KomPrax – Kompetencie pre prax
...len škola nestačí, uč sa na vlastnej koži...
 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže podporuje mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život.
 
Stručne o projekte
Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax  vznikol na podporu rozvoja zručností mladých ľudí. Primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, ktorí majú potenciál pozitívne ovplyvňovať svojich rovesníkov a svoje okolie.

Projekt sa skladá z 2 častí. Jedna je zameraná na rozvoj zručností mladých ľudí ako aj ľudí, ktorí pôsobia v oblasti práce s mládežou, prostredníctvom školení. Tieto školenia sú zamerané veľmi prakticky a mladí ľudia sa na vlastnej koži učia užitočné zručnosti z oblasti komunikácie, prezentácie, práce v tíme, no najmä projektového manažmentu a finančnej gramotnosti. Každý účastník si navrhne a aj zrealizuje svoj vlastný malý projekt, na ktorý dostane finančný príspevok do 200€.

Druhá časť projektu je zameraná na podporu uznania prínosu neformálneho vzdelávania. V rámci workshopov zážitkovo vysvetľujeme študentom, čo je neformálne vzdelávanie a aký prínos má pre nich rozvíjať svoje zručnosti či už cez rôzne školenia alebo cez dobrovoľníctvo. Zároveň nadväzujeme partnerstvá so zamestnávateľmi a strednými a vysokými školami a vysvetľujeme im aký prínos má pre nich napríklad budúci zamestnanec, ktorý na sebe takýmto spôsobom pracoval.

Projekt KomPrax realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a je zameraný na podporu kvality práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Spolufinancovaný je z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Vzdelávanie.

Čím sú absolventi KomPraxu výnimoční?
Absolvent KomPraxu je mladý človek lepšie pripravený pre ďalšie vzdelávanie i fungovanie na trhu práce. V čom teda môže byť takýto mladý človek zaujímavý oproti ostatným mladým bez takejto skúsenosti?

Pozrime sa bližšie na to, aké charakteristiky majú absolventi  KomPraxu, ktorí sa ďalej uchádzajú o zamestnanie alebo štúdium:

- mladý človek získal určitú prax pred nástupom do práce (realizoval vlastný malý projekt)
- schopnosť spolupracovať v tíme na zverenej úlohe
- dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu
- pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi
- všestranné zručnosti potrebné na úspešné zorganizovanie rôznych podujatí a projektov (komunikačné, prezentačné, organizačné zručnosti,  projektové myslenie, finančná gramotnosť, ...)
- rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii
- vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady
- reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať
- pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho

Ako sa zapojiť
Organizácie v Košickom samosprávnom kraji môžu využiť projekt KomPrax najmä na zaškolenie a rozvoj zručností svojich dobrovoľníkov (už od 15 rokov) ako aj profesionálov v práci s mládežou. Ponúkame aj školenia pre ľudí, ktorí majú prácu s mládežou v agende na úrovni samosprávy, takže organizácie im môžu odporučiť naše školenia na získanie inšpirácie a novej motivácie. Konkrétna ponuka školení je na stránke www.komprax.sk

 
Môžete sa obrátiť aj priamo na našich regionálnych odborných riešiteľov v Košickom kraji:
 
Mgr. Martin Gbúr
regionálny odborný riešiteľ  pre okresy Košice III a IV, Trebišov, Michalovce a Sobrance
m.t.: (421-917) 40 25 23
email: martin.gbur@iuventa.sk

 
PhDr. Eva Farkašovská
regionálna odborná riešiteľka  pre okresy Košice I a II, Košice – okolie, Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves
m.t.: (+421-917) 40 25 24
e-mail: eva.farkasovska@iuventa.sk
 
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Búdková 2, SK - 811 04 Bratislava 1
www.komprax.sk, www.facebook.com/komprax
www.iuventa.sk, www.facebook.com/iuventa

 


© Mesto Rožňava, 24. 10. 2013 Ing. Ivan Nemčok, Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava

Publikované: hod.