MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 


 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  MsU/RV-4161/2022-36605-VYST
Ing. Alena Baffyová
058-7773211

17. 6. 2022

 
 
Informácia o začatí správneho konania zverejňovaná v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o ochrane prírody a krajiny) zverejňujeme informáciu o začatí nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3  zákona o ochrane prírody a krajiny
 
Žiadateľ: 
Eva Mezeiová, Kasárenská 2108/11, 048 01  Rožňava  a Vojtech Mezei, Kasárenská 2108/11, 048 01  Rožňava    
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks ihličnatej dreviny vzrastom strom:
 
 
p. č. druh dreviny
obvod kmeňa
meraný vo výške 130 cm alebo tesne pod miestom rozkonárenia

pozemok
 p. č. C-KN, k. ú. Rožňava

evidovaný na LV lokalita výrubu
1.

Smrek pichľavý

(Picea pungens)

viac ako 40 cm 1866/559 2473
pred  rodinným domom Kasárenská 2108/11, 048 01  Rožňava
 
 
Drevina rastie v zastavanom území mesta, na pozemku druhu „zastavaná plocha a nádvorie“, na území s I. stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom dotknutého pozemku sú žiadatelia.
 
Dôvod na výrub:  dôvodom uvedeným v žiadosti je skutočnosť, že „korene dreviny zasahujú do základov rodinného domu a narúšajú ho“.
 
Žiadosť doručená dňa:  19. 7. 2022
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny sa určuje lehota päť  pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na doručenie písomného, elektronického (alena.baffyova@roznava.sk), alebo ústneho (do zápisnice) potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.
 
Upozorňujeme, že podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do 3 pracovných dní doplniť buď v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizovanej podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva (§ 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v nadväznosti na § 19 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov).
 
 
 
 
Ing. Alena Baffyová
samostatný odborný referent
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 27. 7. 2022 Ing. Alena Baffyová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 27.07.2022 06:19 hod.