MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje V Rožňave
  3420/2020-38004-VYST-An Mgr. Angyalová I./7773259 02.07.2020
 
 
Vec
Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
 

TELCO, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika č. 60/2368 075 01 Trebišov ako splnomocnená spoločnosť  spoločnosťou Slovak  Telekom, a.s. so sídlom  Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, podalo na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby „INS_FTTH_RV_IBV_Tehelná“,  ktorá bude umiestnená na pozemkoch C-KN parc.  č. 1866/247, 1866/249, 1866/499, 1866/546, 1930/27, 1866/454, 1866/506, 1866/643, 1930/39, 1866/565, 188/517, 1866/712, 1866/631, 1866/626, 1930/30, 1866/620, 1866/541 v k. ú. Rožňava - zastavané plochy a nádvoria  vo  vlastníctve  Mesta  Rožňava, so sídlom Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava, na pozemkoch C-KN parc. č. 1866/669, 1866/711 v k. ú. Rožňava - zastavané plochy  a  nádvoria  vo  vlastníctve  Ing.  Petra Fábiána, bytom Alej Antona Kissa č. 111/6, 048 01 Rožňava, na pozemkoch C-KN parc. č. 1866/443 (totožná s E-KN 1846/13 a 1846/122)  a C-KN  parc. č. 1866/533 (totožná s E-KN 1846/122) v k. ú. Rožňava - zastavané plochy a  nádvoria vo vlastníctve Mesta  Rožňava, so sídlom  Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava, Ing. Petra Fábiána, bytom Alej Antona Kissa č. 111/6, 048 01 Rožňava, Petry Kristanovej, bytom Galaktická č. 7, 040 01 Košice, na pozemku C-KN parc. č. 1866/650  v k. ú. Rožňava - orná pôda vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstva Rožňava, so sídlom Námestie baníkov č. 20, 048 01 Rožňava.  Dňom podania návrhu bolo konanie o umiestnení stavby začaté.

Cieľom spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ako multimediálneho operátora je zvýšiť kvalitu ako aj  kapacitu poskytovaných telekomunikačných služieb v intraviláne mesta Rožňava.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v spojení § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona  oznamuje začatie  konania o umiestnení líniovej stavby  a súčasne

n a r i a ď u j e

k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

10.08.2020 o 09.00 hod.

so zrazom pozvaných na Mestskom úrade v Rožňave v zasadačke na III. poschodí.

 

Účastníci konania môžu v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko neoznámi k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova č. 29, na treťom poschodí v kancelárii č. 309.

 
 
pdf icon

Príloha: -situácia umiestnenia stavby

(PDF, 768 kB)

 

 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
Touto verejnou vyhláškou sa oznamuje začatie konania o umiestnení líniovej stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a doručuje sa účastníkom konania o umiestnení stavby a zároveň vlastníkom nehnuteľností na Uliciach tehelná, bočná, garbiarska, 9. mája, 29. augusta, kasárenská, gemerská, spoluvlastníčke pozemku C-KN parc. č. 1866/443 (totožná s E-KN 1846/13, 1846/122) a C-KN parc. č. 1866/533 (totožná s E-KN 1846/122) ktorí sú stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 

 


© Mesto Rožňava, 9. 7. 2020 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 9.07.2020 14:58 hod.