MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Č.j.: 567/2019-10796-VYST-An
 V  Rožňave 15.03.2019
 
 
V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A
 
S T A V E B N É      P O V O L E N I E
 
 
BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Komplexná obnova bytového domu a zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou“ na Ulici budovateľskej   č. 13, 15, 17  v  Rožňave, súp. č. 646, nachádzajúci sa  na   pozemku  parc.  č. KN-C 1773/5  v k. ú. Rožňava. Rozhodnutie o umiestnení zastrešenia bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou bolo vydané pod č. 4804/2018-59988-VYST-An zo dňa 03.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.01.2019. Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebné konanie začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok  a  bývanie v platnom znení  a  v spojení  s  §§  5 a 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v rámci zahájeného konania prerokoval žiadosť v zmysle § 60 ods. (1) stavebného zákona  a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 ods. (1) stavebného zákona  a §§ 8,9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení a rozhodol nasledovne:
 
 
 p o v o ľ u j e    s t a v b u
 
„Obnova obalových konštrukcií bytového domu a zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou“,
 
na  Ulici budovateľskej č. 13, 15, 17,  súpisné číslo 646, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. KN-C 1773/5 v k. ú. Rožňava.
 
Predmetný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Rožňava, na Ulici budovateľskej. Objekt  je  samostatne  stojaci s tromi schodiskovými sekciami, tvorený štyrmi nadzemnými  podlažiami, z toho prvé vstupné a tri obytné v celej svojej pôdorysnej ploche.  Obvodový plášť je v štítoch predsadený, vrstvený z troskopemzobetónových dielcov hrúbky 320 mm. Pôvodná strecha je dvojplášťová s hydroizoláciou z asfaltových pásov.  Nosné steny sú železobetónové hrúbky 120mm. Stropnú konštrukciu tvoria stropné železobetónové panely  hrúbky  120 a 150 mm.

Na  zateplenie  obvodových stien  je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém WEBER.THERM EXCLUSIVE hrúbky 160 mm. Zateplenie stropnej konštrukcie nad nevykurovanými priestormi  je navrhnuté izolačnými doskami z minerálnej vlny hrúbky 100 mm, na zateplenie bočných stien lodžií z vonkajšej strany je navrhnutý tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 50 mm, stropy a čelá lodžií sa zateplia tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 50/30 mm. Pôvodná dlažba sa na lodžiách odstráni, demontuje sa oplechovanie. Odstránené časti sa nahradia novými. Zábradlie sa v celom rozsahu vrátane kotvenia vymení.

Pôvodná strecha je dvojplášťová  s hydroizoláciou z asfaltových pásov, nevetraná, ktorá sa zmení na trojplášťovú. Bytový dom sa zastreší sedlovou väzníkovou strešnou konštrukciou. Horný plášť bude tvorený plechovou krytinou RUUKKI CLASSIC C na latovaní, stredný plášť bude tvorený poistnou hydroizolačnou vrstvou a spodný plášť bude tvorený pôvodnou konštrukciou s dodatočným zateplením tepelnou izoláciou 2 x Isover unirol profi hrúbky 240 mm. Do strešnej roviny sa osadí strešný výlez. Odvodnenie strešnej konštrukcie bude riešené vonkajším zvodmi napojenými do verejnej kanalizácie. Na vetracie potrubia kanalizácie sa osadia nástavce potrubia, na ktoré sa uložia nové vetracie hlavice. Na odvetranie bytových jadier sa navrhuje umiestnenie samočinných turbín.

Odkvapový chodník sa po celom obvode bytového domu odstráni a nahradí sa novým z betónových tvárnic uložených do štrkopieskového lôžka. Bleskozvod sa na fasáde a  streche zrealizuje nový. Súčasťou povolenia je rekonštrukcia elektroinštalácie v spoločných priestoroch a na jednotlivých podlažiach, výmena nášľapných vrstiev v spoločných priestoroch a na vonkajšom schodisku.

Základné parametre stavby:

Zodpovedný projektant:

projekt4you plus, s.r.o., Ing. J. Vojtuš, CSc., Tri Hôrky č. 13, 040 11 Košice

Dodávateľ stavby: bude určený výberovým konaním
Investor:

vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, Ulice budovateľskejč. 13, 15, 17 v Rožňave

Zastavaná plocha: 471  m²
Termín začatia: po nadobudnutí právoplatnosti povolenia
Termín ukončenia stavby: 31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu a projektanta.
 2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce vo výškach, ako aj predpisy o bezpečnosti na zdvíhacích zariadeniach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy
 4. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu začatie stavby a dodávateľa určeného výberovým konaním.
 5. Pri uskutočnení stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovujúce zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení použitých vhodných stavebných výrobkov.
 6. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o overení použitých stavebných výrobkov (certifikáty, zhody, technické osvedčenia) a v zmysle § 14 zákona  č. 555/2005 Z. z.  o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení, energetický certifikát.
 7. Termín dokončenia stavby 31.03.2021.
 8. Stavebník je povinný dbať o to, aby uskutočňovaním stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzom pozemku, alebo majetku.
 9. Stavebné odpady a odpady z demolácií vzniknuté počas búracích a stavebných prác na objekte je držiteľ a pôvodca povinný zaradiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z..
 10. S nebezpečným odpadom, ktorý vznikne počas realizácie stavby je potrebné nakladať podľa § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, odpad je možné likvidovať len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu.
 11. Ku kolaudačnému konaniu musí stavebník predložiť doklad o zneškodnení resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby na Okresný úrad Rožňava (ŠSOH).
 12. Stavebník je povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov ako aj bytov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
 13. Stavebník je povinný po ukončení stavby a pred začatím jej užívania požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
 14. Stavebné práce je možné vykonávať len pod trvalým dozorom odborne spôsobilej osoby. Stavebné práce môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na konkrétny druh prác oprávnenie.
 15. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavby viesť na stavbe stavebný denník.
 16. V zmysle § 66 ods. (3) písm. j) stavebného zákona stavenisko bude označené informačnou tabuľou na ktorej bude uvedený názov stavby, zhotoviteľ, stavebný dozor, dátum začatia a ukončenia stavebných prác.
 17. Pri prácach na fasáde je potrebné zabezpečiť ochranu a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do blízkosti lešenie (v blízkosti bytového domu  na západnej strane je chodník). Vstupy do objektu je potrebné chrániť vytvorením komunikačného tunela.
 18. Zatepľovacie práce na bytovom dome sa nemôžu vykonávať v hniezdnom období dážďovníkov obyčajných  t. j. v rozmedzí od 1.9 do 15.04. kalendárneho roka. Je nevyhnutné vymedziť 0,5 m širokú ochrannú zónu v okolí vetracích otvorov, kde sa v čase hniezdenia nebude vôbec zasahovať. V prípade, že sa vetracie otvory zabezpečia zaslepením proti vniknutiu dážďovníkov tmavých ešte pred hniezdnym obdobím t.j. od  1.10 do 20.3 kalendárneho roka, bude možné rekonštrukčné práce uskutočniť bez obmedzenia aj v hniezdnom období.
 19. Stavebník je povinný umiestniť tri špeciálne búdku pre dažďovníky APUS 3 do západnej štítovej fasády bytového domu.
 20. Pred začatím prác je stavebník povinný upovedomiť o začatí stavebných prác na bytovom dome Správu Národného parku Slovenský kras, Ing. Štefana Matisa (tel. 0911 390243, mail:matis@sopsr.sk).

 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia stavba nezačne.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Do skončenia lehoty na ich podanie neboli vznesené námietky účastníkov konania a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

 

O d ô v o d n e n i e

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala dňa 12.12.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Komplexná obnova bytového domu a zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou“ na Ulici budovateľskej   č. 13, 15, 17  v  Rožňave, súp. č. 646, nachádzajúci sa  na   pozemku  parc.  č. KN-C 1773/5  v k. ú. Rožňava. Rozhodnutie o umiestnení zastrešenia bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou bolo vydané pod č. 4804/2018-59988-VYST-An zo dňa 03.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.01.2019.

Stavebný úrad predloženú žiadosť o stavebné povolenie spolu aj s podkladmi preskúmal v zmysle § 62 ods. (1)  stavebného zákona a §§ 8, 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a vzhľadom k tomu, že nezistil žiadne nedostatky, oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 ods. (4) stavebného zákona listom č. 567/2019-3731-VYST-An  zo dňa  24.01.2019, všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala  dostatočný  podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. (2) stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania. Súčasne upozornil účastníkov konania, že môžu v súlade s § 61 ods. (3) svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa §  61 ods. (6) stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Stavebnými prácami sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti stavby, bezpečnosť stavby  pri  jej  užívaní, energetická  úspornosť stavby, požiarna bezpečnosť, mechanická odolnosť stavby a tým sa predĺži životnosť stavby. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, dodávateľ bude určený po výberovom konaní. Nakoľko uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani záujmy alebo práva jednotlivých účastníkov konania a predložená dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

K žiadosti o stavebné povolenie boli predložené  tieto doklady: výpis  listu  vlastníctva č. 3757 zo dňa 12.12.2018, kópia z katastrálnej mapy zo dňa 12.12.2018, kópia právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby č. 4804/2018-59988-VYST-An zo dňa 03.12.2018,  projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, statický posudok a požiarna bezpečnosť stavby, energetické posúdenie stavby, zápisnica z domovej schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 05.06.2017, súhlas vlastníka pozemkov parc. č. KN-C 1773/5 v k. ú. Rožňava s napojením stavby na verejnú kanalizáciu, vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a to: OR Hasičského a záchranného zboru Rožňava č. ORHZ-RV1-511-004/2018  zo dňa 24.08.2018, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Rožňava č. 537/2018-393/HŽPaZ zo dňa 19.07.2018, Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) OU-RV-OSZP-2018/007355 zo dňa 10.07.2018, Štátnej ochrany prírody SR, Správy Národného parku a biosferickej rezervácie Slovenský kras č. NPSK 415-1/17 zo dňa 13.11.2017, Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. č. 55/2018/O02/2018 zo dňa 02.01.2018.

Správny  poplatok  za  vydanie  stavebného  povolenia  bol  zaplatený  v hotovosti dňa 12.12.2018 do pokladne správneho orgánu v hodnote 200 €, podľa položky 60 písm. c) bod 2) „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

P o u č e n i e
 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova ul. 29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje stavebné povolenie vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici budovateľskej č. 13,15, 17 a ostatným  účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 21. 3. 2019 Mgr. Iveta Angyalová,  Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 21.03.2019 13:19 hod.