Predmetom Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva , prijatého členskými štátmi UNESCO na 17. generálnej konferencii 23.11. 1972 , je vyčleňovanie objektov a území unikátnych a významných z celosvetového hľadiska a zabezpečenie ich ochrany, udržiavania i prezentácie ako neoceniteľného a nenahraditeľného vlastníctva nielen určitého národa, ale celého ľudstva. K 1. 1. 1998 bolo do zoznamu svetového dedičstva zahrnutých 552 objektov a území, z toho 418 kultúrnych, 114 prírodných a 20 zmiešaných pamiatok.

Bilaterálny nominačný Slovensko-maďarský projekt Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu sa odsúhlasil na zasadnutí Výboru svetového dedičstva v dňoch 4. – 9. 12. 1995 v Berlíne. Tým sa tieto jaskyne zaradili k svetoznámym prírodným a kultúrnym speleologickým lokalitám ako je Národný park Mamutej jaskyne (najdlhší jaskynný systém na svete) a Národný park Carlsbadských jaskýň v USA, podzemný kaňon Škocjanskych jaskýň v Slovinsku, kultúrne pamiatky jaskyne Altamíra v Španielsku a jaskýň v doline Vézere (Lascaux a iné) vo Francúzsku.

Zapísanie kultúrnej alebo prírodnej pamiatky do zoznamu svetového dedičstva nielen zvýrazňuje jej samotnú existenciu, ale aj zaväzuje príslušný signatársky štát konvencie zabezpečiť jej primeranú ochranu a starostlivosť. Vo vzťahu k jaskyniam Slovenského krasu musia tejto skutočnosti a zámeru zodpovedať ďalšie činnosti odborných organizácií ochrany prírody a krajiny i dobrovoľných jaskyniarov a ochrancov prírody.

Publikované: hod.