MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 


 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  MsÚ/RV-5510/2021-52824-VYST
Ing. Alena Baffyová
058-7773211

25. 11. 2021

 
 

Vec  

Informácia o začatí správneho konania zverejňovaná v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o ochrane prírody a krajiny) zverejňujeme informáciu o začatí nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3  zákona o ochrane prírody a krajiny.
 
Žiadateľ:  I&D Group s. r. o., Košická 52, 048 01  Rožňava, IČO: 53 552 423
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 6 ks ihličnatých drevín vzrastom strom – 6 ks smrekov obyčajných s obvodom kmeňa 128 cm, 131 cm, 68 cm, 124 cm, 156 cm, 136 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 10 ks listnatých drevín vzrastom strom – 7 ks javorov mliečnych  s obvodom kmeňa 126 cm, 78 cm, 114 cm, 117 cm, 120 cm, 70 cm, 57 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 3 ks brestov poľných, hrabolistých  s obvodom kmeňa 144 cm, 254 cm, 146 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,  ktoré rastú v zastavanom území mesta, na pozemkoch p. č. C-KN 502/1 a 501, k. ú. Rožňava (zastavané plochy a nádvoria  o výmere /1642 + 571/ m2 evidované na LV č. 6596,  I. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, vlastník: žiadateľ, lokalita výrubu – areál bývalej VSD a. s. na Štítnickej ulici v Rožňave).
 
Dôvod na výrub:  v prípade smrekov je ich zlý zdravotný stav v dôsledku napadnutia kôrovcom, v prípade javorov a brestov je ich preukázateľne negatívny vplyv na jestvujúce stavby (administratívnu budovu a „CO“ kryt).
Žiadosť doručená dňa:  19. 11. 2021
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny sa určuje lehota päť  pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na doručenie písomného, elektronického (alena.baffyova@roznava.sk), alebo ústneho (do zápisnice) potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.
 
 
 
Upozorňujeme, že podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do 3 pracovných dní doplniť buď v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva (§ 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v nadväznosti na § 19 zákona  č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

 

 
 

 

Ing. Alena Baffyová
samostatný odborný referent
 
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 11. 2021 Ing. Alena Baffyová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 26.11.2021 08:45 hod.