Prednosta MsÚ - funkcia neobsadená

 

Mgr. Michal Drengubiak, zástupca primátora je poverený:

 • plnením úloh  spojených s činnosťou odborov:
 • Výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
 • Právny a správy majetku
 • Všeobecnej a vnútornej správy, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu ( okrem agendy týkajúcej sa MŠ a ŠJ  )
 • Delenie došlej pošty vyššie uvedeným odborom
 • Podpisovanie odoslanej pošty vyššie uvedeným odborom v zmysle platnej právnej úpravy
 • Podpisovanie tlačív k dochádzke  pre vedúcich vyššie uvedených odborov

 

email: michal.drengubiak@roznava.sk

 

Mgr. Alžbeta Tamásová, vedúca odboru školstva je poverená:

 • plnením úloh  spojených s činnosťou odborov:
 • Odbor školstva
 • Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov
 • Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
 • Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu -  ( agenda týkajúca sa MŠ a ŠJ )
 • Delenie pošty vyššie uvedeným odborom
 • Podpisovanie pošty vyššie uvedeným odborom v zmysle platnej právnej úpravy
 • Podpisovanie tlačív k dochádzke  pre vedúcich vyššie uvedených odborov
 • II. Predkladanie a podpisovanie predkladaných materiálov na zasadnutia MZ v Rožňave

 

email: alzbeta.tamasova@roznava.sk
tel: 058/7773 285

 

Sekretariát prednostu

 

Publikované: hod.