Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Informácia o začatí správneho konania zverejňovaná v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.

 14.09.2023
Informácia o začatí správneho konania zverejňovaná v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.
MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  MsU/RV-4525/2023-41029-VYST
Ing. Alena Baffyová
058-7773211
8. 9. 2023
 

Vec   
Informácia o začatí správneho konania zverejňovaná v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o ochrane prírody a krajiny) zverejňujeme informáciu o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3  zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ: Edita Dobošová, Strelnica 2089/25, 048 01  Rožňava

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks listnatej dreviny vzrastom strom:

p. č. druh dreviny
obvod kmeňa
meraný vo výške 130 cm
alebo tesne pod miestom rozkonárenia

pozemok
 p. č. C-KN, k. ú. Rožňava

evidovaný na LV lokalita výrubu
1. Orech 176 cm 2158/9 6061 pri oplotení rodinného domu Strelnica 2089/25 v Rožňave – zo strany Štítnickej ulice
 

Drevina rastie v zastavanom území, na pozemku druhu „ostatná plocha“ o výmere 153 m2, na území s I. stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.

Vlastníkom výrubom dotknutého pozemku je žiadateľka o výrub.

Dôvod na výrub: 1. zhoršený zdravotný stav - drevina vysychá, čím je ohrozená prevádzková bezpečnosť okolia; 2. koruna dreviny zasahuje o ochranného pásma vzdušného elektrického vedenia, koreňový systém do ochranných pásiem podzemných sietí.

 Žiadosť doručená dňa:  7. 9. 2023

V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny sa určuje lehota päť  pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na doručenie písomného, elektronického (alena.baffyova@roznava.sk), alebo ústneho (do zápisnice) potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.

Upozorňujeme, že podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do 3 pracovných dní doplniť buď v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizovanej podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva (§ 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v nadväznosti na § 19 zákona  č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

 

Ing. Alena Baffyová
samostatný odborný referent
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 9. 2023 Ing. Alena Baffyová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave