt lakás specifikációjáról szóló részben feltünteti, hogy hány szobás lakást igényel; feltüntethet további specifikációkat is ( konkrét lakóház, emelet, balkon stb.).  A megüresedett lakás csak abban az esetben kerül az igénylőnek felajánlásra, ha megfelel az igénylő által feltüntetett specifikációnak. Amennyiben az igénylő a nyilvántartási időszakban úgy dönt, hogy módosítja a lakást érintő specifikációját (ill. az igényelt lakással kapcsolatos valamely feltételét törli), a várólistán módosításra kerül a kérelme benyújtásának időpontja, mégpedig az írásbeli  módosítás benyújtásának időpontjára. A lakás elutasításának esetén az igénylő ( vagy férj/feleség/ ) csak 6 hónap múlva nyújthat be újabb kérelmet.

(2) Kérelem  bérlakás kiutalása iránt – Družba, Nadabula (PDF, 582 kB)
(3) Jövedelem igazolás (PDF, 99 kB)
(4) Egészségkárosultságról szóló igazolás akadálymentesített lakás kiutalása iránti kérelem esetén  (PDF, 13 kB)
(5) Igazolás a háztartási hulladékszállítási díjhátralékról és az adóhátralékról (PDF, 13 kB)
(6) Igazolás a bérleti díj-hátralékról, amnnyiben az igénylő községi lakást bérel (PDF, 12 kB)

 

3. lépés: A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
 
A kérelem elbírálása a következő szempontok alapján történik:
 • hiánytalanság szempontjából. Amennyiben a kérelemhez  nem lett csatolva minden szükséges okirat, az igénylő hiánypótlásra történő felszólítást kap, amelynek a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül eleget kell tennie.
 • a várólistára való besorolás feltételeinek teljesítése szempontjából. A várólistára történő besorolás feltételei:
  • a kérelem tartalmazza az összes szükséges mellékletet
  • az igénylőnek és a lakótársként nyilvántartásba kerülő személyeknek  nincs a várossal szemben teljesítetlen kötelezettsége és teljesítették minden  adókötelezettségüket.
  • az igénylő, férj/feleség nem rendelkezik   Rozsnyó közigazgatási területén levő lakás- vagy háztulajdonnal (a kivételek az általános érvényű rendelet 4. §-a 3. bekezdésében vannak feltüntetve)
  • teljesítettek a bevételt érintő feltételek (minimális és maximális bevétel)
 
 
4. lépés: ELUTASÍTÁS / VÁRÓLISTÁRA TÖRTÉNŐ BESOROLÁS

Amennyiben a kérelem tartalmilag hiányos és az igénylő  az előírt határidőn belül nem nyújtotta be a szükséges okiratokat vagy nem teljesítettek a várólistára való besorolás feltételei, a kérelem elutasításra kerül. Az igénylő az elutasításról szóló írásos értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül jogosult az elutasítás ellen írásos kifogást emelni. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

Ha a kérelem tartalmilag hiánytalan és a várólistára való besorolás  minden feltétele teljesített, a kérelem az általános érvényű rendelet szerint kerül pontozásra és az így nyert  pontszám, valamint a hiánytalan kérelem benyújtásának időpontja alapján kerül  a várólistára. Az igénylőnek jogában áll a várólistára történő besorolásról szóló írásos értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül írásos kifogást emelni, mégpedig a hibás pontszám miatt. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügy és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

 

5. lépés:  A VÁRÓLISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS A KÉRELEM NYILVÁNTARTÁSA
 

A várólista havonta kerül összeállításra, a hónap elteltével. Legkésőbb 10 napon belül   közzé van téve a város honlapján.

Lakásigénylők várólistája
 

A kérelem a várólistán a hiánytalan  kérelem benyújtásától számított 12 hónapig van nyilvántartva. Az igénylő köteles a kérelmet 12 hónap elmúltával felszólítás nélkül aktualizálni (írásban vagy e-mailben), ellenkező esetben a kérelem törlésre kerül  a várólistáról. A kérelem várólistáról történő  törlésének további indokait az általános érvényű rendelet 5. §-a 6. bekezdése tartalmazza.

(8) A kérelem 12 hónap elteltét követő  aktualizálása  (PDF, 10 kB)
 

Az igénylő köteles a kérelemben feltüntetett tények megváltozását 30 napon belül  bejelenteni és benyújtani a változásokat igazoló dokumentumokat. Amennyiben a változások befolyásolják a jelen rendelet szerinti  összpontszámot, a kérelem újra pontozásra kerül, és az új összpontszám és a változásokat alátámasztó iratok benyújtásának időpontja  alapján kerül a várólistán besorolásra. Ha az igénylő nem jelenti be azokat a változásokat, amelyek csökkentik az összpontszámot, a kérelem töröltetik a várólistáról.

(9) A kérelemben  feltüntetett  tények megváltozásának bejelentése(PDF, 13 kB)
 
 
6. lépék: A LAKÁS KIUTALÁSA ÉS A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
 

A lakás megüresedése esetén, ill. a lakásbérlet felmondásának nyilvántartásba vétele esetén  a lakás az aktuális várólista szerint kerül felajánlásra  az igénylőnek.

Amennyiben az igénylő specifikálta lakásigényét (például feltüntette, hogy bizonyos emeleten  vagy konkrét lakóházban levő lakást igényel) és a megüresedett lakás nem felel meg ennek a specifikációnak, a lakás a várólistán következő  igénylőnek kerül kiutalásra.

Ha az igénylő a nyilvántartási időszak alatt módosítja az általa igényelt lakás specifikációját, a kérelem a módosítás benyújtásának időpontja szerint lesz besorolva a várólistára. 

 Amennyiben a várólistán olyan igénylők következnek, akiknek azonos az összpontszámuk és egyezik kérelmük benyújtásának az időpontja,  a sorrend a bizottsági ülésen történő  sorsolással dől el. Amennyiben a lakás  a kérelem nyilvántartásba vételének évétől eltérő évben kerül kiutalásra, az igénylő a lakás kiutalása előtt   köteles bemutatni a  vele egy háztartásban élők éves nettó bevételéről szóló igazolást a bérleti szerződés megkötésének évét  megelőző évre vonatkozóan.

A lakás az igénylő számára kiutalásra kerül, ha az igénylő:
 • megfelel a bevételre vonatkozó feltételeknek (a bevétel nem haladja meg a maximális bevételt)
 • az igénylőnek és azoknak a  személyeknek, akik vele egy háztartásban élőként lesznek nyilvántartva, nincs a várossal szemben teljesítetlen kötelezettsége és teljesítette minden  adókötelezettségét
 • nem kerültek megállapításra  olyan tények, amelyek csökkenthetik az összpontszámot 
 
(7) Bevételekre vontkozó feltételek –   Družbán és Nadabulán levő lakások (PDF, 254 kB)
 
A bérleti szerződés megkötése előtt az igénylő köteles pénzbeli biztosítékot befizetni  az általános érvényű rendelet 19. §-a 5. bekezdése alapján (a pénzbeli biztosíték összege a 6 havi előírt bérleti díj összege 10 eurókra lefelé kerekítve, ill. 4 hónapi bérleti díj az akadálymentesített lakások jövőbeni bérlőinek esetében, akiknek a törvény alapján egészségkárosultsága van). A pénzbeli biztosíték kiszámítása a város honlapján kerül közzétételre a „ A bérleti díj és a lakáshasználattal kapcsolatos teljesítések térítési díjának, valamint a pénzbeli biztosíték összegének kiszámítása” dokumentumban.
 
(19) A bérleti díj és a lakáshasználattal kapcsolatos teljesítések térítési díjának, valamint a pénzbeli biztosíték összegének  kiszámítása (PDF, 456 kB)
 

A bérleti szerződés megkötését követően az igénylő köteles a bérleti szerződés megkötésének hónapjára (ill. időarányosan) kifizetni a bérleti díjat és a lakáshasználattal kapcsolatos teljesítések térítési díját, valamint a következő havi bérleti díjat ( a kifizetéseket mindig egy hónappal előre  kell megejteni) és az egyszeri villanyóra-díjat. A villanyóra-díj összege 55,77€ -tól 120,89€-ig terjed.

 
7.  lépés: A BÉRLETI SZERZŐDÉS ISMÉTELT MEGKÖTÉSE
 
A bérleti szerződést ismételten csak akkor lehet megkötni, ha a bérlő és a vele egy háztartásban élők :
 • teljesítik a bevételre vonatkozó feltételeket ( nem haladja meg a maximális bevételt)
 • nincs a várossal szemben kötelezettségük vagy  a  tartozás részletfizetéssel való törlesztése A város vagyongazdálkodási alapelvei alapján.
 • nem áll fenn olyan indok, amely alapján a bérbeadónak jogában áll felmondani a bérleti szerződést  a Polgári Törvénykönyv 711. §-a 1. bek. c), d) és g) pontja alapján, és a bérlő a bérleti  viszony fennállása alatt  betartotta a bérleti szerződésben foglalt feltételeket.

Amennyiben a bérlőnek nem szándékozik ismételten megkötni a bérleti szerződést, köteles erről a lakásbérlet szerződésben foglalt határidejének lejárta előtt legalább három hónappal értesíteni a főosztályt.

(7) A bevételekre vonatkozó feltételek –  Družbán és Nadabulán levő lakások (PDF, 254 kB)
 
 
8. lépés: A BÉRLETI VISZONY BÉRLŐ ÁLTALI MEGSZÜNTETÉSE
 
A bérlő írásban felmondhatja a lakásbérleti szerződést  és a bérleti viszony megszűnik:
 • a bérbeadó és a bérlő írásban történő megállapodásával, amennyiben a jóváhagyott  várólistán soron következő igénylő átveszi a lakást. A bérleti szerződés az új bérlővel kötött bérleti szerződés megkötésének napját megelőző napon szűnik meg. 
 • a  felmondási idő leteltével,  amely három hónap és amely a bérlő általi felmondás hónapját követő hónap első napjától kezdve telik. 

Az a bérlő, aki írásban felmondott, köteles írásban bejelenti a bankszámlaszámlaszámát, amelyre visszautalásra kerül  a bérleti díj hátralékával, a lakás használatával kapcsolatos teljesítések  díjainak hátralékával és a bérelt lakás átlagos elhasználódásán felüli kárértékkel csökkentett pénzbeli biztosíték. A bérlő a számlaszámról szóló bejelentést a   város alkalmazottja előtt köteles aláírni.

Kapcsolódó jogszabályok:
 • Tt. 443/2010 sz. többször módosított törvénye a lakásfejlesztési támogatásokról és a szociális lakhatásról
 • Tgy. 40/ 1964 sz. többször módosított   Polgári Törvénykönyv
 • Rozsnyó Város általános érvényű rendelete a lakáskiutalások feltételeiről és a város lakásalapjának kezeléséről   
 • A város vagyongazdálkodási irányelvei  

 

További információk
 

 

 

Alacsonyabb standardú LAKÁSOK KIUTALÁSA IRÁNTI KÉRELEM

 

Ügyintéző:

 
Szociális és Lakáspolitikai Főosztály
Mgr. Ľudmila Černická
058/7773 284
 
 
 
A kérlem benyújtása és az ügyintézés menete
 
1. lépés: A KÉRELEM BENYÚJTÁSA
 

Az írásos kérelem előírt formanyomtatványon történő benyújtása a szükséges mellékletekkel együtt. A mellékletek listája a formanyomtatvány mellett van feltüntetve. Az igénylő kérelmében pontosan specifikálja az igényelt lakást  (szobák számát, lokalitást). 

(12) Kérelem alacsonyabb standardú lakás kiutalása iránt(PDF, 455 kB)
(5) Igazolás a háztartási hulladékszállítási díjhátralékról és az adóhátralékról (PDF, 13 kB)
(6) Igazolás a bérleti díj-hátralékról, amnnyiben az igénylő községi lakást bérel (PDF, 12 kB)  ak je žiadateľ nájomcom obecného bytu
(13) Igazolás az aktivációs munkákról  (PDF, 28 kB)
(14) Iskolalátogatási igazolás (PDF, 7 kB)
 
 
2. lépés: A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
 
A benyújtott kérelem a következő szempontok szerint kerül elbírálásra:
 • hiánytalanság szempontjából. Amennyiben a kérelemhez nem lett csatolva minden szükséges  irat, az igénylő hiánypótlásra történő felszólítást kap, amelynek a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül eleget kell tennie.
 • a várólistára való besorolás feltételeinek teljesítése szempontjából. A várólistára történő besorolás feltételei:
  • az igénylő és a vele egy háztartásban élők a város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkeznek legalább 1 éve
  • a kérvény tartalmazza az összes szükséges mellékletet
  • az igénylőnek és a lakótársként nyilvántartásba kerülő személyeknek  nincs a várossal szemben teljesítetlen kötelezettsége és teljesítették minden  adókötelezettségüket
  • az igénylő, férj/feleség nem rendelkezik   Rozsnyó közigazgatási területén levő lakás- vagy háztulajdonnal (a kivételek az általános érvényű rendelet 4. §-a 3. bekezdésében vannak feltüntetve)
 
 
3. lépés:  ELUTASÍTÁS / VÁRÓLISTÁRA TÖRTÉNŐ BESOROLÁS
 

Amennyiben a kérelem hiányos és az igénylő  a megszabott határidőn belül nem nyújtotta be a szükséges okiratokat vagy nem teljesítettek a várólistára való besorolás feltételei, a kérelem elutasításra kerül. Az igénylő az elutasításról szóló írásos értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül jogosult az elutasítás ellen írásos kifogást emelni, mégpedig a hibásan feltüntetett elutasítási indokok miatt. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

Ha a kérelem hiánytalan és a várólistára való besorolás  feltételei teljesítettek, a kérelem az általános érvényű rendelet szerint pontozódik és az így kapott  pontszám, valamint a teljes kérelem benyújtásának időpontja alapján kerül fel a várólistára. Az igénylőnek jogában áll a várólistára történő besorolásról szóló írásos értesítéstől számított 15 napon belül írásos kifogást emelni, mégpedig a hibás pontszám miatt. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügy és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

 

4. lépés:   A VÁRÓLISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS A KÉRELEM NYILVÁNTARTÁSA
 

A várólista havonta kerül összeállításra, a hónap elteltével. Legkésőbb 10 napon belül   közzé van téve a város honlapján.

Lakásigénylők várólistája
 

A kérelem a várólistán a hiánytalan  kérelem benyújtásának napjától  számított 12 hónapig van nyilvántartva. Az igénylő köteles a kérelmet 12 hónap elmúltával felszólítás nélkül aktualizálni (írásban vagy e-mailben), ellenkező esetben a kérelem törlésre kerül  a várólistáról.

(8) A kérelem 12 hónap eltelte után történő  aktualizálása  (PDF, 10 kB)
 

Az igénylő köteles a kérelemben feltüntetett tények változását 30  belül  bejelenteni és benyújtani a változásokat igazoló iratokat. Amennyiben a változások befolyásolják  a jelen rendelet szerinti  összpontszámot, a kérelem újra pontozásra kerül és az új összpontszám, valamint a változásokat igazoló  iratok benyújtásának időpontja  alapján kerül a várólistán besorolásra. Ha az igénylő nem jelenti be azokat a változásokat, amelyek csökkenthetik az összpontszámot, a kérelem töröltetik a várólistáról.

(9) A kérelemben feltüntetett  tények  változásának bejelentése  (PDF, 13 kB)
 
 
5. lépés: A LAKÁS KIUTALÁSA ÉS A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
 

A lakás megüresedése esetén, ill. a lakásbérlet felmondásának nyilvántartásba vétele esetén  a lakás felajánlásra kerül az aktuális várólista szerinti igénylőnek. Amennyiben a várólistán olyan igénylők következnek, akiknek azonos az összpontszámuk  és a kérelmük benyújtásának időpontja megegyezik, a sorrendet a bizottsági ülésen történő  sorsolással döntik el.

A lakás az igénylő számára kiutalásra kerül, ha az igénylő:
 • az igénylőnek és a lakótársként nyilvántartásba kerülő személyeknek  nincs a várossal szemben teljesítetlen kötelezettsége és teljesítették minden  adókötelezettségüket.
 • nem kerültek megállapításra  olyan tények, amelyek csökkentik az összpontszámát

A bérleti szerződés határozott időre van megkötve; az első szerződéskötés alkalmával általában 2 hónapra,  ismételt szerződéskötés esetén  legfeljebb 6 hónapra.

 

6. lépés: BÉRLETI SZERZŐDÉS ISMÉTELT MEGKÖTÉSE
 
A bérleti szerződést ismételten csak akkor lehet megkötni, ha a bérlőnek  és a vele egy háztartásban élőknek :
 • nincs a várossal szemben kötelezettségük vagy engedélyezett a  tartozás részletfizetéssel történő törlesztése A város vagyongazdálkodási irányelvei alapján,
 • nem áll fenn olyan indok, amely alapján a bérbeadónak jogában áll felmondani a bérleti szerződést  a Polgári Törvénykönyv 711. §-a 1. bek. c), d) és g) pontja alapján, és a bérlő a bérleti jogviszony fennállása idején  betartotta a bérleti szerződésben foglalt feltételeket,
 • a bérlő a lakást azokkal a személyekkel együtt lakja, akik lakótársként lettek nyilvántartásba véve

 

Kapcsolódó jogszabályok:
 

 

 
KISMÉRETŰ LAKÁSOK KIUTALÁSA IRÁNTI KÉRELEM
Jovická utca
 

Ügyintéző:

Szociális és Lakáspolitikai Főosztály
Mgr. Ľudmila Černická
058/7773 284
 
 
 
A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE
 
1. lépés: A KÉRELEM BENYÚJTÁSA
 

Az írásos kérelem előírt formanyomtatványon történő benyújtása a szükséges mellékletekkel együtt. A mellékletek listája a nyomtatvány mellett fel van tüntetve. Az igénylő a kérelemben specifikálja az igényelt lakást (szobák számát ).  

Feltüntethet további specifikációkat is ( konkrét lakóház, emelet stb.).  A megüresedett lakás csak abban az esetben kerül az igénylőnek felajánlásra, ha megfelel az igénylő által feltüntetett specifikációnak. Amennyiben az igénylő a nyilvántartási időszak alatt úgy dönt, hogy módosítja a lakást érintő specifikációját (ill. az igényelt lakással kapcsolatos valamely feltételét törli), a várólistán módosításra kerül a kérelme benyújtásának időpontja, mégpedig az írásbeli  módosítás benyújtásának időpontjára. A lakás elutasításának esetén az igénylő ( vagy férj/feleség/ ) csak 6 hónap múlva nyújthat be újabb kérelmet.

(10) Kérelem kisméretű lakás kiutalása iránt (PDF, 458 kB)
((1) Szociális szolgáltatásra való ráutaltság megállapítása iránti kérelem, amennyiben nem rendelkezik teljeskörű felülvizsgálati szakvéleménnyel (PDF, 299 kB) ak žiadateľ nemá komplexný posudok
(5) Igazolás a háztartási hulladékszállítási díjhátralékról és az adóhátralékról (PDF, 13 kB)
(6) Igazolás a bérleti díj-hátralékról, amnnyiben az igénylő községi lakást bérel (PDF, 12 kB)  ak je žiadateľ nájomcom obecného bytu
 
 
2. lépés: A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
 
 • az igénylő és a vele egy háztartásban élők állandó lakóhellyel rendelkeznek a város területén legalább 1éve
 • az igénylő benyújtotta az összes  szükséges mellékletet
 • az igénylőnek és a lakótársként nyilvántartásba kerülő személyeknek a várossal szembeni teljesítetlen kötelezettsége nincs, az igénylő háztartási hulladékdíj  és apró építkezési hulladékdíj fizető (más személy nem teljesíti helyette a hulladékdíj fizetési kötelezettséget) és teljesítették minden  adókötelezettségüket.
 • az igénylő nem rendelkezik   Rozsnyó közigazgatási területén levő lakás- vagy háztulajdonnal (a kivételek az általános érvényű rendelet 4. §-a 3. bekezdésében vannak feltüntetve)
 • az igénylő és a vele egy háztartásban élők  minimális bevétele eléri legalább a létminimum 1,5-szeresét és   nyugdíjra kivetett végrehajtás nincs  
 • az igénylő:
  • szociális ellátásra utalt – gondozói szolgáltatásra, gondozói szolgáltató intézményben I.-IV. fokozatú ráutaltsággal rendelkezik vagy  
  • öregségi nyugdíjas, korhatár előtti öregségi nyugdíjas vagy  
  • olyan lakos, akik gondozásra szoruló gyermekekről gondoskodik és 35 éven felüli

 A lakás megüresedése esetén, ill. a lakásbérlet felmondásának nyilvántartásba vétele esetén  a lakás felajánlásra kerül az aktuális várólista szerinti igénylőnek. Amennyiben a várólistán olyan igénylők következnek, akiknek azonos az összpontszámuk  és a kérelmük benyújtásának időpontja megegyezik, a sorrendet a bizottsági ülésen történő  sorsolással döntik el. A lakás elutasítása esetén hat hónap elteltével nyújtható be ismét lakáskiutalási kérelem.

(11) Bevételekre vonatkozó feltételek (PDF, 456 kB)
 
 
3.lépés: ELUTASÍTÁS / VÁRÓLISTÁRA TÖRTÉNŐ BESOROLÁS
 

Amennyiben a kérelem hiányos és az igénylő  a megszabott határidőn belül nem nyújtotta be a szükséges  iratokat vagy nem teljesítettek a várólistára való besorolás feltételei, a kérelem elutasításra kerül. Az igénylő az elutasításról szóló írásos értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül jogosult az elutasítás ellen írásos kifogást emelni, mégpedig az elutasítás hibásan feltüntetett indokai ellen. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

Ha a kérelem hiánytalan és a várólistára sorolás  minden feltétele teljesített, a kérelem az általános érvényű rendelet szerint pontozódik és az így kapott  pontszám, valamint a teljes kérelem benyújtásának időpontja szerint  kerül fel a várólistára. Az igénylőnek jogában áll a várólistára történő besorolásról szóló írásos értesítéstől számított 15 napon belül írásos kifogást emelni, mégpedig a hibás   miatt. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügy és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

 
4. lépés:  A VÁRÓLISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS A KÉRELEM NYILVÁNTARTÁSA
 

A várólista havonta kerül összeállításra, a hónap elteltével. Legkésőbb 10 napon belül   közzé van téve a város honlapján.

Lakásigénylők várólistája
 

A kérelem a várólistán a hiánytalan  kérelem benyújtásától számított 12 hónapig van nyilvántartva. Az igénylő köteles a kérelmet 12 hónap leteltével felszólítás nélkül aktualizálni (írásban vagy e-mailben), ellenkező esetben a kérelem töröltetik  a várólistáról. A kérelem várólistáról történő  törlésének további indokait az általános érvényű rendelet 5. §-a 6. bekezdése tartalmazza.

(8) A kérelem 12 hónap után történő  aktualizálása  (PDF, 10 kB)
 

Az igénylő köteles a kérelemben feltüntetett tények változását 30  belül  bejelenteni és benyújtani a változásokat igazoló iratokat. Amennyiben a tények befolyásolják a jelen rendelet szerinti  összpontszámot, a kérelem újra pontozásra kerül és az új összpontszám, valamint a változásokat igazoló iratok benyújtásának időpontja szerint  kerül a várólistán besorolásra. Ha az igénylő nem jelenti be azokat a ténybeli változásokat, amelyek csökkenthetik az összpontszámot, a kérelem töröltetik a várólistáról.

 (9) A kérelemben feltüntetett  tények változásának bejelentése(PDF, 13 kB)
 
 
5. lépés: A LAKÁS KIUTALÁSA ÉS A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE  
 

A lakás megüresedése esetén, ill. a lakásbérlet felmondásának nyilvántartásba vétele esetén  a lakás az aktuális várólista szerinti igénylőnek kerül felajánlásra. Amennyiben a várólistán olyan igénylők következnek, akiknek azonos az összpontszámuk és egyezik a kérelmük benyújtásának időpontja isi   a sorrend a bizottsági ülésen   sorsolással dől el.

A lakás az igénylő számára kiutalásra kerül, ha az igénylő:
 • az igénylőnek és a lakótársként nyilvántartásba kerülő személyeknek  nincs a várossal szemben teljesítetlen kötelezettsége és teljesítették minden  adókötelezettségüket.
 • nem kerültek megállapításra  olyan tények, amelyek csökkenthetik az összpontszámát
 • be lett fizetve a pénzbeli biztosíték (300€ az egyszobás lakásért, 200€ a garzonért)
 
A bérleti szerződés határozott időre van megkötve, legfeljebb 1 évre.
 
 
6.  lépés: A BÉRLETI SZERZŐDÉS ISMÉTELT MEGKÖTÉSE
 

A bérleti szerződést ismételten csak akkor lehet megkötni, ha a bérlő és a vele egy háztartásban élőknek :

 • nincs a várossal szemben kötelezettsége vagy engedélyezett a  tartozás részletfizetéssel történő törlesztése A város vagyongazdálkodási irányelvei alapján.
 • nem áll fenn olyan indok, amely alapján a bérbeadónak jogában áll felmondani a bérleti szerződést  a Polgári Törvénykönyv 711. §-a 1. bek. c), d) és g) pontja alapján, és a bérlő a bérleti jogviszony fennállása idején  betartotta a bérleti szerződésben foglalt feltételeket
 • a bérlő csak azokkal a személyekkel lakik a lakásban, akik lakótársként nyilvántartásba lettek véve
 
Kapcsolódó jogszabályok:
 

 

 

A ŠAFÁRIKOVA 101. SZÁM ALATTI LAKÁS KIUTALÁSA IRÁNTI KÉRELEM

 

Ügyintéző:

 
Szociális és Lakáspolitikai Főosztály
Mgr. Ľudmila Černická
058/7773 284
 
 
 
A kérelem benyújtása és az ügyintézés menete
 
 
1. lépés: A KÉRELEM BENYÚJTÁSA
 

Az írásos kérelem   előírt formanyomtatványon történő benyújtása a szükséges mellékletekkel együtt. A mellékletek listája a nyomtatvány mellett fel van tüntetve. Az igénylő a kérelemben specifikálja az igényelt lakást (szobák számát, szintet). Az igénylő a szintet csak egészségi okból specifikálhatja, amelyet orvosi igazolássl támaszt alá.

(15) A Šafárikova 101.szám alatti lakás kiutalása iránti KÉRELEM (PDF, 206 kB)
(3) Jövedelem igazolás (PDF, 99 kB)
(5) Igazolás a háztartási hulladékszállítási díjhátralékról és az adóhátralékról  (PDF, 13 kB)
(6) Igazolás a bérleti díj-hátralékról, amnnyiben az igénylő községi lakást bérel (PDF, 12 kB)
(14) Iskolalátogatási igazolás   (PDF, 7 kB)
 
 
2. lépés: A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
 
A benyújtott kérelem elbírálásának szempontjai:
 • hiánytalanság szempontjából. Amennyiben a kérelemhez nem lett csatolva minden szükséges  irat, az igénylő hiánypótlásra történő felszólítást kap, amelynek a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül eleget kell tennie.
 • a várólistára való besorolás feltételeinek teljesítése szempontjából. A várólistára történő besorolás feltételei:
  • az igénylő állandó lakóhellyel rendelkezik a város területén legalább 1éve
  • a kérelem tartalmazza az összes szükséges mellékletet  
  • az igénylőnek és a lakótársként nyilvántartásba kerülő személyeknek  nincs a várossal szemben teljesítetlen kötelezettsége és teljesítették minden  adókötelezettségüket.
  • az igénylő nem rendelkezik   Rozsnyó közigazgatási területén levő lakás- vagy háztulajdonnal (a kivételek az általános érvényű rendelet 4. §-a 3. bekezdésében vannak feltüntetve)
  •  teljesítettek a bevételt érintő feltételek (minimális bevétel )

 

(11) Bevételekre vonatkozó feltételek (PDF, 70 kB)
 
 
3. lépés: ELUTASÍTÁS/ VÁRÓLISTÁRA TÖRTÉNŐ BESOROLÁS
 

Amennyiben a kérelem hiányos és az igénylő  az előírt határidőn belül nem nyújtotta be a szükséges iratokat vagy nem teljesítettek a várólistára való besorolás feltételei, a kérelem elutasításra kerül. Az igénylő az elutasításról szóló írásos értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül jogosult az elutasítás ellen írásos kifogást emelni, mégpedig az elutasítás indokainak helytelen feltüntetése miatt. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

Ha a kérelem hiánytalan és a várólistára sorolás  minden feltétele teljesített, a kérelem az általános érvényű rendelet szerint pontozódik, és a pontok szerint és a teljes kérelem benyújtásának időpontja szerint kerül besorolásra a várólistára. Az igénylőnek jogában áll a várólistára történő besorolásról szóló írásos értesítéstől számított 15 napon belül írásos kifogást emelni, mégpedig a helytelen pontszám miatt. A kifogást Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügy és Lakásügyi Bizottsága tárgyalja.

 

4. lépés: A VÁRÓLISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS A KÉRELEM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE
 

A várólista havonta kerül összeállításra, a hónap elteltével. Legkésőbb 10 napon belül   közzé van téve a város honlapján.

Lakásigénylők várólistája
 

A kérelem a várólistán a teljes kérelem benyújtásától számított 12 hónapig van nyilvántartva. Az igénylő köteles a kérelmet 12 hónap leteltével felszólítás nélkül aktualizálni (írásban vagy e-mailben), ellenkező esetben a kérelem töröltetik  a várólistáról.

(8) A kérelem 12 hónap eltelte után történő  aktualizálása (PDF, 10 kB)
 

Az igénylő köteles a kérelemben feltüntetett tények  változását 30  belül  bejelenteni és benyújtani a változásokat alátámasztó  iratokat. Amennyiben a változások befolyással vannak a jelen rendelet szerinti  összpontszámra, a kérelem újra pontozódik és az új összpontszám, valamint a változásokat iratok iratok benyújtásának időpontja  alapján kerül a várólistán besorolásra. Ha az igénylő nem jelenti be azokat a változásokat, amelyek csökkenthetik az összpontszámot, a kérelem töröltetik a várólistáról.

 (9) A kérelemben feltüntetett  tények változásának bejelentése (PDF, 13 kB)
 
 
5. lépés: A LAKÁS KIUTALÁSA ÉS A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

A lakás megüresedése esetén, ill. a lakásbérlet felmondásának nyilvántartásba vétele esetén  a lakás az aktuális várólista szerinti igénylőnek  kerül felajánlásra. Amennyiben a várólistán olyan igénylők következnek, akiknek azonos az összpontszámuk és egyezik a kérelmük benyújtási dátuma, a sorrend a bizottsági ülésen történő  sorsolással dől el.

A lakás az igénylő számára kiutalásra kerül, ha az igénylő:

 • az igénylőnek és a lakótársként nyilvántartásba kerülő személyeknek  nincs a várossal szemben teljesítetlen kötelezettsége és teljesítették minden  adókötelezettségüket.
 • nem kerültek megállapításra  olyan tények, amelyek csökkenthetik az összpontszámát
 • az iskolaköteles gyermekeknek nincsenek igazolatlan órái az iskolában

 

A bérleti szerződés határozott időre kerül megkötésre. Az első szerződéskötés alkalmával 2 hónapra , a további, ismételt szerződéskötés alkalmával legfeljebb 6 hónapra.

 

6. lépés: A BÉRLETI SZERZŐDÉS ISMÉTELT MEGKÖTÉSE
 
A bérleti szerződést ismételten csak akkor lehet megkötni, ha a bérlő és a vele egy háztartásban élőknek
 • nincs a várossal szemben kötelezettsége vagy engedélyezett a  tartozás részletfizetéssel történő törlesztése A város vagyongazdálkodási irányelvei alapján.
 • nem áll fenn olyan indok, amely alapján a bérbeadónak jogában áll felmondani a bérleti szerződést  a Polgári Törvénykönyv 711. §-a 1. bek. c), d) és g) pontja alapján, és a bérlő a bérleti jogviszony fennállása idején  betartotta a bérleti szerződésben foglalt feltételeket.
 • a bérlő a lakást csak azokkal a személyekkel lakja, akik lakótársként nyilvántartásba lettek véve
 
Kapcsolódó jogszabályok:
 
 

 

KÖLCSÖNÖS LAKÁSCSERE

 

Ügyintéző:

 
Szociális és Lakáspolitikai Főosztály
Mgr. Ľudmila Černická
058/7773 284
 
 
A kérelem benyújtása és az ügyintézés menete
 
1. lépés: A KÉRELEM BENYÚJTÁSA
 

 Lakáscsere engedélyezése iránti írásos kérelem benyújtása az előírt nyomtatványon a kölcsönös lakáscseréről szóló megegyezéssel együtt  (csak azonos típusú lakások esetén).

(16)  Kérelem a lakáscseréről szóló megállapodás jóváhagyása iránt (PDF, 176 kB)
(   (3)  Jövedelem igazolás (PDF, 99 kB)
(5) Igazolás a háztartási hulladékszállítási díjhátralékról és az adóhátralékról  (PDF, 13 kB)
  (6)  Igazolás a bérleti díj-hátralékról, amnnyiben az igénylő községi lakást bérel  (PDF, 12 kB)
 
 
2. lépés: A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
 
A kérelmet Rozsnyó Város Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága bírálja el.
 
 
3. lépés: A KÉRELEM ELUTASÍTÁSA
 
A lakáscsere elutasításra kerül, ha:
 • a bérlők közül valamelyik felmondás hatálya alatt áll
 • a bérlők közül valamelyiknek várossal szembeni kötelezettsége áll fenn. Ez a feltétel nem érvényes, ha a várossal szemben annak a bérlőnek áll fenn kötelezettsége, aki a nagyobb alapterületű lakást lakja és  kisebbre cseréli azt.

 

 

4. lépés: BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
 

A bizottság ajánlása alapján sor kerül a bérleti szerződés megkötésére. Az a bérlő, aki az alacsonyabbpénzbeli biztosítékú lakást cseréli, kifizetia már befizetett pénzbeli biztosíték és a nagyobb lakás pénzbeli biztosítéka közötti különbséget. Annak a bérlőnek, aki a nagyobb pénzbeli biztosítékú lakást cseréli , visszakapja a befizetett pénzbeli biztosíték és a kisebb lakás pénzbeli biztosítéka közötti különbséget.

Kapcsolódó jogszabályok:

 

Nyontatványok

1. Kérelem szociális szolgáltatásra való ráutaltság megállapítása iránt  (PDF, 299 kB)

 

2. Kérelem bérlakás kiutalása iránt  – Družba, Nadabula (PDF,582 kB)

 

3. Jövedelem igazolás (PDF, 99 kB)

 

4. Egészségkárosultságról szóló igazolás    (PDF, 13 kB)

 

5. Igazolás a háztartási hulladékszállítási díjhátralékról és az adóhátralékról (PDF, 13 kB)

 

6. Igazolás a bérleti díj-hátralékról (PDF, 12 kB)


7. A bevételekre vonatkozó feltételek –  Družbán és Nadabulán levő lakások (PDF, 254 kB)


8. A kérelem 12 hónap eltelte után történő  aktualizálása (PDF, 10 kB)

 

9. A kérelemben feltüntetett  adatok változásának bejelentése (PDF, 12 kB)

 

10. Kérelem kisméretű lakás kiutalása iránt (PDF, 458 kB)

 

11. Bevételekre vonatkozó feltételek   (PDF, 456 kB)

 

12. Kérelem alacsonyabb standardú lakás kiutalása iránt (PDF, 455 kB)

 

13. Igazolás az aktivációs munkákról (PDF, 28 kB)

 

14. Iskolalátogatási igazolás (PDF, 7 kB)

 

15. Kérelem a  Šafárikova 101.szám alatti lakás kiutalása iránt  (PDF, 206 kB)

 

16. Kérelem a lakáscseréről szóló megállapodás jóváhagyása iránt  (PDF, 176 kB)

 

17. Bérleti szerződés  Družba, Nadabula – MINTA (PDF, 38 kB)

 

18. A lakások diszpozíciós megoldása --  Družba, Nadabula (PDF, 48 kB)


19. A bérleti díj és a lakáshasználattal kapcsolatos teljesítések térítési díjának összege, valamint  a pénzbeli biztosíték összegének  kiszámítása (PDF, 456 kB)