Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.  

Príspevok   sa poskytuje vo výške

  • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

 

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

  • vlastníci  bytov a rodinných domov.
  • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
  • obce a vyšie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

 

Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté. Podľa § 36a ods. 5 zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje. Náklady, ktoré im vznikli, si budú riešiť v rámci kapitoly svojho zriaďovateľa.

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022. 

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

  • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;

 

Ministerstvo vnútra SR požiadalo samosprávy, aby akceptovali aj žiadosti podané v neskorších dátumoch a prispôsobili náporu úradné hodiny. Prehľady obsahujúce výkazy doručené po 5. pracovnom dni v mesiaci /teda po 7. apríli/ MV SR nepovažuje za prehľady, ktoré sú z dôvodu nedodržania lehoty na predloženie v rozpore so zákonom. MV SR bude teda spracovávať všetky údaje uvedené v týchto prehľadoch.

  • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci

 

MV SR bude obciam akceptovať prehľad o uplatnených príspevkoch zaslaný aj po 15. apríli. Keďže tento deň pripadne na Veľký piatok, budú sa akceptovať prehľady predložené v najbližší pracovný deň. 

  • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 

 

V prípade predloženia prehľadu obcou neskôr ako v 15. deň v mesiaci k poskytnutiu prostriedkov od MV SR na účet obce môže dôjsť neskôr ako ustanovuje zákon. MV SR však urobí maximum preto, aby boli vysporiadané všetky prehľady, aj tie, ktoré budú doručené po lehote.

  • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

 

ZDROJ: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

Nižšie si môžete stiahnuť vzory zmlúv, výkazov, ako aj manuály, ktoré vám pomôžu pri ich vyplňovaní.

Viac informácií vám poskytnú aj na odbore sociálnych vecí a bytovej politiky.

 

 
Príspevok za ubytovanie - najčastejšie otázky - aktualizácia k 4. 4. 2022
(PDF, 418 kB)
Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca
(PDF, 230 kB)
Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie - príloha
(PDF, 482 kB
V prílohe nájdete vzory zmluvy, výkazov, čestného prehlásenia
(ZIP, 1,5 MB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2. 5. 2022 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 5.04.2022 13:55 hod.