V rámci preventívnych aktivít v dopoludňajších hodinách dňa 04.04.2019 hliadka Mestskej polície Rožňava v súčinnosti s pracovníkmi Odboru sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ Rožňava vykonala v pohostinských zariadeniach na území mesta kontrolno-preventívnu akciu zameranú predchádzanie sociálno-patologickým javom u mladistvých. Boli vykonané kontroly v piatich vytypovaných pohostinských zariadeniach, kde bolo kontrolovaných 8 študentov (dvaja chlapci a šesť dievčat). Všetci kontrolovaní boli študentmi rožňavských stredných škôl a v pohostinských zariadeniach sa nachádzali počas školského vyučovania. Požívanie alkoholických nápojov u mladistvých počas kontroly nebolo zistené. Z uvedenej kontroly bol vyhotovený záznam a s výsledkom boli oboznámený riaditelia dotknutých stredných škôl.

 

 


© Mesto Rožňava, 5. 4. 2019 ng. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava

Publikované: 5.04.2019 12:32 hod.