Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Koordinátor projektu

Hlavný koordinátor
 
Mestské zastupiteľstvo si volí svojho hlavného koordinátora z poslancov mestského za­stupiteľstva nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Mandát hlavného koordinátora končí: odvolaním mestským zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou, písomným vzdaním sa svojho mandátu, skončením funkcie poslanca mestského zastupiteľstva.
 
Mestské zastupiteľstvo prostredníctvom hlavného koordinátora:
  • komunikuje s jednotlivými odbormi v zmysle platnej organizačnej štruktúry mestského úradu ,
  • sprostredkováva komunikáciu medzi jednotlivými tématickými skupinami,
  • môže kontrolovať realizáciu projektov,
  • schvaľuje návrh participatívneho rozpočtu na nasledujúci rok,
  • prerokováva predloženú správu o realizácii participatívneho rozpočtu,
  • rešpektuje výsledky verejného zvažovania alebo verejného hlasovania.
 
Hlavný koordinátor
  • predkladá správy a výstupy z procesov participatívneho rozpočtu na schválenie Mest­skému zastupiteľstvu
  • predkladá prednostovi Mestského úradu zoznam schválených projektov vo verejnom zvažovaní alebo hlasovaní na samotnú realizáciu,
  • zvoláva tematické skupiny a verejné zvažovanie, ktorého rokovanie vedie,
  • predkladá správu o realizácii projektov do mestského zastupiteľstva najneskôr do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok.
 
Koordinátor projektu
Mgr. Michal Drengubiak - zástupca primátora
e-mail: michal.drengubiak@roznava.sk
tel.: 0918 518 532

© Mesto Rožňava, 2021 Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta