Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Hlavný architekt - urbanista mesta Rožňava

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 27.04.2017 uznesením č. 51/2017 súhlasilo s vytvorením funkcie hlavného architekta – urbanistu mesta Rožňava a po výberovom konaní bol uznesením Mestského zastupiteľstva  v Rožňave  č. 96/2018 zo dňa 28.6.2018 vymenovaný do tejto funkcie Ing. arch. Peter Tešlár  v zmysle  ustanovenia § 28 Štatútu mesta Rožňava.

 

Ing. arch. Peter Tešlár bude svoju činnosť vykonávať v priestoroch MsÚ v Rožňave, v kancelárii č. 207 na 2. poschodí a to najbližšie v dňoch:
17. 05. 2022
18. 05. 2022
19. 05. 2022
20. 05. 2022
 
Kontak:
Tel. číslo:  058/ 7773245

 

Ďalšie termíny a potrebné informácie o výkone činnosti hlavného architekta – urbanistu mesta Rožňava budú včas oznámené a aktualizované na webovom sídle mesta Rožňava.