MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
 
3838/2020-46461-VYST-An
Mgr. Angyalová I./7773259
30.09.2020
 
 
Vec
Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
 
TELCO, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika č. 60/2368 075 01 Trebišov ako splnomocnená spoločnosť spoločnosťou Slovak  Telekom, a.s. so sídlom  Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, podala na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby „INS_FTTH_RV_J. A. Komenského“, ktorá bude umiestnená na  pozemkoch C-KN parc.  č. 872/1, 875/1, 875/261, 875/265, 875/279, 875/282, 875/285, 875/289, 875/290, 875/457, 875/461, 875/470, 875/471 k. ú. Rožňava - zastavané plochy a nádvoria  vo  vlastníctve  Mesta Rožňava, so sídlom Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava.  Dňom podania návrhu bolo konanie o umiestnení stavby začaté.
 
Cieľom spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ako multimediálneho operátora je vybudovať univerzálnu telekomunikačnú sieť, ktorá bude umožňovať súčasné poskytovanie viacerých služieb naraz vo vysokej kvalite.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v spojení § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona  oznamuje začatie  konania o umiestnení líniovej stavby  a súčasne
 
n a r i a ď u j e
 
k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
 
28.10.2020 o 09.00 hod.
 
so zrazom pozvaných na Mestskom úrade v Rožňave v zasadačke na III. poschodí.
 
Účastníci konania môžu v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V  rovnakej  lehote  môžu  oznámiť  svoje  stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko neoznámi k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova č. 29, na treťom poschodí v kancelárii č. 309.

 

pdf icon

Príloha: -situácia umiestnenia stavby

(PDF, 1 MB)
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
 samostatný odborný referent
 
 

Touto verejnou vyhláškou sa oznamuje začatie konania o umiestnení líniovej stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a doručuje sa účastníkom konania o umiestnení stavby a zároveň vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytových domov na pozemkoch C-KN 872/3, 875/262, 875/263, 875/264, 875/281, 875/283, 875/284, 875/286, 875/287, 875/288, 875/292, 875/293, 875/294, 875/295, 875/458, 875/459, 875/462, 875/463, 875/464, 1005/3, 1009/9, ktorí sú stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

 


© Mesto Rožňava, 1. 10. 2020 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 1.10.2020 10:42 hod.