Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Informácia o začatí správneho konania zverejňovaná v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.

 14.09.2023
Informácia o začatí správneho konania zverejňovaná v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.
MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  MsU/RV-4586/2023-41613-VYST
Ing. Alena Baffyová
058-7773211
14. 9. 2023
 

Informácia o začatí správneho konania zverejňovaná v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o ochrane prírody a krajiny) zverejňujeme informáciu o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3  zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ: Ing. Marek Papko, Trieda SNP 406/71, 040 11  Košice - Západ
                                                                                     
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks ihličnatej dreviny vzrastom strom:

p. č. druh dreviny
obvod kmeňa
meraný vo výške 130 cm
alebo tesne pod miestom rozkonárenia

pozemok
 p. č. C-KN, k. ú. Rožňava

evidovaný na LV lokalita výrubu
1. Orech kráľovský 260 80 283
pri rodinnom dome
Nadabula 17 v Rožňave
 

Drevina rastie v zastavanom území, na pozemku druhu „zastavaná plocha a nádvorie“ o výmere 301 m2, na území s I. stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.

Vlastníkom výrubom dotknutého pozemku je žiadateľ.

Dôvod na výrub:  drevina je nevhodne vysadená, má výrazný presah na susednú nehnuteľnosť, korunou a koreňmi ohrozuje a poškodzuje okolité stavby.

Žiadosť doručená dňa:  13. 9. 2023

 

V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny sa určuje lehota päť  pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na doručenie písomného, elektronického (alena.baffyova@roznava.sk), alebo ústneho (do zápisnice) potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.

Upozorňujeme, že podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do 3 pracovných dní doplniť buď v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizovanej podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva (§ 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v nadväznosti na § 19 zákona  č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

Ing. Alena Baffyová
samostatný odborný referent
 
 

© Mesto Rožňava, 14. 9. 2023 Ing. Alena Baffyová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave