MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 


 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  3267/2021-17546-VYST
Ing. Alena Baffyová
058-7773211
25. 4. 2021
 
 
Vec  
Informácia o začatí správneho konania zverejňovaná v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o ochrane prírody a krajiny) zverejňujeme informáciu o začatí nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny
 
Žiadateľ:  Martin Sabol, Nadabula 48, 048 01  Rožňava
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny vzrastom strom – 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens)   s obvodom kmeňa 75 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou - ktorá rastie v zastavanom území mesta, na pozemku p. č. C-KN 22/3,  k. ú. Nadabula (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 267 m2 evidovaná  na LV č. 234, vlastník – žiadateľ, územie s  I. stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, lokalita výrubu – pri rodinnom dome (RD),  Nadabula 48, 048 01 Rožňava). 
 
Dôvod na výrub:  drevina sa nachádza v blízkosti RD žiadateľa, svojim vzrastom môže pri zlých poveternostných podmienkach ohroziť RD, korene stromu zasahujú do základov RD, konáre zasahujú do ochranného pásma elektrického vedenia, strom nadmerne tieni
 
Žiadosť doručená dňa:  14. 4. 2021
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny sa určuje lehota päť  pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia (alena.baffyová@roznava.sk) záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.
 
 
 
 
 
Ing. Alena Baffyová
samostatný odborný referent
 
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 4. 2021 Ing. Alena Baffyová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 30.04.2021 11:43 hod.